факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Служба "Деловодство"

 е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се и следните книги и регистри: 
• Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца. 
• Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му. 
• Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание

по дадено дело. 
Тези книги и регистри се съхраняват във всички деловодства. Те се водят по година и вид на делата. 
За да получите информация за дадено дело от регистрите или като попитате деловодител, трябва да знаете поне номера на делото, годината, в която е образувано, и състава по делото. 
Можете да получите информация за делото целогодишно. 
По Ваша молба, деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона. 
Ако искате да се запознаете с дадено дело, обикновено делата са на разположение на страните и техните

предствители в деня преди съдебното заседание. В Районен съд гр. Никопол има стая (ет. 2), в която Вие или

адвокатът Ви можете да се запознаете с делото, по което сте страна.

 

Служба “Архив”


съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено

дело, трябва да знаете архивния му номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, службата

“Архив” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения. 
Само страните и техните представители имат пълен достъп до съответното дело. 
Съдебните служители не дават правни съвети. 
Юридическа помощ оказват адвокатите. 
Съдиите не приемат граждани и не дават консултации.

 

                                                                                         

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©