факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Служба по вписванията

 

    Съдията по вписванията е г-жа Полина Стефaнова. Съдията по вписванията има следните основни функции:

    1. Разпорежда или отказва вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;

    2. Произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;

    3. Извършват нотариални и други действия, предвидени в закона.

     В Районен съд Никопол е и работното място на служителите към Агенцията по вписванията, РД Плевен, Имотен регистър Никопол - главен специалист г-жа Нели Георгиева и специалист Инна Пала. Приемно време с граждани и нотариуси от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 15:00 ч. на първи етаж в сградата на РС Никопол.

Телефон за връзка: 06541/2707

 

Банкова сметка на Агенцията по вписванията:

IBAN - BG21 CREX 9260 3114 5487 01

BIC код - CREXBGSF

ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - офис "Централно управление"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©