- .

2015.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 396/2015

.30

" " .

...,
...,
.

:
.

2.12.2015.

2

No 32/2011

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

3.12.2015.

3

No 42/2011

...,
...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

3.12.2015.

4

No 380/2015

.30

" "

,
..,
...,
.

:
.

3.12.2015.

5

No 389/2015

.26

"."

...,
.

:
.

3.12.2015.

6

No 425/2015

.26

" "

...,
.

:
.

3.12.2015.

7

No 11/2013

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  8.12.2015.

8

No 42/2011

...,
...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  11.12.2015.

9

No 353/2014

..-..

...

:
.

  11.12.2015.

10

No 292/2015

...

...

:
.

  16.12.2015.

11

No 168/2015

.51

""

...,
...

:
.

  18.12.2015.

12

No 447/2015

...

...

:
.

  18.12.2015.

13

No 333/2015

.410 .417 -

..

...

:
.

  18.12.2015.

14

No 431/2015

.30

,
...

:
.

  21.12.2015.

15

No 427/2015

.26

" " .

...,

:
.

  19.12.2015.

16

No 308/2014

...

,

:
.

  21.12.2015.

17

No 459/2013

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
,
,
...,
...,
...

:
.

  23.12.2015.

18

No 349/2014

...

...,
...,
...

:
.

  23.12.2015.

19

No 487/2015

...

...

:
.

  28.12.2015.