Районен съд - Никопол
Справка за
ГРАЖДАНСКИТЕ съдебни актове, подлежащи на публикуване
през месец ДЕКЕМВРИ 2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 627/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Н.Х.П.

В.С.Т.

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Решение от 4.12.2018г.

2

Гражданско дело No 653/2017

Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство

М.С.Ц.

Л.Е.Л.,
С.Е.Л.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 13.12.2018г.

3

Гражданско дело No 523/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД

Г.Г.А.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 13.12.2018г.

4

Гражданско дело No 296/2017

Иск за недействителност на разпореждане с наследство

А.Б.М.

М.Б.М.,
В.Б.П.,
Е.В.Ч.,
К.В.К.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 17.12.2018г.

5

Гражданско дело No 663/2018

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

М.П.П.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"ОБЕДИНЕНИЕ"

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 18.12.2018г.

6

Гражданско дело No 726/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Д.И.К.

М.Ц.К.

Докладчик:
БИЛЯНА С. КИСЕВА

Определение от 21.12.2018г.

7

Гражданско дело No 816/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ" НИКОПОЛ

Р.Д.Е.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НИКОПОЛ

Докладчик:
ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Решение от 21.12.2018г.

8

Гражданско дело No 722/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ГРАД СОФИЯ

С.Д.Т.

Докладчик:
ГАЛЯ В. НАУМОВА

Решение от 28.12.2018г.