факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Образци на документи

 

01.Молба за подаване на документи

02.Молба за връщане на документи

03.Молба за издаване на съдебно удостоверение

04.Молба за издаване на заверен препис

05.Молба за издаване на незаверен препис

06.Молба за издаване на незаверен препис

07.Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело

08.Молба за издаване на свидетелство за съдимост

09.Молба за издаване на документи по брачни дела

10.Молба за теглене на сума от влог на МАЛОЛЕТНО дете

11.Молба за теглене на сума от влог на НЕПЪЛНОЛЕТНО дете

12.Молба за издаване на удостоверение за липса на заведени съдебни дела

13.Молба за връщане на внесена парична гаранция

14.Молба за издаване на удостоверение на за данъчна оценка

15.Молба за издаване на изпълнителен лист

16.Молба за образуване на изпълнително дело

17.Молба за удостоверение за наличие на изпълнителни дела

18.Заявление за отказ от наследство

19.Молба за сключване на граждански брак

20.Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак

21.Молба за освобождаване от съдебни такси

22.Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

23.Заявление (Приложение №1) към   „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал. 4 и сл. от ГПК”

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©