- .

2015.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 134/2015

,

:
.

3.9.2015.

2

No 112/2015

...

,

:
.

  3.9.2015.

3

No 228/2015

...

"-94"

:
.

  4.9.2015.

4

No 239/2015

:
.

9.9.2015.

5

No 77/2015

.410 .417 -

" "

...

:
.

10.9.2015.

6

No 268/2015

.26

" "

...,
...,
...,
.

:
.

12.9.2015.

7

No 269/2015

.26

" "

...,
.

:
.

12.9.2015.

8

No 270/2015

.26

" "

...,
...,
.

:
.

12.9.2015.

9

No 271/2015

.26

" "

...,
...,

:
.

12.9.2015.

10

No 191/2015

...

...,
...,
...

:
.

18.9.2015.

11

No 234/2015

.30

" "

...,
...,
.

:
.

18.9.2015.

12

No 73/2012

...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

23.9.2015.

13

No 399/2014

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

23.9.2015.

14

No 109/2015

.410 .417 -

...

1-

:
.

23.9.2015.

15

No 516/2014

,

:
.

24.9.2015.

16

No 196/2015

...

.

:
.

  24.9.2015.

17

No 214/2014

...,
...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  30.9.2015.

18

No 110/2015

2011 ,

:
.

  30.9.2015.