факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Заповед №РД-105/28.03.2019г. и вътрешни правила за работа с ПОС - терминални устройства

 

Заповед №216/07.09.2016г. относно възнаграждението на съдебните заседатели

 

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове в интернет

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 

Правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - Никопол

 

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

 

Етичен кодекс на съдебния служител

 

Съобщение свързано с дейностите свързани със защитата на личните данни от Районен съд град Никопол

 

Работата на Районен съд - Никопол с медиите се осъществява чрез говорителя връзки с обществеността при Окръжен съд - Плевен.

 

Декларации по чл.12, т.2 във вр. чл.14 от ЗПУКИ на съдебните служители от Районен съд град Никопол

 

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.1 по ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районен съд град Никопол

 

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 по ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районен съд град Никопол за 2017г.:

No по редДата на подаванеВид на декларацията по чл.35 ЗПКОНПИТри имена на декларатораДлъжност
1 15.05.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II С.Д.Б.
административен секретар
2 11.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II Я.М.Н. главен счетоводител
3 15.05.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II Ж.Л.А.
системен администратор
4 07.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II В.М.В.
съдебен архивар
5 08.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II П.Г.В.
съдебен секретар
6 08.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II Д.Г.Б. съдебен секретар
7 07.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II Д.П.Т.-В. съдебен секретар
8 06.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II И.М.П.
съдебен деловодител
9 07.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II М.Д.Т. съдебен деловодител
10 06.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II И.С.К. съдебен деловодител
11 05.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II А.С.И. съдебен секретар
12 08.06.2018 чл.35, ал.1, т.2, част II Б.Л.Б. призовкар

 

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 по ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районен съд град Никопол за 2018г.:

No по редДата на подаванеВид на декларацията по чл.35 ЗПКОНПИТри имена на декларатораДлъжност
1 17.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II С.Д.Б.
административен секретар
2 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Ж.Л.А.
системен администратор
3 10.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II В.М.В.
съдебен архивар
4 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II П.Г.В.
съдебен секретар
5 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Д.Г.Б. съдебен секретар
6 15.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Д.П.Т.-В. съдебен секретар
7 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II И.М.П.
съдебен деловодител
8 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II М.Д.Т. съдебен деловодител
9 10.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II И.С.К. съдебен деловодител
10 13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II А.С.И. съдебен секретар
11 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Б.Л.Б. призовкар

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©