МОТИВИ   KЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 322/2013г. на НРС

 

Никополска районна прокуратура е обвинила подсъдимия: К.К. *** в това, че:

І. През периода от месец май 2005г. до 22 декември 2006г. в с.ИСКЪР, общ.ГУЛЯНЦИ, в гр.Никопол, обл.Плевен и в гр.Плевен, при условията на продължавано престъпление, като  длъжностно  лице – ЛИКВИДАТОР на ЧПТК „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър, присвоила чужди движими вещи и пари в големи размери – общо 69351,07 лева /парични средства в размер на 18398,30 лева и  движими вещи на стойност 50952,77 лева/ собственост на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ с.Искър, поверени й да ги  пази и управлява в качеството й на ликвидатор, както следва :

1. На неустановени дни през месец май  2005г. в с.ИСКЪР, обл.Плевен, присвоила движими вещи на обща стойност 3770 лева:

Сламопреса К 453 на стойност 900 лева;

Тороразпръсквачка  РЦП 2.5 на стойност 300 лева;

Настолна бормашина на стойност 150 лева;

Сеялка СПН 6 на стойност 650 лева;

Ел. помпа 12Е-50 на стойност 40 лева;

Плуг 6/40 на стойност 390 лева;

Плуг 3/35 на стойност 220 лева;

Автобус „Чавдар” на стойност 350 лева;

Вилкоповдигач на стойност 110 лева;

Струг СУ-10 на стойност 660 лева;

2. На 10 май 2005г., в с.ИСКЪР присвоила  сумата от 900,00 лева, получена като цена от В.Ц.Л. ***, при продажба на Колесен трактор ЮМЗ-6Л, с рама № 1276, двигател №1136, рег.№ Пл 55-40Е;

3. На 11 май 2005г. в с.ИСКЪР, присвоила   сумата от 1610,00 лева, получена като  цена от В. М. М. при покупко–продажбата на Комбайн Е 516, рама № 1410265  и ХПС;

4. На 11 май 2005г. в гр.ПЛЕВЕН присвоила  1630,00 лева, получена като  цена от А.Г. ***, при покупко-продажбата на Колесен трактор ЮМЗ, двигател № 500117, рама № 298518, рег.№ Пл02-01Е и товарно ремарке  с рама № 445, рег. № Пл 30-14 АЕ;

5. На 11 май 2005г.  в гр.ПЛЕВЕН присвоила сумата от 900,00 лева, получена като  цена от А.Л.Т. ***, при  покупко–продажба на колесен трактор  ЮМЗ с двигател № 1057 и  рама № 659, рег.№ Пл62-08Е;

6. На 30.05.2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН присвоила сумата от 1442,30 лева, получена  като  цена от Ц. М.П. *** при  покупко–продажба на недвижим имот: стопанска сграда – телчарник с Нотариален акт №192, том ІІІ, вх.рег.№1546, дело №605/ 30.05.2005г.;

7. На 02 юни 2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН присвоила сумата от 6237,00 лева получена като цена от Е.П.П. и М.И. *** при покупко–продажба на недвижими имоти: метално хале с площ 596 кв.м., хале с площ 153 кв.м., караулно помещение 25 кв.м. с Нотариален акт №29, том ІV, вх.рег.№1618, дело № 644/02.06.2005г.;

8. На неустановени дни през периода от началото на месец юли до края на месец август 2005г. в с.ИСКЪР, обл.ПЛЕВЕН, присвоила 273 тона и 690 килограма  пшеница  на стойност  41984,05 лева;

9. На 29 юли 2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН присвоила сумата от 1121,00 лева, получена от И.И.С. *** като цена при покупко–продажба на недвижим имот: стопанска сграда - телчарник с Нотариален акт №165, том  V, вх.рег. № 2137, дело № 990 от 29.07.2005г.;

10. На неустановени дни през периода от началото на месец септември до края на месец октомври 2005г. в с.ИСКЪР, обл.ПЛЕВЕН  присвоила 14 тона и 550 килограма  слънчоглед „Передовик”  на стойност 5 198,72 лева;

11. На 13.09.2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН присвоила сумата от 725,00 лева, получена от Г. В. Д. от с.ИСКЪР, като  цена при покупко–продажба на  недвижими имоти с Нотариален акт №118, том VІ, вх.рег.№2346, дело № 1156 от 13.09.2005г.;

12. На 19 септември 2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН присвоила сумата от 273,00 лева, получена като цена от Община ГУЛЯНЦИ, при покупко–продажба на недвижим имот ½ ид.ч. от втори етаж на административна сграда  от 402.50 кв.м. с Нотариален акт № 149, том  VІ, вх.рег. № 2407, дело № 1187 от 19.09.2005г.;

13. На неустановен  ден през периода от началото на месец  септември 2005г. до края на месец декември 2005г. в с.ИСКЪР, обл.ПЛЕВЕН  присвоила сумата от 800,00 лева, получена като цена от И.И.С. ***  при продажбата на подземен ел. кабел;

14. На неустановен ден през месец декември 2005г. в с.ИСКЪР, обл.ПЛЕВЕН  присвоила сумата от 1000,00 лева, получена  като цена при продажбата на ел. кабел на В.Г.Д. от с. ИСКЪР;

15. На 07.02.2006г. в  гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН присвоила  сумата от 1006,00 лева, получена от И.И.С. ***, като цена при покупко–продажба на недвижим имот: склад с друго предназначение  с площ 333 кв.м. и сграда с друго предназначение – кантар – 20 кв.м. с Нотариален акт № 91, том  І, вх.рег. № 770, дело № 96 от 07.02.2006г.

16. На 22.12.2006г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕНА присвоила сумата от 754,00 лева, получена  от  Б.Г.П. *** при покупко–продажба на недвижим имот: ½ ид.ч. от маза - столова 105 кв.м. с Нотариален акт № 186, том ХХ, вх.рег. № 6685, дело № 4070 от 22.12.2006г. – престъпление по чл.202,ал.2,т.1 във вр. с чл.201 вр. с чл.26,ал.1 от НК.

ІІ. На 29.03.2006г. и на 02.04.2007г. в гр.ПЛЕВЕН, при условията на продължавано престъпление, с цел да избегне плащане на дължимите данъци от ЧПТК „Труд – 93”/в ликвидация/ - с.ИСКЪР по ЗКПО, общо в размер на 2246,37 лева, затаила истина, като не отразила приходите от извършени продажби на движимо и недвижимо  имущество, разходите, финансовият резултат и дължимия корпоративен данък в писмени годишни данъчни декларации, които по силата на чл.51, ал.1 и ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /отменен/  се дават пред орган на властта - ТДД гр.ПЛЕВЕН, за удостоверяване истинността на годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника, както следва:

1. На 29 март 2006г. с цел да избегне плащане на дължими данъци по ЗКПО, в размер на 1749,76 лева, затаила истина - не отразила в Годишната данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО /отменен/ за 2005-та финансова година, заведена с №15002079, сумата от 16790,80 лева - приходи  на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ от продажба на движимо имущество, МПС и недвижимо имущество; 5125,76 лева - разходи и 1749,76 лева - дължим годишен корпоративен данък.

2. На 02 април 2007г. с цел да избегне плащане на дължими данъци по ЗКПО, в размер на 217.76 лева затаила истина - не отразила в Годишната данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО /отм./ за 2006-та финансова година, заведена с №15003432, сумата от 1760.20 лева - приходи  на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ от продажба на недвижимо имущество; сумата от 308.45 лева разходи, сумата от 1451.75 лева финансов резултат и сумата от 217.76 лева - дължим годишен корпоративен данък – престъпление по чл.313,ал.2 във вр. с ал.1 вр. с чл.26,ал.1 от НК.

ІІІ. На 27 март 2006г. и  30 март 2007г. в гр.ПЛЕВЕН, при условията на продължавано престъпление, в качеството й на длъжностно лице – Ликвидатор на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ с.ИСКЪР, обл.ПЛЕВЕН, в кръга на службата си съставила официални документи - отчети за приходите и разходите на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ с.ИСКЪР за 2005г. и 2006г., в които отразила неверни обстоятелства относно приходите и разходите от ликвидацията, с цел да бъдат използвани документите като доказателство за тия обстоятелства, както следва:

1. На 27 март 2006г. съставила отчет за приходите и разходите на ЧПТК „Труд 93”/в ликвидация/ с.ИСКЪР за 2005г., в който отразила неверни обстоятелства за приходите и разходите – не включила сумата от 17690,80 лева, представляваща приходи от продажба на движимо имущество, МПС и недвижимо имущество и 6025,75 лева разходи по ликвидацията.

2. На 30 март 2007г. съставила отчет за приходите и разходите на ЧПТК „Труд 93”/в ликвидация/ с.ИСКЪР за 2006г., в който отразила неверни обстоятелства - липсата на приходи и разходи. Не включила сумата от 1760.20 лева, представляващи приходи от продажба на недвижимо имущество и сумата от 308,45 лева разходи – престъпление по чл.311,ал.1 във вр. с чл.26,ал.1 от НК.

 

ІV. На 12 май 2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН с цел да набави за себе си имотна облага, в качеството си на длъжностно лице в кръга на  своята  длъжност – Ликвидатор на ЧПТК „Мир”/в ликвидация/ с.ИСКЪР, чрез използване на официален  документ, за който знаела, че е с невярно съдържание – констативен нотариален акт №13, том VІІ, рег.№ 2011, дело № 1241 от 27.10.2004г.  на Д. Д. - Съдия по вписванията при РС гр.Никопол, възбудила заблуждение у М.И. *** – юрисконсулт и упълномощен представител на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН” ЕАД гр.Плевен, че ЧПТК „Мир” /в ликвидация/ с.ИСКЪР е едноличен собственик  на  трафопост с таболограмен номер 030274 в комплект със силов трансформатор и енергетично оборудване и с това причинила на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН”ЕАД гр.ПЛЕВЕН имотна вреда в размер на 1859 лева – престъпление по чл.210,ал.1,т.3 във вр. с чл.209,ал.1 от НК.

РП Никопол поддържа повдигнатите обвинения по чл.202,ал.2,т.1 във вр. с чл.201 вр. с чл.26,ал.1 от НК;  по чл.313,ал.2 във вр. с ал.1 вр. с чл.26,ал.1 от НК и по чл.311,ал.1 във вр. с чл.26,ал.1 от НК.Но не поддържа повдигнатото обвинение по чл.210,ал.1,т.3 във вр. с чл.209,ал.1 от НК, за това, че . На 12 май 2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН с цел да набави за себе си имотна облага, в качеството си на длъжностно лице в кръга на  своята  длъжност – Ликвидатор на ЧПТК „Мир”/в ликвидация/ с.ИСКЪР, чрез използване на официален  документ, за който знаела, че е с невярно съдържание – констативен нотариален акт №13, том VІІ, рег.№ 2011, дело № 1241 от 27.10.2004г.  на Д. Д. - Съдия по вписванията при РС гр.Никопол, възбудила заблуждение у М.И. *** – юрисконсулт и упълномощен представител на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН” ЕАД гр.Плевен, че ЧПТК „Мир” /в ликвидация/ с.ИСКЪР е едноличен собственик  на  трафопост с таболограмен номер 030274 в комплект със силов трансформатор и енергетично оборудване и с това причинила на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН”ЕАД гр.ПЛЕВЕН имотна вреда в размер на 1859 лева.

Подс.М. не се признава за виновна, дава обяснения, в които твърди, че една част от движимите вещи са били присвоени от Пантелей П. – бивш председател на ЧПТК „ Труд”.В обясненията си подсъдимата твърди, че единствено за данъчните декларации може да се признае за виновна.Твърди, че не била счетоводител тази дейност се е извършвала от г-н С., който е попълвал декларациите, но тя се подписвала на тях.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

Подс К.К.М. – родена на *** ***, живуща ***, ***, българска гражданка, със средно образование, вдовица, не работи, осъждана, ЕГН*********.

Подсъдимата живеела в с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ, обл.ПЛЕВЕН. По жалба на член кооператор И.К.П. *** първоначално срещу неизвестен извършител било образувано досъдебно производство. В хода на разследването било установено, че на 15.04.2005г. подс.М., след като се снабдила с необходимите за вписването и в съда като ликвидатор документи, които удостоверяват избора и за ликвидатор на ЧПТК”Труд-93” с.Искър, обл.Плевен – покана/образец/ за свикване на общо събрание на кооперацията, протокол от общо събрание на член кооператорите проведено на 11.04.2005г. със списък на присъствалите лица, уведомление до ТДД гр.Плевен по чл.20 от ДПК/отм./, уведомление до ТП на НОИ по чл.5,ал.8 от КСО, декларация от избрания ликвидатор за обстоятелствата по чл.20,ал.2 във вр. с чл.41,ал.3 от ЗК, свидетелство за съдимост на ликвидатора и заверен образец от подписа на ликвидатора представила заявление пред ПлОС за вписването й като ликвидатор на ЧПТК”ТРУД 93” в нарушение на закона за кооперациите. От нея пред надлежния съд бил представен протокол от общо събрание на кооперацията с подписите на присъствали членове. Въпреки, че знаела, че общото събрание не е провеждано подсъдимата сама подала документите за промяна в регистрацията и обявяване в ликвидация на кооперацията пред ПлОС. От нея бил пренебрегнат и факта, че заявление за такава промяна следвало да се подаде от председателя на кооперацията, каквото качество тя нямала, нито била избирана за такъв. На основание тези действия на подсъдимата ПлОС с решение от 21.04.2005г. по фирмено дело №272/1994г. вписва прекратяване на ЧПТК”ТРУД 93” с.ИСКЪР и обявява кооперацията в ликвидация със срок на ликвидация 12 месеца, като вписва за ликвидатор подс.К.М.. С присъда №77/05.06.2008г. ПлРС по НОХД№975/'07г. е признал подс.М. за виновна в това, че на 15.04.2005г. в гр.ПЛЕВЕН пред ПлОС съзнателно се е ползвала от неистински документ – протокол от общо събрание на ЧПТК»ТРУД 93» с.ИСКЪР, общ.ГУЛЯНЦИ от 11.04.2005г., като за самото съставяне на документа не може да й се търси наказателна отговорност, поради което на основание чл.78а от НК е освободил подсъдимата от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.316 във връзка с чл.309, ал.1 от НК и й е наложил административно наказание глоба в размер на 750лв. Присъдата не е била обжалвана и влязла в законна сила на 20.06.2009г.

След като получила решението на Плевенски Окръжен съд от 21.04.2005г. подс.М. се легитимирала с него пред тогавашния председател на кооперацията свидетеля П.П.П. и взела ключовете на канцеларията от счетоводителката Ц.П., без да се извърши предаване на счетоводния архив. Подсъдимата без надлежен акт заявила на работещите по това време лица, че ги освобождава.

В края на месец април 2005г. подс.М. възложила на лицензирания оценител М.К.Ч. *** да извърши оценка на активите на ЧПТК „Труд-93”с.Искър въпреки, че преди това не е било прието имуществото й. Съгласно заключението на свидетеля Ч. стойността на движимите вещи на кооперацията била общо 14470,00лв. Сред тях били следните вещи, които са на обща стойност 3770,00лв., както следва:

-        Сламопреса К 453 на стойност - 900 лв.

-        Тороразпръсквачка  РЦП 2.5- на стойност – 300 лв.

-        Настолна бормашина  - на стойност 150 лв.

-        Сеялка –СПН 6- на стойност 650 лв.

-        Ел. помпа 12Е-50- на стойност 40 лв.

-        Плуг 6/40 – на стойност 390 лв.

-        Плуг 3/35- на стойност 220 лв.

-        Автобус „Чавдар” -  на стойност 350лв.

-        Вилкоповдигач – на стойност 110 лв.

-        Струг СУ-10- на стойност 660 лв.

С оглед правомощията, които имала като ликвидатор и срока на ликвидация определeн от ПлОС подсъдимата предприела действия по разпродаване на имуществото на кооперацията.

На неустановени дати през месец май 2005г. обаче подс. М. се разпоредила с изброените по-горе вещи, като с помощта на 4-5 неустановени лица по делото лица описаните вещи били натоварени на товарен автомобил. Вещите по разпореждане на М. били извозени с товарния автомобил на неустановено място и повече не били върнати в кооперацията, нито пък постъпили парични суми от евентуална тяхна продажба.

         След това през 2005г. разпродала и други движими и недвижими вещи, които са собственост на ЧПТК „Труд-93” с.Искър, обл.Плевен, както следва:

На 10.05.2005г. в с. ИСКЪР продала за  сумата от 900,00лв. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЮМЗ-6Л, с рама № 1276, двигател №1136, рег.№ Пл 55-40Е на свидетеля В.Ц.Л. ***.

На 11.05.2005г. в с. ИСКЪР продала за сумата от 1610,00лв. КОМБАЙН Е 516, рама № 1410265  и ХПС на свидетеля В. М. М..*** продала за сумата от 1630,00лв. КОЛЕСЕН ТРАКТОР – ЮМЗ,  двигател № 500117, рама № 298518, рег.№ Пл 02-01Е и ТОВАРНО РЕМАРКЕ на А.Г. ***.

На 11.05.2005г.  в гр. ПЛЕВЕН продала за сумата от 900,00лв. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЮМЗ с двигател № 1057 и  рама № 659, рег.№ Пл62-08 Е на свидетеля А.Л. ***.

На 30.05.2005г. в гр. НИКОПОЛ, обл.Плевен продала за сумата от  1 442,30лв. СТОПАНСКА СГРАДА–ТЕЛЧАРНИК на свидетеля Ц. М.П. *** съгласно Нотариален акт №192, том ІІІ, вх.рег. № 1546, дело № 605 от 30.05.2005г.

На 02.06.2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.Плевен продала за сумата от  6 237,00лв. недвижими имоти – МЕТАЛНО ХАЛЕ с площ 596 кв.м., ХАЛЕ с площ 153 кв.м., КАРАУЛНО ПОМЕЩЕНИЕ - 25кв.м. на свидетелите Е.П.П. и М.И. ***, съгласно   Нотариален акт №29, том ІV, вх.рег.№1618, дело № 644 от 02.06.2005г.

На 29.07.2005г. в гр. НИКОПОЛ, обл.Плевен продала за сумата от 1121,00лв.  недвижим имот - СТОПАНСКА СГРАДА-ТЕЛЧАРНИК на свидетеля И.И.С. ***, съгласно Нотариален акт №165, том  V, вх.рег. № 2137, дело № 990 от 29.07.2005г. 

На 13.09.2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.Плевен продала за сумата от 725,00лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ на свидетеля Г. В. Д. от с.Искър, съгласно Нотариален акт №118, том VІ, вх.рег.№2346, дело № 1156 от 13.09.2005г.

На 19.09.2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.Плевен дарила недвижим имот ½ И.Ч. ОТ ВТОРИ ЕТАЖ НА АДМ.СГРАДА от 402.50кв.м. на  ОБЩИНА гр. ГУЛЯНЦИ, съгласно Нотариален акт №149, том  VІ, вх.рег. № 2407, дело № 1187 от 19.09.2005г.

На неустановен ден през периода от началото на месец  септември 2005г. до края на месец декември 2005г. в с. ИСКЪР, обл.Плевен  продала подземен ел. кабел за сумата от 800,00лв. на свидетеля И.И.С. ***.

На неустановен  ден през месец декември 2005г. в с. ИСКЪР, обл.Плевен  продала подземен ел. кабел сумата от 1000,00лв. на свидетеля В.Г.Д.  от с. Искър.

В касата на кооперацията не били отчетени получените от подсъдимата парични средства.

Преди подс.М. да встъпи в длъжност като ликвидатор, още през есента на 2004г. ЧПТК”ТРУД 93” с.ИСКЪР била засяла около 1500дка пшеница – в три местности в землището на с.Искър. В м.„ПОЛЯНИТЕ” били засети 400дка, в м.„РОГА” били засети  400дка и м.„ТАТАРСКИ ДОЛ” били засети над 600 декара. Засяването и отглеждането на тези култури станало чрез финансиране от страна на свидетеля З.А.Й. ***, изразило се в предоставяне на семена и гориво. Подс.М. направила и застраховка на 1500дка засята реколта. При прибиране на реколтата през месеците юли-август 2005г. М. успяла да ожъне и прибере пшеницата от 800дка – в местностите „ПОЛЯНИТЕ” и „РОГА”, както и около 100 декара в местността „ТАТАРСКИ ДОЛ”, или ожънала общо 900 декара. Останалата част от пшеницата в местността „ТАТАРСКИ ДОЛ” не успяла да прибере поради лоши атмосферни условия - жътвата била спряна заради валежи. Ожънатата пшеница била натоварена в камиони по разпореждане на подс. М.. В кооперацията не постъпили парични суми за продадена пшеница, нито пшеницата била върната повече в кооперацията. На съдебното следствие се установи, че част от пшеница подсъдимата складирала в дома си и използва за изхранване на собствените си овце. Въпреки настъпило застрахователно събитие – обилни валежи, които попречили не само на прибирането на реколтата, но довели и до унищожаването й подсъдимата не подала заявление пред застрахователя ДЗИ-ПЛЕВЕН за получаване на обезщетение на загубената част от реколтата.

 

През пролетта на 2005г., също преди подс.М. да встъпи в длъжност от кооперацията били засети и 100 декара слънчоглед „ПЕРЕДОВНИК” в землището на с.ИСКЪР. През есента на 2005г. слънчогледа бил ожънат, натоварен в камиони и извозен по разпореждане на подс.М., като в кооперацията и за него не са постъпвали парични суми от продажбата му, нито слънчогледа бил върнат в кооперацията.

         Същевременно през 2005г. били извършвани и разходи от страна на ЧПТК „ТРУД 93”с.ИСКЪР в размер на общо 6025,75лв., от които 150лв. за заплата на пазача В.Х.И., 578,75лв. за осигуровки, 21лв. такса в РС НИКОПОЛ, 27,16лв. по квитанция №372/16.09.2005г., 1920,00лв. по застраховка към ДЗИ-ПЛЕВЕН на 1500дка пшеница, 28,85лв. по ПКО №261/29.05.2009г., 1400,00лв. за възнаграждение на лицензиран оценител, 900лв. за годишен финансов отчет и 1000лв. по фактура №904/13.05.2005г. на Плевенски териториален кадастър.

         На неустановен ден през месец март 2006г. подс. М. се свързала със свидетеля С.С.П. ***, който извършвал счетоводни услуги, за да и изготви годишна данъчна декларация по ЗКПО на ЧПТК „Труд-93” за 2005г. М. му заявила, че има приходи в размер на 900,00лв. и разходи в размер на 900,00лв. Изобщо не споменала за извършените продажби, описани по-горе и не му предоставила никакви договори или други документи от тях. Въз основа на предоставената му информация св.П. изготвил баланс и отчет на приходите и разходите, както и оформил годишната данъчна декларация по ЗКПО на кооперацията. След като били изготвени документите били подписани от подс. М. *** на 29.03.2006г. В годишната данъчна декларация за 2005г. не били включени 16790,80лв. приходи от продажби на имущество, както и не били включени 5125,76лв. разходи. По този начин бил укрит дължим годишен корпоративен данък в размер на 1749,76лв.

         През 2006г. подс.М. продължила да разпродава имуществото на ЧПТК „ТРУД-93”с.ИСКЪР.

На 07.02.2006г. в  гр. НИКОПОЛ, обл. Плевен продала за сумата ог 1006,00лв. недвижим имот СКЛАД С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 333кв.м. и СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – КАНТАР – 20 кв.м. на  св.И.И.С. ***, съгласно Нотариален акт №91, том І, вх.рег. № 770, дело № 96 от 07.02.2006г.

На 22.12.2006г. в  гр. НИКОПОЛ, обл.Плевен продала за сумата ог 754,00лв. недвижим имот ½ И.Ч. ОТ МАЗА–СТОЛОВА с площ от 105 кв.м. на св.Б.Г.П. ***, съгласно Нотариален акт № 186, том ХХ, вх.рег. № 6685, дело № 4070 от 22.12.2006г.

         На неустановен ден през месец март 2007г. подс.М. отново се свързала със св.С.С.П. ***, за да и изготви годишна данъчна декларация по ЗКПО на ЧПТК „ТРУД-93” за 2006г. М. му заявила, че през 2006г. от кооперацията на са извършвани никакви продажби, нямало разходи и дължим данък. Въз основа на предоставената му информация П. изготвил баланс и отчет на приходите и разходите, както и оформил годишната данъчна декларация по ЗКПО на кооперацията за 2006г. След като били изготвени документите  били подписани от подс. М. *** на 02.04.2007г. В годишната данъчна декларация за 2006г. не били включени 1760,20лв. приходи от продажби на имущество, както и не били включени 308,45лв. разходи, съответно финансов резултат 1451,75лв. също не бил включен. По този начин бил укрит дължим годишен корпоративен данък в размер на 217,76лв.

Подс. М. не била вписана като ликвидатор само на ЧПТК „ТРУД-93” с.Искър, но била вписана и като ликвидатор на ЧПТК „МИР” с.ИСКЪР. Тази кооперация също била обявена в ликвидация с решение на Окръжния съд в гр.Плевен от 11.08.2004г. ЧПТК „Труд-93” и ЧПТК „Мир” имали по ½ идеална част от трафопост с таболограмен номер №030274, намиращ се в стопанския двор на селото. По ½ идеална част от него те придобили в следствие разпределение имуществото от бившето ТКЗС „ЕСКУС” в същото село. В протокола от 09.07.1997г. било отразено, че ЧПТК „МИР” е закупила с копюри ½ идеална част от трафопоста. Подс. М. в качеството си на ликвидатор на ЧПТК „МИР” с.ИСКЪР разполагала с този протокол.

На 27.10.2004г. подсъдимата подала молба до съдията по вписванията в гр.НИКОПОЛ за издаване на констативен нотариален акт за собственост, като приложила описания протокол от 09.07.1997г.  Съдията по вписванията Д. О. Д. оформил констативния нотариален акт с №13, том VІІ-ми, рег.№2011, по нотариално дело №1241/2004г. без да прави корекции в съдържанието му, с което признал за единствен собственик на трафопоста ЧПТК „МИР” с.ИСКЪР. За този случай материалите са отделени в друго наказателно производство – с №259/2010г. по описа на РП НИКОПОЛ, за престъпление по чл.311, ал.1 от НК извършено от Съдията по вписванията Д. О. Д..

На  12.05.2005г. подс.М. използвала цитирания констативен нотариален акт с №13, том VІІ-ми, рег.№2011, по нотариално дело №1241/2004г. на Съдията по вписванията при РС Никопол, като чрез него продала на „ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Плевен” ЕАД гр.Плевен представлявано от пълномощника св. С. трафопост с таболограмен номер №030274, намиращ се в стопанския двор на с.ИСКЪР, обл.Плевен. На подс.М. била заплатена сумата от 3718,00лв. от името и за сметка на „ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Плевен” ЕАД гр.Плевен. От тази сумата половината следвало подс.М. да преведе по сметка на ЧПТК „ТРУД-93” с.ИСКЪР, а именно 1859лв. Която сума подс.М. предоставила на ЧПТК „Труд-93”  в лицето на Пантелей П..

С Решение №2696/21.11.2007г. на Окръжен съд Плевен подс.М. била заличена като ликвидатор на ЧПТК „ТРУД-93” с.ИСКЪР, като бил вписан ликвидационен съвет – В.П.П., В.Г.Д. и Г.С.Г.. След това подс.М. била поканена с писмо получено на 06.12.2007г. да предаде документите, изготвени във връзка с ликвидацията по времето докато е била ликвидатор. Подсъдимата не представила никакви документи.

Изложената фактическа обстановка изяснена на проведеното съдебно следствие се подкрепя от събраните по делото гласни доказателства, отчасти от обясненията на подсъдимата, писмените доказателства по до съдебно производство №57/’10г. по описа на НРП. По делото като свидетели са бил разпитани М.С., Т.М., Б.К., В.П., В.Д., ГЕОРГРИ С.Г., П.П., А.Т., Г.Я., И.С., В.Л., Ц.П., В.М., Л.Л., И.С., А.Д., В.И., Б.П., Д.К., З.Й., С.П., С.П., М.Я., Е.П., Г.В.Г., А.М., О.И., П.Т. и М.Ч..

С оглед показанията и участието им в различни етапи от дейността на подсъдимата докато е заемала длъжността ликвидатор в кооперацията съдът намира, че свидетелите следва да се разделят в няколко групи.

В първата група е свидетелят З.Й.. Показанията на този свидетел съдът разглежда самостоятелно, защото той е лицето, което е снабдявало кооперацията до идването на подсъдимата като ликвидатор със семена за засаждане, торове и горива, като между него и председателя на кооперацията св.П.П. имало уговорка получената продукция от кооперацията да му се продава с две стотинки под пазарната цена. По този начин след реализиране на продукцията кооперацията представлявана от П. и Й. уреждали взаимоотношенията си. От показанията на този свидетел се установява, че за стопанската 2004г.-2005г. той във връзка с договореностите си с кооперацията бил предоставил и били засети около 1500дка с пшеница и около 100дка слънчоглед. Установява се още, че поради определени причини св.Й. заминал за Италия и след завръщането си по телефона бил уведомен от св.П.П., че в кооперацията има ликвидатор – подсъдимата, която била ожънала житото и слънчоглед, продала ги, като по този начин за Й. не останали никакви средства. В допълнение се установява какви действия е извършил този свидетел, срещата му с подсъдимата и обещанията, които му е дала за заплащане на вложените от него средства, липсата на изпълнение, какво е станало с двете фадроми, които е бил предоставил на кооперацията, разпродажбата на техниката. Показанията на този свидетел макар и емоционални са логични, последователни, способстват за изясняване на важни елементи от установената фактическа обстановка, а именно отношенията, които са съществували в кооперацията до идването на подсъдимата, каква стопанска дейност е била развивана, в какви договорни отношения и с кого се е намирала кооперацията, как е ставало снабдяването със семена, торове и горива, как кооперацията се е разплащала, оставали ли са неразплатени суми, в последствие какви са били действията на подсъдимата след като е установила каква продукция има кооперацията, уведомен ли е бил св.Й., кога е разбрал, какви са били неговите действия и как е реагирала подсъдимата на претенциите му. Показанията на този свидетел се подкрепят от показанията на св.П.П., св.С.П. присъствал при меренето на житото и слънчогледа на кантара в с.БРЕСТ лично от подсъдимата. Подкрепят се и от показанията на св.П.Т., който по време на жътвата жънал жито в един от блоковете. В подкрепа на показанията на св.Й. са и писмените доказателства по том 2 от досъдебното производство - ксерокопия от 6 бр. страници от тефтер, квитанция към ПКО №1 получена от св. З.Й. издадена от ЧПТК „Труд – 93” с. Искър на 14.03.2005г. за сумата от 51420лв., копие от спогодба от 27.10.2006г. между З.А.Й. *** и ЧПТК „Труд – 93” с.Искър /в ликвидация/ подписана от подсъдимата К.М.. Поради изложеното съдът кредитира показанията на този свидетел и ги обсъжда с показанията на останалите разпитани по делото свидетели.

Във втората група са свидетелите С.П. и П.Т.. Свидетелят С.П. до идването на подсъдимата работил в кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/ – с.Искър като тракторист. Показанията на този свидетел са важни за установената фактическа обстановка освен в частта, в която свидетеля разказва за наличната техника в кооперацията и за установяване на това по чии указания засятото жито и слънчоглед са били жънати, кога и как са били натоварени, къде е било премерено ожънатото количество, от коя реколта, съставяни ли са били кантарни бележки, кой е отговарял за цялата организация и е получил парите от реколтата.

От показанията на св.Т. се установява, че той към стопанската 2005г. е разполагал с комбайн, поради което подсъдимата го помолила да участва в жътвата на житото, с което били засяти част от площите обработвани от кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър. Установява се, че по време на жътвата присъствал и св.П.П., като ожънатото количество било извозвано с ремаркета и трактори. За услугата на свидетеля платила подсъдимата, но той не съствил никаквъв документ за това плащане. Показанията на този свидетел макар и лаконични допълват показанията на св.П., логични са, поради което съдът кредитира показанията на двамата свидетели. Показанията им се подкрепят освен от показанията на св.П.П. и от изготвената по делото оценителна експертиза във връзка със средния добив и стойностите на добитата пшеница и слънчоглед за стопанската 2004г. -2005г.

В третата група са свидетелите В.П. и Г.С.Г.. Тези свидетели не са закупували никакви вещи от кооперацията, но те са станали свидетели на дейността на подсъдимата по разпродаване на движимите вещи собственост на кооперацията, рязането им, извозването им, тяхното техническо състояние, годност, експлоатация до идването на подсъдимата, тъй като са работили в кооперацията и са били член кооператори. Свидетелите П. е очевидец и на прибирането на реколтата от подсъдимата, за която по делото се установи, че е засята преди идването на подсъдимата като ликвидатор в кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/. Показанията на тези двама свидетели са логични, последователни, отразяват личните им впечатления, взаимно се допълват с показанията на предходните групи свидетели, подкрепят се частично от обясненията на подсъдимата, изготвените експертизи. По отношение на писмените доказателства, които подкрепят показанията на тази група свидетели следва да се посочи, че те са многобройни и заемат няколко тома от досъдебното производство - Том 4 протокол за доброволно предаване от 18.10.2010г. с приложените към него копия от договор за покупко-продажба на МПС от 21.09.2005г., свидетелство за регистрация част 1, приходна квитанция №16934/21.06.2005г., РКО за 3350лв., квитанция за платена нотариална такса от А.М., копие от застрахователна полица №05-1-0_7014666 от 16.09.2005. на ЗПД „Витоша” АД, копие от договор за покупко-продажба на МПС от 11.05.2005г., копие от фактура №2/11.05.2005г. издадена от ЧПТК „Труд – 93” с. Искър за трактор ЮМЗ рег.№ПЛ62-08Е, копие от протокол от 12.04.2005г. относно същият трактор, копие от решение №706/20.11.2006г. на ПлОС по ГРД№729/2006г., копие от решение №95/27.07.2005г. по ГРД№146/2005г. по описа на РС Никопол, копие от определение №136/02.03.2007г. по ЧГРД№174/2007г. по описа на ПлОС, копие от определение №18/13.02.2007г. по ГРД№72/2006г. на НРС, копие от определение №73/27.10.2006г. по ГРД№72/2006г. по описа на НРС, копие от протокол от открито с.з. от 15.12.2006г. по ГРД№72/2006г. на НРС, копие от обявление във връзка с ВГРД№729/2006г. по описа на ПлОС, копие от протокол от открито с.з. от 11.09.2006г. по ГРД№72/2006г. на НРС, копие от призовка за страна по ГРД№72/2006г. на НРС, копие от фактура №215/03.02.2005г. издадена от ЧПТК „Труд – 93” с. Искър относно товарно ремарке рама №9873, копие от фактура №214/03.02.2005г. издадена от ЧПТК „Труд – 93” с.Искър относно колесен трактор МТЗ-80 с рама №12510205 и двигател №891187, копие от договор за покупко-продажба на ППС от 03.02.2005г. относно товарно ремарке с рег.№ПЛ43-90АЕ, копие от договор за продажба на МПС от 03.05.2006г. относно колесен трактор ЮМЗ-6Л, рег.№ПЛ55-40Е, фактура №1/10.05.2005г. издадена от ЧПТК „Труд – 93” с.Искър относно същият трактор, договор за продажба на земеделска техника от 08.12.2006г. за продажбата на зърнокомбайн „Е-516 ФОРШРИД” рама №1410265, копие от договор за покупко-продажба на МПС 11.05.2005г. за продажбата на колесен трактор ЮМЗ с рег. №ПЛ02-01Е и товарно ремарке рег.№Пл30-14АЕ. Том 5 протокол за претърсване и изземване от 05.10.2010г. Том 6 протокол за претърсване и изземване от 22.07.2010г., РКО №1/23.08.2005г. – оригинал, експертна оценка за определяне стойността на машини и съоръжения възложена от ЧПТК „Труд – 93” /в ликвидация/ с.Искър за определяне на начална тръжна цена от 03.05.2005г., копие от сертификат на експерт оценителя на машини и съоръжения №12/17.07.2004г. на М.К.Ч., копие от констативен протокол на РУСО Плевен вх.№1/31.01.2007г., покана от ТД на НАП Плевен изх.№6665/04.06.2007г. до подсъдимата М. като представляващ ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, искане от ТД на НАП до кооперацията за предоставяне на документи и писмени обяснения от задължено лице получено от подсъдимата М. на 19.02.2007г. ведно с копие от писмени обяснения на подсъдимата М., съобщение за доброволно изпълнение №4233-000004/06.10.2006г. на АДВ – регионална дирекция Русе до подсъдимата М. представляваща ЧПТК „Труд – 93” с.Искър относно задължения на кооперацията общо в размер на 28112,28лв., експертна оценка за определяне стойност на имот – автокантар и фадрома с възложител ЧПТК „Труд – 93” /в ликвидация/ с.Искър от 27.04.2005г. изпълнена от лицензиран оценител М.Ч., копие от лиценз №7858/22.01.1999г., копие от сертификат за експерт – оценител на машини и съоръжения №12/17.07.2004г. на М.Ч., копие от данъчен ревизионен акт на ТД Плевен №1270/26.08.2005г. за извършена данъчна ревизия на ЧПТК „Труд–93”с.Искър в ликвидация, копие от разписка от 29.09.2005г. за получаването на екзепляр от ДРА от подсъдимата М.,  писмо изх.№4233-000005/06.10.2006г. до ЧПТК „Труд – 93” с. Искър относно образувано изпълнително дело №4233/2006г. срещу кооперацията за принудително събиране на публични държавни вземания с взискател ТД на НАП Плевен, искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от ТДД Плевен до ЧПТК „Труд – 93” с.Искър изх. №ТДД-03-05-14/2456/31.03.2005г., копие от протокол за опис на недвижим имот №4233-000013/10.11.2006г. на АДВ регионална дирекция Русе срещу ЧПТК „Труд – 93” с.Искър /в ликвидация/, протокол №4233-000015/10.11.2006г. на АДВ регионална дирекция Русе, договор за покупко-продажба на МПС от 11.05.2005г. за продажба на колесен трактор ЮМЗ с рег. №Пл62-08Е, заповед за възлагане на ревизия №358/19.02.2007г. за ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, заповед за възлагане на ревизия №3320/21.12.2006г. за същата кооперация , приложение №15 към чл.107, ал.2 от ЗДДС към протокол – опис №1 от 28.04.2005г. за изчисляване на ДДС при прекратяване на регистрация по ЗДДС за налични активи към момента на прекратяване на регистрация, постановление от 22.08.2005г. за предварително обезпечаване на основание чл.108, ал.3 от ДПК за ревизиран данъчен субект – ЧПТК „Труд – 93” с.Искър за публично вземане в размер на 20000лв. и разписка към него от 29.09.2005г. получена от подсъдимата М., писмо изх.№ППП от 07.07.2005г. на НОИ, РУСО Плевен до ЧПТК „Труд – 93” с.Искър за подаване на информация относно периода месец май – месец декември 1997 г., 02.03.2000г. – 09.04.2001г., 08.04.2002г. – 31.01.2003г., за които няма подадена информация в персоналния регистър на осигурените лица в НОИ за изплатени заплати относно посочените периоди, копие от частен документ за 2002г., копия от молба, по ф.д.№272/26.01.1994г., копие от учредителен протокол от 25.08.1993г., копие от решение от 09.02.1994г. по ГД№272/1994г. на ПлОС за вписване в търговския регистър на ЧПТК „Труд – 93” с.Искър.Том 7 11 бр. договори за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген, предавателно-приемателен протокол №66/07.12.1994г., договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген – относно ремарке РСД-4 и приемо-предавателен протокол №76/07.12.1994г. за същото ремарке, договор за продажба от 09.07.1997г. и протокол от 09.07.1997г. за предаването на ремарке КТУ -10, договор за продажба от 09.07.1997г. и протокол от 09.07.199г. за предаването на ремарке ПЗ-3, договор за продажба от 09.07.1997г. и протокол от 09.07.1997г. за предаването на ремарке РСД-3, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1995г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно ремарке с рег. №Пл08-61 и приемо-предавателен протокол от 14.12.1994г. относно същото ремарке, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно трактор ЮМЗ – 6Л с рег. №36-57  и приемо-предавател протокол от 07.12.1994г. за същият трактор, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно трактор „Беларус” с рег.№16-25 и приемо-предавателен протокол от 14.12.1994г. за същия трактор, протокол от 09.07.1997г. относно култиватор УСМ-540 с табол.№41647, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно косачка Е-302 и приемо-предателен протокол от 0712.1994г. за същата косачка, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно култиватор КРН-56 и приемо-предател протокол от 07.12.1994г. за същия култиватор, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно плуг 6-40 с тръжен номер 91, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно култиватор УСМК-54 и приемо-предателен протокол от 07.12.1994г. за същия култиватор,  договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно агрегат за резитба на лозя тръжен №13 и приемо-предателен протокол от 07.12.1994г. за същия агрегат, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно ЗИЛ-130 с рег.№53-31ТВ и приемо-предателен протокол от 07.12.1994г. за същия камион,  договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно трактор Т-150 с рег.№ПЛ05-89 и приемо-предавателен протокол от 07.12.1994г. за същия трактор, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 13.11.1996г. със страни ТКЗС „ЕСКУС” и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно микробус „ЧАВДАР” 5С с рег.№Пл00-14, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 15.11.1996г. със страни ТКЗС „ЕСКУС” и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно микробус „ЧАВДАР” с рег. №Пл00-14, протокол от 13.11.1996г. за предавене на микробус „Чавдар” с рег. Пл00-14, 2 бр. протоколи от 09.07.1997г. за предаване на 9 бр. кюма, 4 бр. печки, 5 бр. строителни каски и друго имущество на ЧПТК „Труд”, 2 бр. протокол от 13.11.1996г. за предаване на ЧПТК „Труд” с.Искър на нафтова горелка и ел.телфер, договор за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8, вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” с.Гиген относно лек автомобил „нива – ВАЗ 21-21”  с рег. №02-66 и приемо-предателен протокол от 14.12.1994г. за същия автомобил, 2 бр. протоколи от 13.11.1996г. за предаване на ЧПТК „Труд – 93” с. Искър на оксижен и хедер ЖСБ-42 на ЧПТК „Труд – 93” с.Искър. Том 8 копие от нот.акт №91, том ­І, вх.рег.№770, дело №96/07.02.2006г. на съдията по вписванията при РС Никопол заедно с молба за вписване и нотариално досие, нот.акт№192, том ­ІІІ, вх.рег.№1546, дело №605/30.05.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол заедно с молба за вписване и нотариално досие, копие от съобщение за насрочване на опис №4233000010/4.10.2006г. на АДВ регионална дирекция Русе и разпределение на суми от 28.12.2007г. по изпълнително дело №4233/2006г. срещу ЧПТК „Труд – 93” с. Искър, копие от писмо на АДВ регионална дирекция Русе до ликвидационна комисия на ЧПТК „Труд – 93” с.Искър относно задължение на кооперацията общо в размер на 92127,82лв. към 28.12.2007г., копие от протокол от 20.12.1994г. по чл.45, ал.3 от ППЗСПЗЗ ведно със скица на стопански двор с.Искър, протокол №4233-000015/ 10.11.2006г. на АДВ регионална дирекция Русе за извършени действия, копие на писмо от АДВ регионална дирекция Русе до ликвидационна комисия на ЧПТК „Труд – 93” /в ликвидация/ с.Искър относно предоставяне на информация по изпълнителното дело образувано пред агенцията, писмо на ТД на НАП Плевен с приложени копия от счетоводен баланс №5420/28.03.2006г. на ЧПТК „Труд – 93” /в ликвидация/ за 2005г. – 3 листа, копие от счетоводен баланс №7589/02.04.2007г. на същата кооперация – 4 листа от които е видно декларираните продажби на движимо и недвижимо имущество през периода 2005г. – 2006г. и справка за издължения от предходни за 2005г. – 1 лист, писмо до подсъдимата М., с която същата е уведомена от ликвидационната комисия за заличаването и с решение №2696/21.11.2007г. на ПлОС като ликвидатор на ЧПТК „Труд – 93” с. Искър и покана за издаване на архива, печата и документите на кооперацията, протокол от 05.12.1994г. за разпределение на машини и инвентар съгласно притежавани дялове в копюри получени от ТКЗС „ЕСКУС” в ликвидация с. Гиген, копие от договор №110014/10.01.1992г. на ДФ „АГРОПРОМПРОЕКТ” скици и протокол за извършена оценка на имущество на КЗС с.Искър и рекапитулация; договори за продажба и протоколи на ЧПКТ „Труд – 93” с.Искър относно недвижими имоти и движими вещи, съобщение за насрочване на опис по изпълнително дело№4233/2006г. на АДВ регионална дирекция Русе, писмо от АДВ регионална дирекция Русе изх.№4233/2006/000020/28.12.2007г. до ликвидационна комисия на ЧПТК Труд с.Искър относно задължения в размер на 92127,82 лв. към 28.12.2007г. и списък за разпределение на сумите, копие от справка на служба по вписванията при РС Никопол относно наложена възбрана на царевичен кош, склад от 25 кв.м. за сумата от 21290лв., писмо от АДВ регионална дирекция Русе изх.№4233/2006/000022/28.08.2008г. и разпределение на суми, нот.акт№29, том ІV, вх.рег.№1618, дело №644/02.06.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол заедно с молба за вписване и нотариално досие, нот.акт№6, том ­ІV, вх.рег.№1588, дело №619/31.05.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол заедно с молба за вписване и нотариално досие. Том 9 нот.акт№16, том V, вх.рег.№1918, дело №836/06.07.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол заедно с молба за вписване и нотариално досие, нот.акт№165, том V, вх.рег.№2137, дело №990/29.07.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол заедно с молба за вписване и нотариално досие, писмо с изх.№192/06.07.2010г. на КТИ Плевен заедно с 10 броя молби за регистрация на ЗГТ и един брой заявление за регистрация и промени в регистрацията на ЗГТ, договор за покупко-продажба на МПС от 03.05.2006г. относно колесен трактор ЮМЗ -6Л с рег.№Пл55-40Е и фактура №110.05.2005г. издадена от ЧПТК „Труд – 93” с. Искър, заявление за регистрация и промени в регистрация на ЗГТ относно трактор МТЗ 80 и ремарке РСД-4 заедно със свидетелство за регистрация част 1, протокол за доброволно предаване от 07.07.2010г. на Кнежа – заверени копия – ПКО№18/13.05.2005г. по фактура №904/13.05.2005г. за сумата от 1000лв., фактура №904/13.05.2005г. издадена от „Плевенски териториален кадастър” ЕООД с получател ЧПТК „Труд – 93” с.Искър за сумата от 1000лв., ПКО№7/25.02.2005г. по фактури №889 и №890 двете от 13.05.2005г. за сумата от 150лв., фактура №889/24.02.2005г. издадена от „Плевенски териториален кадастър” ЕООД  с получател ЧПТК „Труд – 93” с.Искър за сумата от 120лв., протокол за доброволно предаване от 21.06.2010г. на Кнежа и предмети относно картонена папка надписана с молив – ОБОБЩЕНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 1988г. ДОГОВОРИ ОТ ТЪРГА ЗА МАШИНИ 1994г. съдържаща 24 бр. договори за продажба на имущество спечелено на търг по реда на чл.48, ал.8 вр. чл.43, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 23.12.1994г. в с.Гиген със страни ТКЗС и ЧПТК „Труд” акт за предаване на документи от архив за ползване №534/24.11.2010г. на НАП ТД Велико Търново, офис Плевен заедно с оригинална ГДД по чл.51 от ЗКПО №15002079/29.03.2006г. – 14 стр., годишен отчет, счетоводен баланс, ОПР на ЧПТК „Труд – 93” /в ликвидация/, оригинал на ГДД по чл.51 от ЗКПО №15003432/02.04.2007г., счетоводен баланс, ОПР, ОПППМ – 8 стр., копие от  нот.акт№118, том VІ, вх.рег.№2346, дело №1156/13.09.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол. Том 10 протокол за доброволно предаване от 28.06.2010г. за предаване на папка съдържаща експертна оценка за определяне стойността на недвижим имот – склад за зърно в с.Искър от експерт М.Ч. с възложител ЧПТК „Труд – 93” с.Искър в оригинал съдържаща 7 листа, обяснителна записка към парцел 12, квартал 1 по парцеларния план на стопански двор в с.Искър, скица №11/19.12.1994г. на парцел №12, квартал 1 по плана на стопански двор в с.Искър, договор за продажба на телчарник от ТКЗС „ЕСКУС” в ликвидация и купувач ЧПТК „Труд” с.Искър от 19.11.1996г. протокол от 13.11.1996т. за предаване на имот – телчарник на ЧПТК „Труд” с.Искър въз основа на решение №106/13.06.1196г. договор за продажба на бетонна площадка от 15.11.1996г. с продавач ТКЗС „ЕСКУС” с. Гиген и купувач ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, оценка на земя – стопански двор, парцел 4, кв.2 от 1994г. обяснителна записка към парцел №3, кв.2 по парцеларния план на стопански двор с.Искър, оценка на земя – обект стопански двор в с.Искър парцел 6, кв.2 от 1994г., нот.акт№117, том VІ, вх.рег.№2345, дело №1155/13.09.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол, нот.акт№191, том ІІІ, вх.рег.№1545, дело №604/30.05.2005г. на съдията по вписванията при РС Никопол,  нот.акт№186, том ХХ, вх.рег.№6685, дело №4070/22.12.2006г. на съдията по вписванията при РС Никопол, скица №Ф01200/13.09.2005г. относно имот №371012 в землището на с.Искър, скица №Ф01192/07.09.2005г. относно имот №72005 в землището на с.Искър. Том 11 справка от регионална база КАТ Плевен за колесен трактор „БЕЛАРУС ЮМЗ 6Л” с рег.№Пл62-08Е – жълт бивша собственост на ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, писмо рег.№33410/10.10.2010г. на ОД на МВР Плевен относно собствеността на ППС с рег.№Пл25-07АЕ, рег.№Пл30-14АЕ, рег.№Пл62-11Е, рег.№Пл62-08Е, рег.№Пл02-01АЕ и рег.№Пл55-40Е, писмо изх.№248/30.09.2010г. на КТИ – регионална служба Плевен заедно със заявление за регистрация и промени в регистрацията на ЗГТ относно зърнокомбайн Е516, договор за покупко-продажба на земеделска техника от 08.12.2006г. фактура №3/11.05.2005г. издадена от ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, регистрационна карта към тях, писмо изх.№82/28.09.2010г. на КТИ регионална служба София област заедно със заявление за регистрация и промени в регистрацията на ЗГТ относно колесен трактор ЮМЗ – 6Л с рег. №СО20-15ЕК, копие от свидетелство за регистрация първа част, регистрационна карта към тях, писмо изх.№20-351/04.10.2010г. на КТИ регионална служба Хасково заедно със молба за регистрация и промени в регистрацията на ЗГТ от 20.10.2005г. относно колесен трактор ЮМЗ – 6Л с рег. №Х01643, декларация по чл.11 от Наредба №26/1998г. на Министъра на ЗГ за регистрация на ЗГТ, копие от протокол от 14.07.1993г. на „АГРОБИОХИМ” АД Стара Загора, копие от договор за покупко-продажба на МПС от 09.06.2005г., фактура №274/19.07.1993г., писмо изх.№И1-360/12.10.2010г. на КТИ регионална служба Перник заедно със заявление за регистрация и промени в регистрацията на ЗГТ №ЗР-021/13.02.2009г., декларация относно трактор Т150, двигател №8826077 и рама №480743, писмо рег.№34446/18.10.2010г. заедно със заверени копия от документи послужили за регистрация на трактор МТЗ 80 рег.№ЕН20-90ЕХ /стар рег.№ЕН03-43Е/ и тракторно ремарке с рег. №ЕН20-91ЕХ /стар номер Пл43-90АЕ/ - 2 бр. договори за покупко-продажба на МПС от 10.02.2005г.

В четвъртата група са свидетелите П.П. и Ц.П.. Съдът обръща внимание на тези двама свидетели, тъй като дейността им до пристигането на подсъдимата като ликвидатор в кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър е определяща за последвалите действия на подсъдимата. На първо място от показанията на тези двама свидетели се изяснява, че макар и с малки затруднения кооперацията е успявала всяка година да се разплати с работещите в нея лица и към държавата. Установява се, че кооперацията е имала имущество – сгради, движими вещи и е обработвала земеделска земя, като за последното съществувала уговорка между св.Й. и председателя на кооперацията за финансиране от една страна със семена, торове и горива, а от друга след жътвата продукцията да се изкупува от св.Й. на цена с две стотинки под пазарната, като по този начин се покривали направените разходи. Установява се, че кооперацията имала своя сметка, а счетоводните книги се съхранявали при св.П., която заемала длъжността касиер, но изпълнявала и функциите на счетоводител в кооперацията. Установява се още, че тези двама свидетели и подсъдимата се познавали от по-рано. Установява се още, че след идването на подсъдимата в качеството й на ликвидатор същата веднага устно освободила св.П. от длъжност, но на практика П. била освободена на 01.03.2006г., което е видно от приложената й трудова книжка в том 2 от приложенията към делото. Свидетелката П. веднага предала ключовете за касата на кооперацията на подсъдимата, като касовите книги и останалите документи свързани с дейността на кооперацията св.П. оставила на масата в работната си стая. Установява се също, че подсъдимата по никакъв начин не предпиела каквито и да е действия по приемане на касовата наличност на копперацията, не установила с какво имущество разполага кооперацията към момента на идването й, нито какви задължения и към кои лица включително и държавата има кооперацията. Следва да се посочи, че от показанията и на двамата свидетели се установява, че лица свързани с тях са закупували имущество на кооперацията, а именно св.Е.П. – сина на П.П. и св.Г.Я. – зет на св.П.. Внимание съдът обръща на показанията на св.П.П. по отношение изясняването на спорния въпрос получавал ли е същия пари от подсъдимата в размер на 1800лв. след продажбата на трафомоста собственост на ЧПТК”МИР” с.Искър. Показанията на свидетеля в тази част следвайки хронологията на процеса са противоречиви. Първоначално свидетля заявява, че не е получавал никакви пари от подсъдимата. В следващо съдебно заседание заявява, че е получил пари и накрая преди приключване на делото писмено е заявил, че изявлението му за това, че е получил пари от подсъдимата е било мотивирано от негов разговор със защитника на подсъдимата. В следствие възникналия конфликт и с оглед обясненията на подсъдимата, както и с оглед установените на съдебното следствие факти от справките от архива на ЧЕЗ и изготвена в тази връзка експертиза за задълженията на кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/ – с.Искър съдът приема, че свидетелят П.П. е получил половината от цената на трафопоста, а именно сума в размер на 1800лв., която сума изразходил за заплащане на потребената енергия от кооперацията, на която вече не бил председател, а другата изразходил за горива. С олед изложеното съдът намира, че показанията на тези двама свидетели са логични, в определени моменти показанията са повлияни от лични техни интереси и интересите на свързани със свидетелите лица, но от друга страна спомагат за разкриване на важни обстоятелства от фактическата обстановка, а именно какви действия е извършила подсъдимата при пристигането си в кооперацията, осъществила ли е приемане по надлежния ред на касовите книги и наличността в кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър, какви са били взаимоотношенията й с тези двама свидетели, които са заемали материално отговорни и отчетнически длъжности в кооперацията, получил ли е св.П. пари от продажбата на трафопоста съсобственост на ЧПТК „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър и кооперация „МИР” с.Искър, кога в какъв размер, в какво качество и как се е разпоредил със сумата. Предвид това съдът кредитира показанията на тези свидетели и ги обсъжда с показанията на свидетелите по другите групи, тъй като те се допълва. Съдът обсъжда показанията на тези свидетели и с приетите писмени доказателства от една страна, а от друга с обясненията на подсъдимата и изгответните по делото експертизи, тъй като са свързани и спомагат за изясняване на дейсността на подсъдимата след пристигането й в кооперацията в качеството й на ликвидатор.

В петата група са свидетелите В.И. *** по времето, когато подсъдимата е била ликвидатор на кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър и Д.К. *** по времето, когато подсъдимата е била ликвидатор на кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/. От показанията на тези двама свидетели се изясняа, че във връзка с дейността на подсъдимата възникнала възможност за решаване на важен за кметство с.Искър въпрос, а именно намиране на помещения, където да се разположат работещите в кметството. Установява се, че подсъдимата предложила на кмета на общината да извърши дарение на недвижим имот ½ ид.ч. от втори етаж на административна сграда от 402.50 кв.м. Кмета на общината се съгласил, като за тази цел упълномощил кмета на населеното място – св.К. да сключи сделката. Общинския съвет на Община гр.Гулянци приели Решение общината да бъде дарена с гореописания имот.Установява се също, че на 19 септември 2005г. в гр.НИКОПОЛ, обл.ПЛЕВЕН сделката била изповядана, но нотариалния акт, който бил подписан от двете страни се именувал за покупко-продажба, а не за дарение. Но от показанията на двамата свидетели дадени пред настоящия състав на съда става ясно, че се касае действително за дарение, тъй като Община Гулянци и Община с.Искър не са заплащали на подсъдимата никакви суми.Била заплатена само сумата от 273 лв., за необходимите документи за изповядане на сделката, издаване на скици, данъчни оценки и написване на нотариален акт.Като доказателства за гореизложеното са приложените по досъдебното производство: копие от решение №435/28.07.2005г. за дарение на ½ ид.ч. от административна сграда, копие от акт за общинска собственост №1086/15.03.2002г. на община Гулянци, копие от пълномощно, с което кмета на Община Гулянци упълномощава кмета на село Искър да го представлява пред съдията по вписванията при РС Никопол в изпълнение на решение №435/28.07.2005г., копие от разделителен протокол относно административна сграда в село Искър от 09.07.1997г., копие от копие от нотариален акт и скица, копие от данъчна оценка №1394/12.09.2005г. на община Гулянци за цялата административна сграда, копия от скици на имоти ДПФ №№002026, 002016, 002013, 002027, а от том 2 - копия от РКО№149/14.09.2005г. за изплатена сума на подсъдимата М. относно извършено плащане от ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ аз издаване  на документи за сделката писмо и копие от молба вх.№1394/12.09.2005г. за издаване на данъчна оценка на имот – административна сграда в с.Искър и приложена декларация по чл.14 от ЗМДТ с прилежаща към нея скица №556/25.08.2004г., 3 бр. копия от справки издадени от служба по вписванията при РС Никопол относно нот.актове №148/2005г., №149/2005г., №186/2006г.

В шестата  група са свидетелите А.Т., Г.Я., И.С., В.Л., В.М., А.Д., Б.П., М.Я., Е.П., Г.В.Г., А.М., О.И., И.С. и В.Д., които чрез заплащане на различни суми са придобили сгради и движими вещи, които са били собственост на кооперацията. От показанията на тези свидетели се установява как подсъдимата самостоятелно без първоначално да получи каквито и да е документи за наличните активи и пасиви на кооперацията е започнала възмездно да разпродава, като за сумите, които е получавала не е съставяла никакви документи и не ги е внасяла както в касата на кооперацията, така и по наличната сметка. Установява се също, че е спазвана предписаната от закона форма за сключване на сделките, като подсъдимата и купувачите се явявали пред съдията по вписванията при РС-НИКОПОЛ, където сделките били изповядани. Установяват се отделни нюанси в отношенията между подсъдимата и купувачите по някои от сделките като това, че свидетелят Е.П. – син на председателя на кооперацията св.П.П. закупува заедно със свидетелката М.Я. сграда собственост на кооперацията. От друга страна зетят на касиерката на кооперацията свидетелката Ц.П. – св.Г.Я. също закупува сгради от кооперацията. От показанията на всеки един от свидетелите в тази група се установява, кой им е продал вещите, кога, на каква стойност са били, къде са изповядани сделките, кои лица са присъствали, какви суми са били заплащани и на кого, чия собственост първоначално са били вещите, как подсъдимата се е легитимирала, за да им продаде вещите. Показанията на свидетелите са логични и последователни, отразяват личните им впечатления, като според възможностите си всеки един от тях излага подробности и изтъква отделни факти свързани както с личността на подсъдимата, така и с оглед свидетъели от другите групи взели участие в процеса на ликвидация на кооперацията, изработването на скици, оценка на вещите, данъчни оценки. Поради изложеното съдът кредитира показанията на свидетелите от тази група и ги обсъжда с показанията на свидетелите от другите групи от една страна, а от друга с обясненията на подсъдимата и изготвените експертизи. В подкрепа показанията на свидетелите от тази група са събраните писмени доказателства по том 1 от досъдебното производство, а именно нотариален акт №186, том ХХ, вх.рег.№6685, дело №4070 от 22.09.2006г. на съдията по вписванията при РС Никопол, ведно с копие от молба за вписване, декларация по чл.25, ал.6 от ЗННД и декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, копие от нотариален акт№185, том ХХ, вх.рег.№6684, дело №4069 от 22.09.2006г. на съдията по вписванията при РС Никопол и данъчна оценка от 21.12.2006г.,

В седма група са показанията на свидетелят Б.К., които съдът разглежда отделно, тъй като неговото участие е ограничено до изготвянето на проекто нотариалнитеактове за продадените сгради. От показанията на този свидетл се установява, че за част от дейността си, а именно разпродажбата на сградите подсъдимата е ползвала услугите на адвокат с оглед спазване изискванията на закона за форма на сделките, като освен това за изповядване на сделките са набавяни и необходимите документи, които адвокатът е изсквал от подсъдимата. Показанията на този свидетел са логични, последователни кореспондират с показаниятана свидетелите от предходната група. Показанията на този свидетел кореспондират със съставените нотариални актове, които са представени по делото във връзка с продадените сгради, както и с обясненията на подсъдимата в частта, в която разказва за дейността си свързана с услугите, които й е предоставил адв.К..

В осма група са показанията на свидетеля М.Ч., които съдът обсъжда в отделна група, тъй като той е лицето извършило оценката на сградите и съоръженията в кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър по времето, когато подсъдимата е била ликвидатор. От показанията на този свидетел се установява, че той до 2000г. е бил председател на поземлена комисия гр.Гулянци. След това станал оценител в общината. По това време във връзка с ликвидацията на ТКЗС-тата в гр.Гулянци и с.Искър свидетелят сочи, че правил оценки. От показанията му се установява, че познанството му с подсъдимата датира от 2000г. Установява се още, че лично от подсъдимата бил поканен да извърш оценка на имуществото на кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър, като с оглед на това, че по това време кандидатствал пред банка „ДСК” за кредит в декларация бил удостоверен факта, че получава възнаграждения от подс.М. за изготвянето на оценките. Свидетелят сочи, че за извършването на оценките е направил оглед на движимите и недвижимите имоти. Допълва, че е направил поне две оценки, два оценителни протокола. Относно представените от подсъдимата документи за имуществото на кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър свидетеля е посочил, че бил използван опис на бившето ТКЗС. Относно машините и съоръженията свидетля сочи, че са гледани на място. В допълнение свидетеля е посочил, че не са му били представяни договори, разделителни протоколи, справки за копюри, извършвани ли са продажби на имущество с копюри. По отношение същността на работата си свидетелят е посочил, че на място установявал дали ще прави оценка на сграда или машина. Ако те съществували ги оценявал, като не се интересувал на кого се води в момента и на кого ще остане след това. Допълва, че посочените от него стойности в оценките били по пазарни цени с оглед състоянието на обекта. Относно техниката на кооперацията свидетеля е посочил, че състоянието й било лошо, в не добро състояния, което се отразило и на цените, за които си спомня, че били близки до тези на скрап. Допълва, че някои трактори били без съоръжения, без колелата. В заключение свидетелят е посочил, че по отношение на сградите, които е оценил е имало списък и той не е издирвал нищо допълнително. По отношение на МПС е посочил, че търсили паспортите, за да се запишат номерата на рама и двигателя, но във връзка с дейността си той не е изисквал счетоводни документи. Относно това дали му е платено за извършената от него работа свидетелят е посочил, че подсъдимата му е платила, но нито той е издал фактура, нито тя е съставила РКО за това, което той е получил. Показанията на този свидетел са логични, последователни, подкрепят изяснената фактическа обстановка, допълват се от обясненията на подсъдимата, като спомагат за изясняване на важни факти относно дейността на подсъдимата по разпродаване имуществото на кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/ – с.Искър. В подкрепа показанията на този свидетел са писмените доказателства от том 2 на досъдебното произовдство, които ги подкрепят - експертна оценка за склад за зърно на ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, експертна оценка за телчарник на ЧПТК „Труд – 93” с. Искър, експертна оценка на сграда ГСМ и ел.помпа на ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, експертна оценка на коларо железарска работилница на ЧПТК „Труд – 93” с. Искър,   експертна оценка на краварник на ЧПТК „Труд – 93” с. Искър, експертна оценка на машини и съоръжения на ЧПТК „Труд – 93” с. Искър – всичките изготвени от лицензиран оценител М.К.Ч.. Поради изложеното съдът кредитира показанията на този свидетел.

В девета група показанията на свидетеля Л.Л..От неговите показания се установява, че за преиода от 1997г. до 2004г. св.Л. се занимавал с поддръжката на картите на възстановената собственото на община Гулянци, която включвала издаване на скици, въвеждане на арендни договори. Установява се, че през 2004г. Л. напуснал държавната фирма, в която работел. Установява се още, че той е нанесъл стопанският двор в парцеларния план на с.Искър, като за това било изпратено възлагателно писмо на председателя на поземлената комисия към поддържащата фирма. Установява се още, че в парцеларния план на с.Искър той нанесъл само парцелите, но не и сградите, като в последствие правил измерване на сградите и предал документация в поземлена комисия в гр.Гулянци. В допълнение се установява, че тази работа му била възложена през 2005г. от П.Б.К., който по това време бил частен геодезист. За свършената работа свидетеля не получил възнаграждение, но на свидетеля е известно, че за тази услуга се плаща по определена тарифа до 1989г. била една, а след 1990г. вече имала друго съдържание, като според него сумата, която трябвало да му се плати била около 300-400лв.Показанията на свидетеля са логични, последователни, отразяват личните му впечатления и съдът ги кредитира и ги обсъжда със събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Показанията на свидетеля С.С.П. съдът обсъжда в отделна десета група, тъй като те касаят отделно обвинение на подсъдимата. От показанията на този свидетел се установява, че той е регистриран като юридическо лице с предмет на дейност счетоводни услуги. Установява се, че при него е идвала подсъдимата и с оглед предоставените му данни и информация от нея той е попълнил документи касаещи данъчни декларации и е изготвил данъчни декларации на подсъдимата. Установява се от неговите показания, къде се намира офиса на счетоводната къща, кога е идвала подсъдимата при него, за да го ангажира - месец март 2006г., подписван ли е договор с подсъдимата за извършена счетоводна услуга, заплащано ли е на свидетеля за услугата, как е извършено плащането, в какво качество се е представила подсъдимата, в последствие представяла ли се е за ликвидатор на друга кооперация, какви документи са били попълвани от свидетеля - баланс и отчет за паричните потоци на кооперациите, на които подсъдимата е била ликвидатор, какви документи е представила подсъдимата, кои периоди е отчела подсъдимата, представяла ли е подсъдимата отчети за приходи и разходи, водил ли е свидетеля счетоводството на самата кооперация, водено ли е изобщо по времето, когато подсъдимата е бил ликвидатор счетоводство на кооперация „ТРУД 93” /в ликвидация/  – с.Искър, кой е подал данъчните декларации. Показанията на свидетеля са логични, последователни, отразяват както личните му впечатления, така и неговият опит, кореспондират с иготвените икономически експртизи и обясненията на подсъдимата, поради което съдът ги кредитира и обсъжда със събраните по делото доказателства.

Показанията на свидетелите М.С., Т.М., В.Е. и К.К. съдът обсъжда в отделна единадесета група, тъй като те се отнасят до последното обвинение на подсъдимата свързано с продажбата на трафопост. От показанията на св.М. се установява, че през 1997г. той станал управител на «ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ» клон Плевен към «НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ» ЕАД. Разказва, че през април 2000г. се създало «ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – Плевен» ЕАД с клонове Ловеч, Плевен, Видин, Враца и Монтана. Дружеството имало съвет на директорите и той по това време бил изпълнителен директор. Допълва, че пълномощното на св.С. е подписано от него като упълномощител. От показанията на този свидетел се изяснява още, че дружеството във връзка с лиценза, който имало започнало да изкупува съоръжения като трафопоста на двете кооперации, тъй като представлявал елемент от мрежата и трябвало да бъде включен в електроразпределителната мрежа собственост на дружеството. Установява се още, че дружеството започнало да купува съоръжения от различни юридически лица, които формално експлоатирали и поддържали, но не били собственост на дружеството. Сочи, че такива съоръжение са били изкупувани чрез прихващане на стари сметки за ток. В заключение е посочил, че не познава подсъдимата.

От показанията на св. С. че през 2005г. работела като юрисконсулт в «ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ» - Плевен. Установява се, че през това време дружеството закупувало трафопостовете, които представлявали чужди енергийни съоръжения, елемент от разпределителната мрежа. Сочи, че по силата на Закона за енергетиката – параграф 4 дружеството имало задължение да придобие в собственост всички съоръжения, които са елементи от разпределителната ел.мрежа, към датата на влизане на закона в сила, които са собственост на други лица. За трафопоста на двете кооперации свидетелеката не си спомня по какъв начин е осъществен контакт с подсъдимата, но изтъква, че за да се стигне до сделката при всички случаи от дружеството са били изискани и получени документи доказващи по безспорен начин собствеността на трафопоста. Установява се още, че към този момент свидетелката е работела като юрисконсулт или ръководител на отдел правен и била пълномощник на дружеството по сделката. Свидетелката е посочила, че не си спомня конкретни обстоятелства по заплащане на стойността на трафопоста, но си спомня, че няколко пъти е идвала в гр.Никопол, където пред съдията по вписванията били изповядвани такива сделки, тъй като по това време нямало нотариус. По отношение начина на работа и представяне на документите за изповядване на сделка при закупуване на такива съоръжения свидетелката е посочила, че на пъро място е изискван документ за собственост. Допълва, че по това време дружеството имало списък с необходимите документи, които да се представят, като сделката не се осъществявала до момента, до който представителите на дружеството не се убедят, че продавача е собственник на вещата, която дружеството придобива. Сочи, че плащането се извършвало в порядъка на 5 до 30 дни от датата на сключване на сделката, като парите по принцип се превеждали по банков път. В заключение свидетелката е заявила, че не си спомня как са изплатени парите за този трафопост, но е посочила, че способа е уточнен в самия нотариален акт. Показанията на тези двама свидетели са логични и последователни, отразяват личните им впечатления и способстват за уизясняване на факти и обстоятелства във връзка с последното обвинение на подсъдимата, като разкриват детайли относно работата на дружеството купувач и действията на подсъдимата. Показанията на двамата свидетели се подкрепят, както от приложените констативен нотариален акт №13, том VІІ, рег.№ 2011, дело № 1241 от 27.10.2004г.  на Д. Д. - Съдия по вписванията при РС гр.Никопол, с който подсъдимата се е легитимирала, че кооперация «МИР»(в ликвидация) с.Искър е единствен собственик на трафопоста, от нотариален акт №42, том IІІ, рег.№ 1216, дело № 455 от 12.05.2005г.  на Д. Д. - Съдия по вписванията при РС гр.Никопол, частично от обясненията на подсъдимата. Показанията на тези двама свидетели се подкрепят и от писмените доказателства представляващи част от доказателствата в том 4 от досъдебното производство, а именно копие от разделителен протокол от 09.07.1997 г. относно ел.инсталация с табол.№020016, 17 и 19 придобита от ЧПТК „Труд – 93” с.Искър, копие от разделителен протокол от 09.07.1997г. относно силов трансформатор с табол.№030274 от който получена ½ ид.ч. за ЧПТК „Труд – 93” с.Искър. Съдът кредитира показанията на тези двама свидетели, от том 11 писмо от ЧЕЗ „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД Плевен ведно с копие от нот.акт№42/12.05.2005г., писмо изх.№361/08.11.2010г. на Агенция по вписванията, служба по вписванията град Никопол ведно с нот.акт №42, том ІІІ, рег. №1216, дело №455/12.05.2005г. и констативен нот. акт №13 том VІІ, рег. №2011, дело №1241/27.10.2004г. ведно с нотариалните досиета към тях, определение №606/16.11.2010г. на ПлАдмС за допускане разкриване на данъчна информация, а от том 12 определение №546/18.10.2010г. на ПлАдмС за разкриване на сведение съставлява данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72, ал.1, т.3 и 5 от ДОПК.

Подсъдимата е дала обяснения според възприятията си. Относно първото обвинение от обясненията на подсъдимата се изяснява, че тя и свидетелите П.П. и Ц.П. се познавали от по-рано. Съдът кредитира обясненията на подсъдимата относно сделка с община Гулянци, за която твърди, че е дарение, а в същност на 19 септември 2005г. в гр.НИКОПОЛ, пред съдията по вписванията е изповядана сделка, по която чрез покупко–продажба община Гулянци е станала собственик на недвижим имот ½ ид.ч. от втори етаж на административна сграда  от 402.50 кв.м. с Нотариален акт № 149, том  VІ, вх.рег. № 2407, дело № 1187 от 19.09.2005г. за сумата от 273,00 лева. Другите й оняснения по първото обвинение съдът не ги кредитира, тъй като те не се подкрепят от показанията на свидетелите и събраните по длеото писменни доказателства.

Относно второто и третото обвинение и обясненията на подсъдимата, че декларациите са попълнение от счетоводителя по нейни данни, за което се е подписала, съдът ги кредитира.В случая се касае за формално престъпление, което не се отрича от подсъдимата.В съдебно заседание проведено на 08.-4.2015г. тя е заявила, че по това обвинение може да се признае за виновна.Тъй като св.С. бил попълвал декларациите, но тя ги е подписала.

По отношение продажбата на трафопоста съдът намира, че следва да се кредитират изцяло обясненията на подсъдимата.Тя е била длъжна като ликвидатор на кооперацията съгласно нормативната база в Република България да прехвърли собствеността на трафопоста на „ЧЕЗ” и че свидетелят П.П. е получил половината от цената на трафопоста, а именно сума в размер на 1800лв., която сума изразходил за заплащане на потребената енергия от кооперацията, на която вече не бил председател, а другата изразходил за горива.Освен това съдът счита, че ако изобщо е било налиц е нанасяне на щета тя би следвала да е на кооперацията, а не на електроразпределителното дружество.Електроразпределителното дружество и към комента е собственик на въпросния трафопост и никой н е му е оспорил това право.

При така приетото съдът счита, че подсъдимата М. е осъществил от обективна и субективна страна съставите на престъпленията, за които й е повдигнато обвинение.

По отношение първото обвинение по чл.202,ал.2,т.1 във вр. с чл.201 вр. с чл.26,ал.1 от НК следва да се посочи, че подсъдимата към момента на извършване на деянието е имала качеството длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.Б от НК, която визира, че “длъжностно лице” е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно ... работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец...”.По делото по категоричен начин се установи, че с решение на ПлОС от 21.04.2005г. по фирмено дело №272/1994г. е било вписано прекратяване на ЧПТК”ТРУД-93” с.ИСКЪР и обявена кооперацията в ликвидация със срок на ликвидация 12 месеца, като за ликвидатор била вписана подс.К.М..

По силата на това качество подсъдимата е осъществила точно определена дейност – ликвидатор в кооперация ЧПТК”ТРУД-93” (в ликвидация) с.Искър. Тази работа й е била възложена в следствие решението на съда, като й е бил даден и срок. За работата си подсъдимата е получавала възнаграждение и е била осигурена. По силата на качеството, което е имала подсъдимата е могла да извърши всяка една от дейностите, за които й е повдигнато обвинение и в частност по първото обвинение да продаде движими вещи и недвижими имоти на кооперацията, а друга част от движимите вещи да се разпореди да бъдат нарязани и предадени за скрап, като получи за себе си паричната равностойност на предадения метал. Относно предмета на престъплението - подсъдимата е знаела с какви вещи разполага кооперацията, тъй като е разполагала с документи за тях на съхранение в кооперацията макар в обясненията си да твърди обратното. Това, че не е предприела никакви действия по приемането им, а после след заличаването й като ликвидатор не ги е предала  на назначената ликвидационна комисия дори след писмена покана е само показател за съзнателната й престъпна дейност. Следва да се посочи, че по време на цялата си дейност подсъдимата е действала винаги с пряк умисъл. Нещо повече, получените от нея суми след разпродажбата на имуществото на кооперацията формират квалифициращият признак – големи размери с оглед размера на МРЗ към 2005г. Отделно действията й са били извършени през непродължителен период от време, което е пряко свързано както с дейността й.

При определяне на вида и размера на наказанието за това престъпление, съдът взе предвид факта, че в настоящият случай е налице висока степен на обществена опасност, както на деянието с оглед резултата, така и на подсъдимата, което от една страна е във връзка с нейното качество, а от друга с причиненият резултат и времето за постигане на резултата. Самото престъпление е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК.

Разпоредбата на чл.202, ал.2, т.1 от НК предвижда наказание ЛОС от ТРИ до ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ. Подсъдимата е неколкократно осъждана за престъпления от общ характер, от които за престъпления по чл.225, ал.1 във връзка с чл.202, ал.1, т.1 и чл.26, ал.1 от НК; чл.316 във връзка с чл.309, ал.1 от НК, чл.314 от НК и чл.339, ал.1 от НК, за които престъпления е получила две условни присъди и два пъти е била освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.Смекчаващи вината и отговорността обстоятелства съдът счита, че не са налице. С оглед изложеното съдът намира, че на подсъдимата следва да се наложи наказание лишаване от свобода, към средата на предвиденото в закона наказание, с оглед квалифициращите признаци – големи размери, високата обществена опасност на деянието, подсъдимата и причинения престъпен резултат, а именни на подсъдимата следва да се наложи наказание в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ ЛОС, което наказание изтърпи при СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.Според съда това наказание би постигнало целите на чл.36 от НК.

Съдът като взе предвид събраните доказателства по делото и гореизложените мотива счита, че подс.Манолава следва да бъде призната за НЕВИНОВАНА и ОПРАВДАНА по повдигнатото обвинение по чл 202, ал.2, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26, ал.1 от НК, за това , че на 19 септември 2005 година в гр.Никопол, обл.Плевен присвоила сумата от 273,00 лева, получена като цена от Община Гулянци, при покупко–продажба на недвижим имот ½ и.ч. от втори етаж на административна сграда  от 402.50 кв.м. с Нотариален акт № 149, том  VІ, вх.рег. № 2407, дело № 1187 от 19.09.2005г.

По отношение второто обвинение на подсъдимата за престъпление по чл.313,ал.2 във вр. с ал.1 вр. с чл.26,ал.1 от НК. Безспорно в хода на съдебното следствие се установи, че на 29.03.2006г. и на 02.04.2007г. в гр.ПЛЕВЕН, при условията на продължавано престъпление, подсъдимата умишлено, с цел да избегне плащане на дължимите данъци от ЧПТК „Труд – 93”/в ликвидация/ - с.ИСКЪР по ЗКПО, общо в размер на 2246,37 лева затаила истина, като не отразила приходите от извършени продажби на движимо и недвижимо имущество, разходите, финансовият резултат и дължимия корпоративен данък в писмени годишни данъчни декларации, които по силата на чл.51, ал.1 и ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /отменен/ се дават пред орган на властта - ТДД гр.ПЛЕВЕН за удостоверяване истинността на годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника, както следва. От обективна страна е засегнат държавния интерес и в частнст фискалната система.

 Действалата към момента на извършване на деянието разпоредба на чл.313, ал.2 във връзка с ал.1 от НК предвижда наказание ЛОС от ЕДНА до ШЕСТ ГОДИНИ. В частта относно наказанието тази разпоредба е претърпяла промяна в ДВ бр.26 от 2010г., където за престъплението по чл.313, ал.2 от НК се предвижда вече наказание ЛОС до ТРИ ГОДИНИ или ГЛОБА до 3000лв. Според съда са налице предпоставките за прилагане на чл.2, ал.2 от НК по отношение на това обвинение повдигнато на подсъдимата, тъй като изменението в тази част се явява по-благоприятно за нея.

За това обвинение съдът намира, че не са налице смекчаващи вината и отговорността обстоятелства. От друга страна обаче съдът намира, че тя е действала умишлено. За утежняващи вината и отговорността обстоятелства съдът приема качеството длъжностно лице на подсъдимата, посредством което тя е осъществила престъпния резултат, размера на неплатените данъци и не на последно място периода от време, през който тя е извършвала престъпната си дейност.

С оглед изложеното съдът намира, че на подсъдимата следва да се наложи наказание лишаване от свобода, към средата на предвиденото в закона наказание, като се вземе предвид квалифициращите признаци, високата обществена опасност на деянието, подсъдимата и причинения престъпен резултат, а именни на подсъдимата следва да се наложи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.Според съда това наказание би постигнало целите на чл.36 от НК.

По отношение третото обвинение на подсъдимата за престъпление по чл.311,ал.1 във вр. с чл.26,ал.1 от НК. И тук следва да се посочи, че подсъдимата към момента на извършване на деянието е имала качеството длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.Б от НК, тъй като с решение на ПлОС от 21.04.2005г. по фирмено дело №272/1994г. е било вписано прекратяване на ЧПТК”ТРУД-93” с.ИСКЪР и обявена кооперацията в ликвидация със срок на ликвидация 12 месеца, като за ликвидатор била вписана подс.К.М.. По силата на това качество подсъдимата е осъществила точно определена дейност част, от която е включвала и задължението й да съставя отчети за приходите и разходите на ЧПТК „Труд 93” /в ликвидация/ с.ИСКЪР за 2005г. и 2006г. Подсъдимата умишлено е отразила неверни обстоятелства относно приходите и разходите от ликвидацията на кооперацията, като е съставила официални документи с цел да бъдат използвани като доказателство за тия обстоятелства. Подсъдимата е действала умишлено, като е налице и квалифициращият признак по чл.26, ал.1 от НК, тъй като действията си е извършила през непродължителен период от време.

При определяне на вида и размера на наказанието за това престъпление, съдът взе предвид факта, че в настоящият случай е налице висока степен на обществена опасност, както на деянието с оглед резултата, така и на подсъдимата, което от една страна е във връзка с нейното качество, а от друга с причиненият резултат и времето за постигане на резултата.

Разпоредбата на чл.311, ал.1 от НК предвижда наказание ЛОС до ПЕТ ГОДИНИ. Подсъдимата е неколкократно осъждана за престъпления от общ характер, но за престъпления по чл.225, ал.1 във връзка с чл.202, ал.1, т.1 и чл.26, ал.1 от НК, чл.316 във връзка с чл.309, ал.1 от НК, чл.314 от НК и чл.339, ал.1 от НК, за които престъпления е получила две условни присъди и два пъти е била освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.

Смекчаващи вината и отговорността обстоятелства съдът счита, че не са налице. За утежняващи вината и отговорността обстоятелства съдът приема качеството длъжностно лице на подсъдимата, посредством което тя е осъществила съставянето на официалните документи, в които отразила неверни обстоятелства относно приходите и разходите от ликвидацията, размера на тези суми и не на последно място периода от време, през който тя е извършвала престъпната си дейност.

С оглед изложеното съдът намира, че на подсъдимата следва да се наложи наказание лишаване от свобода, към средата на предвиденото в закона наказание, като се вземе предвид квалифициращите признаци, високата обществена опасност на деянието, подсъдимата и причинения престъпен резултат, а именни на подсъдимата следва да се наложи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.Според съда това наказание би постигнало целите на чл.36 от НК.

Относно последното обвинение на подсъдимата по чл.210, ал.1, т.3 във вр. с чл.209, ал.1 от НК, съдът като взе предвид събраните доказателства по делото и гореизложените мотива счита, че подс.Манолава следва да бъде призната за НЕВИНОВАНА и ОПРАВДАНА по повдигнатото обвинение, На 12 май 2005 година в гр.Никопол, обл.Плевен с цел да набави за себе си имотна облага, в качеството си на длъжностно лице в кръга на  своята  длъжност – Ликвидатор на ЧПТК „Мир”/в ликвидация/ с.Искър, чрез използване на официален  документ, за който знаела, че е с невярно съдържание – констативен нотариален акт №13, том VІІ, рег.№ 2011, дело № 1241 от 27.10.2004г.  на Д. Д. - Съдия по вписванията при РС гр.Никопол, възбудила заблуждение у М.И. *** – юрисконсулт и упълномощен представител на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН” ЕАД гр.Плевен, че ЧПТК „Мир” /в ликвидация/ с.Искър е  едноличен собственик  на  трафопост  с таболограмен номер 030274 в комплект със силов трансформатор и енергетично оборудване и с това причинила на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН”ЕАД–гр.Плевен имотна вреда в размер на 1859 лева 19.09.2005г.

С оглед разпоредбата на чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от НК на  подсъдимата К.К.М. следва да се наложи едно ОБЩО най-тежко наказание измежду наложените й с днешната присъда, а именно  СЕДЕМ ГОДИНИ ЛОС, което наказание на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се изтърпи при СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 189, ал.31 от НПК подсъдимата М. да бъде осъдена да заплати сумата от 2 366.00 лева представляваща направените по делото разноски.

По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

                                                                                                                

                                                                          

                                          

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: