факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Гражданска колегия 

       В гражданската колегия при Районен съд - Никопол се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В колегията работят трима съдии. Ръководи се от председателят на съда, който разпределя делата по съдии- докладчици посредством програма за случайно разпределение на делата. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване. 
         Деловодството на гражданската колегия е в състав от един служител. 
      В колегията е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец. Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог. В гражданската колегия се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията. 
Деловодството се намира в Съдебната палата, ет.1, стая ,,Гражданско деловодство". Няма обособено Заповедно деловодство , а всички заповедни производства преминават през дежурния съдия, след което са на разположение на гражданите в ,,Гражданско деловодство". Работното време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Гражданско деловодство" или при административния секретар. Наказателна колегия 

    В наказателната колегия при Никополски районен съд работят трима съдии, а ръководството се осъществява  от председателя на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от    Районна прокуратура - Никопол обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК.    Подсъдни на Районен съд - Никопол са също така и делата от частен характер, които се образуват по      желание  на пострадалото лице и подадена от него тъжба пред съда. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. 

      В отделението е въведено дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване и одобряване на претърсвания и изземвания,   взима мерки за неотклонение и др. 

   В деловодството на наказателната колегия работи един служител, който е с продължителен стаж в съдебната система. 
      Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1, стая ,,Наказателно деловодство". Работна време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от       08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Наказателно деловодство" или при административния секретар.

 

                                                                     

                                                               

 

 

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©