-

2017.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 380/2017

...

""

:
.

1.11.2017.

2

No 294/2017

.

...

:
.

  2.11.2017.

3

No 371/2017

...

...

:
.

  2.11.2017.

4

No 387/2017

; .() 655/2014

...

...

:
.

  2.11.2017.

5

No 427/2017

//

1

:
.

  2.11.2017.

6

No 70/2017

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  7.11.2017.

7

No 336/2017

,

2006

...

:
.

  7.11.2017.

8

No 429/2016

...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
" 66- "

:
.

  13.11.2017.

9

No 164/2016

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  13.11.2017.

10

No 56/2017

...

.- ..

:
.

  13.11.2017.

11

No 164/2017

/; ;

...

, ,
...

:
.

  13.11.2017.

12

No 238/2017

/; ;

...

-

:
.

  16.11.2017.

13

No 611/2016

;

...

:
.

  20.11.2017.

14

No 266/2017

...

:
.

  22.11.2017.

15

No 590/2017

; , , . .

"."

.,
...

:
.

  22.11.2017.

16

No 437/2016

...

...,
...,
...,
...,
.

:
.

  29.11.2017.

17

No 596/2017

; , , . .

" "

...,
.

:
.

  29.11.2017.

18

No 219/2017

...

...

:
.

  29.11.2017.