-

2017.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 266/2017

...

:
.

2.10.2017.

2

No 491/2017

; , , . .

" "

...,
.

:
.

3.10.2017.

3

No 288/2017

. ;

...

...

:
.

  4.10.2017.

4

No 356/2015

...

...

:
.

  4.10.2017.

5

No 576/2016

...,
...

...

:
.

  4.10.2017.

6

No 125/2017

/; ;

...

...,
,

:
.

  11.10.2017.

7

No 165/2017

; , ,

...

"-94

:
.

  12.10.2017.

8

No 398/2015

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  12.10.2017.

9

No 426/2017

- ,

...

...

:
.

  12.10.2017.

10

No 247/2017

;

2006

:
.

  17.10.2017.

11

No 376/2016

...

...

:
.

  19.10.2017.

12

No 445/2017

- ,

...

...,
"."

:
.

  19.10.2017.

13

No 580/2016

...

...,
...

:
.

  20.10.2017.

14

No 208/2016

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  24.10.2017.

15

No 487/2016

...,
...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
- 2001

:
.

  24.10.2017.

16

No 212/2015

...,
...

"-94"

:
.

  25.10.2017.

17

No 543/2016

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  27.10.2017.

18

No 492/2017

; , , . .

"."

.,
...

:
.

  27.10.2017.

19

No 518/2017

; , , . .

" "

...,
.

:
.

  31.10.2017.