факс: 064/889159 - адм. секретар

           064/889161 - грд. и нак. деловодство

e-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Бюро "Съдимост"

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. 
Изисква се при постъпване на работа.

Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

 

Подаване на заявления за издаване Свидетелство за съдимост

от 9:00 до 17:00 часа


Заявлението трябва да съдържа следната информация: 
Трите имена и адреса на молителя 
Гражданство 
Единен граждански номер 
Трите имена на майката и бащата на молителя 
Дата на раждане 
Място на раждане 
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа). 

Заедно със заявлението задължително се представят: 
- лична карта 
- акт за раждане 
- удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина 
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.) 
- документ за внесена по банков път държавна такса . 
(В сградата на РС - Никопол има клон на банка за плащане на таксата.)

 

За да се получи 
Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявлението за издаване на свидетелство може да бъде подадено и чрез районен съд по местоживеене на молителя. 

Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Ако молбата е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен

 

Електронно свидетелство за съдимост

 

                                                                                               

                                                                                                                         Районен съд Никопол 2019©