-
,
2019.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 520/2018

. ;

...

:
.

6.2.2019.

2

No 288/2018

...

...

:
.

7.2.2019.

3

No 462/2018

...

...

:
.

7.2.2019.

4

No 70/2017

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
,
...,
...

:
.

14.2.2019.

5

No 459/2013

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

28.2.2019.