- .

2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 184/2016

...

:
.

3.10.2016.

2

No 185/2016

.

...

:
.

3.10.2016.

10.10.2016.

3

No 219/2016

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

.

...

:
.

3.10.2016.

4

No 230/2016

.78

...

:
.

3.10.2016.

5

No 119/2016

,

...

:
.

  4.10.2016.

6

No 175/2016

- ()

...

...

:
.

  4.10.2016.

7

No 234/2016

...

:
.

  4.10.2016.

8

No 242/2016

...

:
.

  7.10.2016.

9

No 246/2016

 

...

:
.

  10.10.2016.

10

No 235/2016

...

:
.

  11.10.2016.

11

No 254/2016

...

:
.

  12.10.2016.

12

No 255/2016

...,
...,
...,
...,
...,
..,
...,
...,
...,
..,
...,
...,
...,
...

:
.

  12.10.2016.

13

No 154/2016

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

...

:
.

  20.10.2016.

14

No 267/2016

...

:
.

  21.10.2016.

15

No 222/2016

...

:
.

  24.10.2016.

16

No 270/2016

...

:
.

  27.10.2016.

17

No 236/2016

...

:
.

  31.10.2016.

18

No 272/2016

...

:
.

  31.10.2016.