МОТИВИ по НОХД №150/’16г.:

На подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** *** са повдигнати обвинения по три пункта с обвинителният акт, а именно:

По пункт първи за това, че за периода от 07.11.2012г. до 16.07.2013г., като извършител, в условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината:

1.     На неустановена дата и място за времето от 07.11.2012г. до 13.12.2012г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №056003 с площ от 9.701дка., съставляващ Нива, IV-та категория, находящ се в местността "Подлива", землище с.Б."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№1928, №1929/07.11.2012г., заверено от името на Н.Н.С., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА, на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица, от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

2.     На неустановена дата и място за времето от 01.01.2013г. до 25.01.2013г., сама и чрез друго неизвестно лице съставила неистински частен документ - пълномощно рег.№24, №25/25.01.2013г., заверено от името на П.И.С., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН********** да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "В.", ІІ-ра категория на землище гр.Г. и чрез А.П.А. го употребила на 06.02.2013г., пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица, от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

3.     На неустановена дата и място за времето от 16.01.2013г. до 06.02.13г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №328002 с площ 24.501дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "П.В." на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№79, №80/16.01.2013г., заверено от името на: М.М.С., ЕГН**********, П.Д.С., ЕГН********** и Б.Д.С., ЕГН********** и тримата от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА, на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

4.     На неустановена дата и място за времето от 24.01.2013г. до 26.02.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №209017 с площ 13.611дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Краище" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№139, №140/24.01.2013г., заверено от името на Р.Б.Х., ЕГН********** и И.Б.Р., ЕГН********** и двамата от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

5.     На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ Нива, ІІІ-та категория, находящ се в местността "Б." на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№62, №63/15.01.2013г., заверено от името на Д.Ц.Г., ЕГН********** ***, М.М.П., ЕГН********** от гр.Г. и Б.Ц.Г.,       ЕГН**********   от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН ********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица, от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

6.     На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ  Нива,         III-та категория, находящ се в местността "Б."     на землище         на      гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№64, №65/15.01.2013г., заверено от името на А.Г.П., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

7.     На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ  Нива,         III-та категория, находящ се в местността "Б."     на землище         на     гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег. №444, №445/05.03.2013г., заверено от името на М.Ц.Г., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

8.     На неустановена дата и място за времето от 20.02.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №149023 с площ 15.000дка., съставляващ Нива, II-ра категория, находящ се в местността "Лъката" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№347, №348/20.02.2013г., заверено от името на Л.С.Н., ЕГН********** и С.И.Н., ЕГН********** и двамата от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

9.     На неустановена дата и място за времето от 24.04.2013г. до 27.06.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "П." на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№709, №710/24.04.2013г., заверено от името на Л.Й.У., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН********** да продаде собствения и Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "П.", III-та категория на землище гр.Г. и го употребила на 27.06.2013г., пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

10.           На неустановена дата и място за времето от 13.02.2013г. до 16.07.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №192008 с площ от 28.036дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "В." на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№262, №263/13.02.2013г., заверено от името на В.В. К., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

11.           На неустановена дата и място за времето от 19.02.2013г.  до 16.07.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №192008 с площ от 28.036дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "В." на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№336, №337/19.02.2013г., заверено от името на М.Г.Д., ЕГН********** от гр.Г., Е.Х.Т., ЕГН********** от гр.Г. и Д.П.Т., ЕГН********** от с.Д.В. за упълномощаване на Р.Д.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица, от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот – престъпление по чл.309, ал. 1, вр. чл.26, ал. 1, вр.с чл.20, ал.2 от НК.

 

 

По пункт втори  на подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** е повдигнато обвинение за това, че на 25.01.2013г., в с.З., общ.Гулянии, обл.Плевен, в качеството си на подбудител и помагач, в съучастие с Р.И.Б., ЕГН**********, последния в качеството си на извършител, умишлено склонила длъжностно лице - Р.И.Б. в качеството му на кмет на кметство с.З., община Г., в кръга на службата си по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност да състави официален документ - нотариална заверка върху пълномощно с рег.№24 - подпис и №25 - съдържанието на текст от 25.01.2013г. улеснявайки го, чрез предоставянето му на бланково пълномощно от името на П.И.С., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН********** да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "В.", ІІ-ра категория на землище гр.Г., в което били удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че лицето се е явило лично пред него и подписа на упълномощителя П.И.С. и ръкописно изписаните му три имена са положени пред него в канцеларията на кметството, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства – престъпление по 311, ал.1 във връзка с чл.20, ал.1, ал.3 и ал.4 от НК.

За това обвинение на основание чл.287 от НПК съдът е допуснал в съдебно заседание от 01.08.2016г. изменение на обвинението, като след произнасянето на съда обвинението по този пункт срещу подсъдимата е по чл.308, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.З и ал.4 от НК.

 

По пункт три на подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** е повдигнато обвинение за това, че за периода от 13.12.2012г. до 16.07.2013г., при условията на продължавано престъпление - през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината в гр.Никопол. обл.Плевен, с цел да набави за себе си имотна облага - сумата от 27332.42лв. /Двадесет и седем хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет и две стотинки/, възбудила и поддържала заблуждение у:

-         А.П.А., ЕГН**********, като пълномощник на "Агро Бел 2001" ЕООД с.Б., относно действителната воля на Н.Н.С., ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения и Поземлен имот №056003 с площ от 9.701дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "Подлива", IV-та категория, парцел №3 от масив №56 на землище с.Б. с бланково пълномощно заверено с рег.№1928 - подпис и №1929/07.11.2012 г. - съдържанието на текст, от П.П. - зам.кмет на Община Г., и с това причинила на "Агро Бел 2001" ЕООД, Булстат: 114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., представлявано от П.С.С., ЕГН**********, имотна вреда в размер на 5599.12лв. /Пет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и дванадесет стотинки/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №114/13.12.2012г., том 14, рег.№5495, дело №2209/13.12.2012г.

-         А.П.А., ЕГН**********, като пълномощник на "Агро Бел 2001" ЕООД с.Б., относно действителната воля на П.И.С., ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "В.", ІІ-ра категория, парцел №45 от масив №128 на землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№24 - подпис и №25/25.01.2013г. - съдържанието на текст, от Р.И.Б. ***, и с това причинила на "Агро Бел 2001" ЕООД, Булстат:114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., представлявано от П.С.С., ЕГН**********, имотна вреда в размер на 3777.00лв. /Три хиляди седемстотин седемдесет и седем лева/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №184/06.02.2013 г., том 1, рег.№361, дело №120/06.02.2013г.

-         Г.К.А., ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на М.М.С., ЕГН********** от гр.Г., П.Д.С., ЕГН********** от гр.Г. и Б.Д.С., ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №328002 с площ 24.501дка., съставляващ Нива, ІІІ-та категория, парцел №2 от масив №328 находящ се в местността "П.В.", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№79 - подпис и №80/16.01.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 4141.90лв. /Четири хиляди сто четиридесет и един лева и деветдесет стотинки/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №199/06.02.2013г., том 1, рег.№377, дело №134/06.02.2013г.

-         Г.К.А., ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на: Р.Б.Х., ЕГН********** от гр.Г. и И.Б.Р., ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №209017 с площ 13.611дка., съставляващ Нива, III-та категория, парцел №17 от масив №209 находящ се в местността "Краище", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№139 - подпис и №140/24.01.2013г. - съдържанието на текст от П.П. - зам.кмет на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 1600.70лв. /Хиляда и шестстотин лева и седемдесет стотинки/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №174/26.02.2013г., том 2, рег.№669,  дело №253/26.02.2013г.

-         Г.К.А., ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на Д.Ц.Г., ЕГН********** ***, М.М.П., ЕГН********** от гр.Г., Б.Ц.Г., ЕГН********** от гр.Г., А.Г.П., ЕГН********** от гр.Г., М.Ц.Г., ЕГН********** от с.М. че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №223009 с площ от 6.001дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "Б." на землище гр.Г. с бланкови пълномощни заверени с рег.№62 - подпис и №63/15.01.2013г. - съдържанието на текст, рег.№64 - подпис и №65/15.01.2013г. - съдържанието на текст, рег.№444 - подпис и №445/05.03.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 705.70лв. /Седемстотин и пет лева и седемдесет стотинки/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №152/25.04.2013г., том 5, рег.№1741, дело №653/25.04.2013г.

-         Г.К.А., ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на Л.С.Н., ЕГН********** от гр.Г. и синът и С.И.Н., ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №149023 с площ 15.000дка., съставляващ Нива, II-ра категория, парцел №23 от масив №149 находящ се в местността "Лъката", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№347 - подпис и №348/20.02.2013г.- съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Л.С.Н. и синът и С.И.Н. имотна вреда в размер на 4195.00лв. /Четири хиляди сто деветдесет и пет лева/, съгласно договор за дарение - Нот.Акт №151/25.04.2013г., том 5, рег.№1740, дело №652/25.04.2013г.

-         А.П.А., ЕГН**********, като пълномощник на "Агро Бел 2001" ЕООД с.Б., относно действителната воля на Л.Й.У., ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения и Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, находящ се в местността “П.", III-та категория, парцел №11 от масив №257 на землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№709 - подпис и №710/24.04.2013г. - съдържанието на текст, от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на "Агро Бел 2001" ЕООД, Булстат:114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., представлявано от П.С.С., ЕГН**********, имотна вреда в размер на 4222.00лв. /Четири хиляди двеста двадесет и два лева/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот. Акт №88/ 27.06.2013г., том 8, рег.№2665, дело №997/27.06.2013г.

-         Г.К.А., ЕГН********** от гр.Г., относно действителната воля на В.В. К., ЕГН********** от гр.Г., М.Г.Д., ЕГН********** от гр.Г., Е.Х.Т., ЕГН********** от гр.Г. и Д.П.Т., ЕГН********** от с.Д.В., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №192008 с площ от 28.036дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "В." на землище на гр.Г. с бланкови пълномощни заверени с рег.№262 - подпис и №263/13.02.2013г., - съдържанието на текст, рег.№336 - подпис и №337/19.02.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда в размер на 3091.00лв. /Три хиляди и деветдесет и един лева/, съгласно договор за покупко-продажба - Нот.Акт №99/16.07.2013г., том 9, рег.№3025, дело №1123/16.07. 2013г., като причинената вреда 27332.42лв. е в големи размери (над 70 пъти минималната работна заплата за страната, която към 16.07.2013г. е в размер на 310лв. съгласно ПМС №250/11.10.2012г. в сила от 01.01.2013г.) – престъпление по чл.210, ал.1, т.5 вр.чл.209, ал.1, вр.чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от НК.

 

На подсъдимият  Р.И.Б., ЕГН********** *** е повдигнато обвинение за това, че на 25.01.2013г. в с.З.. общ.Г., обл.Плевен, в съучастие с Р.Д.Д., ЕГН********** последната като подбудител и помагач, в качеството си на длъжностно лице - кмет на кметство с.З.. община Г. в кръга на службата си съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - да удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване съставил официален документ - нотариална заверка на Пълномощно заведено в Регистър за нотариални заверки с per. №24, №25/25.01.2013г., по описа на кметство с. З., обл.Плевен, в което удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че лицето се е явило лично пред него и подписа на упълномощителя П.И.С. и ръкописно изписаните му три имена са положени пред него в канцеларията на кметството, с цел да бъде използван този документ, като доказателство за тия обстоятелства – престъпление по чл.311, ал.1, вр. с чл.308, ал.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2 НК.

За това обвинение на основание чл.287 от НПК съдът е допуснал в съдебно заседание от 01.08.2016г. изменение на обвинението, като след произнасянето на съда обвинението срещу подсъдимия е по чл.311, ал.2 във вр. с ал.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от НК.

В хода на съдебното производство няма конституирани граждански ищци или частни обвинители. По делото не са предявявани граждански искове.

Съдебното производство е проведено по реда на чл.370 и сл. НПК.

В хода на съдебните прения прокурорът поддържа обвинението така, както е повдигнато в обвинителния акт. Твърди, че в хода на до съдебното производство и съдебното следствие безспорно е доказана описаната в обвинителния акт фактическа обстановка и деянието извършено от подсъдимите след допускане на изменение на обвиненията в посочените пунктове с оглед искането на НРП. Подробно се е спрял на вида и размера на наказанията, които следва да се наложат на подсъдимите, като прокурорът диференцира вида и размера на наказанията според пунктовете на обвиненията срещу подсъдимите. Предлага на подсъдимата Р.Д.Д. за обвинението по пункт 1 за извършени 11бр. престъпления при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.309, ал.1 вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от НК да се наложи наказание в размер на две години ЛОС, чието изпълнение да бъде отложено на основание чл.66 от НК за срок от четири години.

За обвинението по пункт втори на същата подсъдима за престъплението по смисъла на чл.308, ал.1 вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК прокурора предлага да бъде наложено наказание ЛОС в размер на една година, чието изпълнение да бъде отложено за срок от три години.

За обвинението по пункт трети за престъпление по смисъла на чл.210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1, вр.26, ал.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от НК, където предвиденото наказание е ЛОС от една до осем години прокурора предлага на подсъдимата Д. да бъде наложено наказание в размер на три години ЛОС, като изпълнението на наказанието бъде отложено за срок от пет години. Във връзка с предвидената в ал.2 на чл.210 от НК конфискация на до една втора от имуществото на подсъдимата прокурора предоставя на съда да прецени до колко е съобразно да бъдат приложени разпоредбите за това. В този случай прокурора изтъква, че следва да се вземат предвид свидетелските показания на служителите от фирма „Агро бел 2001“, в които се твърди, че причинените увреждания нанесени на фирма „Агро бел 2001“ за възстановени от подсъдимата, но не са налице съответните документи, които да докажат тези техни твърдения. Относно МН взета спрямо подсъдимата Д. и която на ДП е била „Подписка“, но която в предходно съдебно заседание предвид неявяването на подсъдимата Д. е изменена в МН „Задържане под стража“, предвид процесуалното поведение на Д. на ДП, нейното явяване и коректност по хода на разследването прокурора предлага МН „Задържане под стража“ да бъде изменена, като счита, че МН „Подписка“ би била удачна до влизане в сила на окончателния акт по приключване на производството.

Относно подсъдимия Р.Б. за извършено престъпление по смисъла чл.311, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.308, вр.чл.20, ал.1 и ал.2 от НК прокурора считам, че са налице предпоставките на чл.78а от НК, тъй като предвиденото наказание чл.311, ал.2 вр. ал.1 от НК е ЛОС до една година или „Пробация“. По отношение МН на подсъдимия Б. предвид неговото коректно процесуално поведение и предвид извършеното от него престъпление прокурора предлага МН да бъде отменена. Относно разноските по делото в размер на 471,56лв. е заявил, че следва да бъдат възложени солидарно на двамата подсъдими.

Защитникът на подсъдимата Д. сочи, че няма да се спира на фактическата обстановка, а коментира само вида и размера на наказанията, които следва да се наложат на подсъдимата. Сочи, че е съгласен с предложението на прокурора по трите пункта със съответните размери, като наказанията бъдат обединени и се приложи нормата на чл.66 от НК. Сочи, че това е с оглед данните, които съществуват по делото, чистото съдебно минало към момента на извършване на деянията на подсъдимата, доброто процесуално поведение и съдействието, което оказа на етап предварително производство и на съдебното следствие. По отношение взетата МН „Задържане под стража“ защитата сочи, че е изиграла своето превантивно действие и моли да бъде отменена. Допълва, че за детето на подсъдимата се грижат роднини, но следва тя като майка да се грижи за детето си. Допълва, че няма опасност подсъдимата да се укрие и да извърши нови престъпления. Относно разноските заявява, че следва да бъдат разпределени между двамата подсъдими.

         Защитникът на подсъдимия Б. също заявява, че няма да се спира на установената с ОА фактическа обстановка. Акцентира върху длъжността на Б., който към настоящия момент е кмет на с.З. и факта, че извършеното от него деяние е поради предоверяването му. Допълва, че това е човешка изява без да има умисъл. С оглед на това счита, че следва по отношение на Б. да намери приложение разпоредбата на чл.78а от НК, като бъде освободен от наказателна отговорност и бъде наложена глоба в размер към минимума предвидена от закона. Относно разноските защитникът е взел становище, че следва да се възложат само на подсъдимата Д.. Относно МН защитникът е заявил, че следа да се отмени.

В съдебно заседание подсъдимата Р.Д. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Моли съда да й се наложат минимални наказания по пунктовете на обвинението.

В съдебно заседание подсъдимият Р.Б. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Моли съда да му се наложи минимално наказание по обвинението.

Като прецени събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

Подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** е родена на ***г***, ***, българска гражданка, с висше образование, работи, не омъжена, не осъждана към момента на извършване на деянието.

Подсъдимият Р.И.Б., ЕГН********** е роден на ***г***, ***, ***, български гражданин, със средно образование, работи – кмет на с.З., общ.Г., женен, не осъждан.

 

Установи се следната фактическа обстановка:

Подсъдимата Р.Д. се занимавала с посредничество при извършване на сделки със земеделска земя на територията на Община – Г.. Не притежавала официална фирма за извършване на тези услуги и не отчитала приходите си във фиска. Набирала клиентите си сред жителите на общината, предимно възрастни хора, които нямали познанията, а и възможността да се грижат за делата си при удовлетворяване на желанието им да извършват сделки със собствената си земеделска земя.

Подсъдимият Р.Б. ***, и като такъв имал правото и задължението да извършва нотариална дейност съгласно чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - да удостоверява подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване. Той се познавал с подсъдимата Д. и когато тя се явила, за да завери пълномощно заведено в Регистър за нотариални заверки с рег.№24, №25/25. 01.2013г. по описа на кметство с.З., като му предоставила съответните попълнени бланки, той удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че лицето се е явило лично пред него и подписа на упълномощителя П.И.С. и ръкописно изписаните му три имена са положени пред него в канцеларията на кметството.

За да реализира печалба от дейността си подсъдимата Д. се свързала със собственика на „Агро Бел 2001” с.Б. – свидетеля П.С. и свидетеля Г.А. от гр.Г.. И двамата били регистрирани земеделски производители и освен с арендуване на земеделска земя проявявали желание и за закупуване на такава при наличие на изгодни условия. Свидетелят А. бил доволен от съвместната си работа с подсъдимата и дори и издал нарочно пълномощно, с което я упълномощил да го представлява при сключването на сделки със земеделски земи. Поради голямата си заетост, той се занимавал единствено с оценка за земите, които Д. му предлагала да закупи, като финансирал сделките съобразно становището на Д.. Всички действия по приготвянето на съответната документация, контактите със собствениците, чисто техническото изповядване на сделките до вземане на нотариалният акт от агенция по вписванията се извършвали от Д. на база издаденото и пълномощно.

В случаите, когато нямала изрично пълномощно, какъвто е случая с П.С., подсъдимата подготвяла сделката и преупълномощавала посочено от него лице, като най-често това бил  свидетелят А. А.. По този начин Д. сключила редица сделки и сред обществото се разпространила информацията, че който има желание може да се обърне към нея с доверие и тя ще му свърши работа компетентно и коректно.

Подсъдимата Д. решила, че освен доходите, които получавала като комисионна от клиентите си, така и от разликата в цените на земята при осъществяваните от нея сделки, може да се сдобие със значително по крупни суми пари, като се възползва от оказаното й доверие от страна, както на продавачите, така и на купувачите на земята. За целта тя решила да убеждава клиентите си – продавачи да и позволяват сама да вписва необходимите данни относно идентификацията на собствениците и имотите в пълномощното. Същото получавало нотариална заверка на подписа – обикновено в Кметство гр.Г. по установения ред.

След като вземела вече официално завереното и оформено пълномощно, подсъдимата Д. саморъчно добавяла чрез ръкописно изписване със същият химикал информацията за други земеделски имоти на същият собственик, които й били станали известни в хода на оформяне на сделката. Самите собственици нямали и понятие, че техни земеделски имоти, за които не са имали никакво желание да се разпореждат са станали обект на сделки от страна на Д.. Респективно те не получавали и каквито и да било пари от продажбата на имотите си. По този начин Д. извършила редица преправки на вече съставени истински документи със съдържание отговарящо на намеренията на упълномощителите, като на неустановена дата и място за времето от 07.11.2012г. до 13.12.2012г. сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №056003 с площ от 9.701дка., съставляващ Нива, IV-та категория, находящ се в местността "Подлива", землище с.Б."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№1928, №1929/07.11.2012г., заверено от името на Н.Н.С., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 01.01.2013г. до 25.01.2013г., сама и чрез друго неизвестно лице съставила неистински частен документ - пълномощно рег.№24, №25/25.01.2013г., заверено от името на П.И.С., ЕГН ********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН********** да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "В.", ІІ-ра категория на землище гр.Г. и чрез А.П.А. го употребила на 06.02.2013г., пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 16.01.2013г. до 06. 02.13г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №328002 с площ 24.501дка., съставляващ Нива, Ш-та категория, находящ се в местността "П.В." на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№79, №80/16.01.2013г., заверено от името на М.М.С., ЕГН**********, П.Д.С., ЕГН********** и Б.Д.С., ЕГН********** и тримата от гр.Г. за упълномощаването на подсъдимата Р.Д. и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 24.01.2013г., до 26.02.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №209017 с площ 13.611дка., съставляващ Нива, Ш-та категория, находящ се в местността "Краище" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№139, №140/24.01.2013г., заверено от името на Р.Б.Х., ЕГН********* и И.Б.Р., ЕГН********** и двамата от гр.Г. за упълномощаване на подсъдимата Р.Д. и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ Нива, ІІІ-та категория, находящ се в местността "Б." на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№62,       №63/15.01.2013г., заверено от името на         Д.Ц.Г., ЕГН********** ***, М.М.П., ЕГН********** от гр.Г. и Б.Ц.Г., ЕГН**********   от гр.Г. за упълномощаване на подсъдимата Р.Д. и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г., до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ Нива,      III-та категория, находящ се в местността "Б."         на землище         на      гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№64, №65/15.01.2013г., заверено от името на А.Г.П., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на подсъдимата Р.Д. и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 15.01.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №223009 с площ от 6.001КВ.М., съставляващ     Нива,         III-та категория, находящ се в местността "Б."         на землище         на      гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№444, № 445/05.03.2013г., заверено от името на М.Ц.Г., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на подсъдимата Р.Д., ЕГН********** и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 20.02.2013г. до 25.04.2013г., сама преправила /като добавила следния текст:" Поземлен имот №149023 с площ 15.000дка., съставляващ Нива, II-ра категория, находящ се в местността "Лъката" на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№347, №348/20.02.2013г., заверено от името на Л.С.Н., ЕГН********** и С.И.Н., ЕГН********** и двамата от гр.Г. за упълномощаване на подсъдимата Р.Д. и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 24.04.2013г. до 27.06.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "П." на землище гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№709, №710/24.04.2013г., заверено от името на Л.Й.У., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН********** да продаде собствения и Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "П.", III-та категория на землище гр.Г. и го употребила на 27.06. 2013г., пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол, за да докаже, че съществува право на А.П.А. да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 13.02.2013г. до 16.07.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №192008 с площ от 28.036кв.м., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "В." на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№262, №263/13.02.2013г., заверено от името на В.В. К., ЕГН********** от гр.Г. за упълномощаване на подсъдимата Р.Д. и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

На неустановена дата и място за времето от 19.02.2013г. до 1б.07.2013г., сама преправила /като добавила следния текст: "Поземлен имот №192008 с площ от 28.036кв.м., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "В." на землище на гр.Г."/ съдържанието на частен документ - пълномощно рег.№336, №337/19.02.2013г., заверено от името на М.Г.Д., ЕГН********** от гр.Г., Е.Х.Т., ЕГН********** от гр.Г. и Д.П.Т., ЕГН********** от с.Д.В. за упълномощаване на подсъдимата Р.Д. и го употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие гр.Никопол, за да докаже, че съществува нейно право да ПРОДАВА на когото намери за добре и на цена каквато прецени, включително да договаря сам със себе си или с лица от които е упълномощен на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, цитирания поземлен имот.

Тъй като не винаги разполагала с необходимото и пълномощно, тя успяла да подбуди кмета на с.З., обл.Плевен – подсъдимия Б. ***, в качеството му кмет на кметство с.З., община Г., в кръга на службата му по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност да състави официален документ - нотариална заверка върху пълномощно с рег.№24 - подпис и №25 - съдържание­то на текст от 25.01.2013г. улеснявайки го, чрез предоставянето му на бланково пълномощно от името на П.И.С., ЕГН ********** от гр.Г. за упълномощаване на А.П.А., ЕГН**********, да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "В.", ІІ-ра категория на землище гр.Г., в което били удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че лицето се е явило лично пред него и подписа на упълномощителя П.И.С. и ръкописно изписаните му три имена са положени пред него в канцеларията на кметството, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства.

Цялата описана дейност била насочена към реализирането на финансови доходи, с които Д. се облагодетелствала. За целта тя се възползвала от доверието отдадено и от клиентите – купувачи П.С. и Г.А., като въвела в заблуждение упълномощеният от С. законен представител, пълномощник свидетеля А. /в едни от случаите/ или самият А. в останалата част. По този начин тя въвела в заблуждение свидетеля А.П.А. и като пълномощник на "Агро Бел 2001" ЕООД с.Б., относно действителната воля на Н.Н.С., ЕГН ********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения й Поземлен имот №056003 с площ от 9.701дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "Подлива", IV-та категория, парцел №3 от масив №56 на землище с.Б. с бланково пълномощно заверено с рег.№1928 - подпис и №1929/07.11.2012 г. - съдържанието на текст, от П.П. - зам.кмет на Община Г., П.И.С. ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощен да продаде собствения му Поземлен имот №128045 с площ 5.811дка., съставляващ Нива, находящ се в местността "В.", ІІ-ра категория, парцел №45 от масив №128 на землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№24 - подпис и №25/25.01. 2013г. - съдържанието на текст от подсъдимия Р.Б. ***, Л.Й.У., ЕГН********** от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде собствения и Поземлен имот №257011 с площ 6.495дка., съставляващ Нива, находящ се в местността “П.", III-та категория, парцел №11 от масив №257 на землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№709 - подпис и №710/24.04.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г. и с това причинила на "Агро Бел 2001" ЕООД представлявано от П.С.С. имотна вреда в размер ОБЩО 13598.12лв./Тринадесет хиляди, петстотин деветдесет и осем лева и 12 стотинки/, съгласно договори за покупко-продажба по Нот.Акт №114/13.12.2012г., том 14, рег.№5495, дело №2209/13.12,12г., Нот.Акт №184/06. 02.2013 г., том 1, рег.№3б1, дело №120/06.02.13г., Нот. Акт №88/ 27.06. 2013г., том 8, рег.№2665, дело №997/27.06.20 13г.

Действайки като пълномощник на Г.К.А. от гр.Г., тя го въвела в заблуждение относно действителната воля на М.М.С. от гр.Г., П. Д. *** и Б.Д.С. от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №328002 с площ 24.501дка., съставляващ Нива, ІІІ-та категория, парцел №2 от масив №328 находящ се в местността "П.В.", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№79 - подпис и №80/16.01.2013г., - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., Р.Б.Х. от гр.Г. и И.Б.Р. от гр.Г., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №209017 с площ 13.611дка., съставляващ Нива, III-та категория, парцел №17 от масив №209 находящ се в местността "Краище", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№139 - подпис и №140/24.01.2013г., - съдържанието на текст от П.П. - зам.кмет на Община Г., Д.Ц.Г. от с.М. общ.Г., М.М.П. от гр.Г., Б.Ц.Г. от гр.Г., А.Г.П. от гр.Г., М.Ц.Г. от с.М. че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №223009 с площ от 6.001кв.м., съставляващ Нива, ІІІ-та категория, находящ се в местността "Б." на землище гр.Г. с бланкови пълномощни заверени с рег.№62 - подпис и №63/15.01.2013г. - съдържанието на текст, рег.№64 - подпис и №65/15.01.2013г. - съдържанието на текст, рег.№444 - подпис и №445/05.03.2013г. - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., Л.С.Н. от гр.Г. и синът и С.И. ***, че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №149023 с площ 15.000дка., съставляващ Нива, II-ра категория, парцел №23 от масив №149 находящ се в местността "Лъката", землище гр.Г. с бланково пълномощно заверено с рег.№347 - подпис и №348/20.02.2013г.- съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г., В.В. К. от гр.Г., М.Г.Д. от гр.Г., Е.Х.Т. от гр.Г. и Д.П.Т. от с.Д.В., че е надлежно упълномощена да продаде съсобствения им Поземлен имот №192008 с площ от 28.036кв.м., съставляващ Нива, III-та категория, находящ се в местността "В." на землище на гр.Г. с бланкови пълномощни заверени с рег.№262 - подпис и №263/13.02.2013г., - съдържанието на текст, рег.№336 - подпис и №337/19.02.2013г., - съдържанието на текст от М.В.Т. - секретар на Община Г. и с това причинила на Г.К.А. имотна вреда ОБЩО в размер на 13734.30лв./Тринадесет хиляди, седемстотин тридесет и четири лева и 30 стотинки /, съгласно договори за покупко- продажба – Нот.Акт №199/06.02.2013г., том 1, рег.№377, дело №134/06.02,13г., Нот.Акт №174/26.02. 2013г., том 2, рег.№669, дело №253/26.02.2013г., Нот.Акт №152/25.04.2013г., том 5, рег.№17 41, дело №653/25,04,2013г., Нот.Акт №151/25.04.2013г., том 5, рег.№1740, дело №652/25. 04.2013г. и Нот.Акт №99/16.07.2013г., том 9, рег.№3025, дело №1123/16.07. 2013г., като причинената вреда е в размер ОБЩО на 27332.42лв. /Двадесет и седем хиляди, триста тридесет и три лева и 42 стотинки/ - големи размери (над 70 пъти минималната работна заплата за страната, която към 16.07.2013г.. е в размер на 310лв.. съгласно ПМС №250/11.10.2012г.. в сила от 01.01.2013г.).

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от направените самопризнания от подсъдимите и доказателствата събрани с до съдебно производство №С-8/’13г. на НРП, които го подкрепят, а именно:

Фактическата обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства в томове от I до VII и том Ia от ДП, характеристични и справки за съдимост на подсъдимите.

Показанията на свидетелите И.И., П. С., П. С., М.Т., Г.А., Б.С., Л.У., А. А., Р. Г., М.П., Б. Г., Р. Г., Л.Н., С. Н., Г.А., С. Н.А, М.Т., Д.Т., М.Д., В. К., Е.Т., И.Р., РА. Х., Д.Г., А. П., М. Г., П.П., Ц.К., С.А., И.И., М. П.А, Г.А., В. Г., Л.Б.-А.А, М. Х. дадени на проведеното до съдебно производство са събрани по надлежния ред и способстват за изясняване на фактическата обстановка относно периода от време, през който са били извършени деянията, предмета на посегателство, способите, които е използвала подсъдимата Д., за да се облагодетелства и се ангажира отговорността на подсъдимия Б.. От показанията на свидетелите се изяснява и факта, кои други лица са заверявали пълномощни представени от подсъдимата, чиято отговорност е реализирана по друго наказателно дело.

Фактическата обстановка се подкрепя и от изготвените на до съдебното производство съдебно-криминалистична експертиза (том 1, стр.46-54); съдебно-оценителна експертиза (том 4, стр.45-52); съдебно-криминалистична експертиза (том 4, стр.67-75); съдебно-оценителна експертиза (том 5, стр.86-93); съдебно-криминалистична експертиза (том 8, стр.120-141). Експертизите не са били оспорени от страните и приети от съда.

Фактическата обстановка установена от съда се подкрепя и от другите писмени доказателства приети по делото, а именно протокол и предадените заверени копия от кантората на нотариус Д.Д.(том 3, стр.118-205); (том 5, стр.63-66);(том 8, стр.85-98, 102-119); (том 9, стр.47-61), заверено копие на гр.д. № 368/2014год. на Районен съд – гр.Никопол (том 6, стр.1 - 111).

 

От правна страна, съдът приема, че с деянието си по пункт първи на ОА подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** *** е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.309, ал. 1, вр. чл.26, ал. 1, вр.с чл.20, ал.2 от НК.

Деянията са извършени от подсъдимата при форма на вината пряк умисъл, тъй като е съзнавала обществено опасния характер на извършеното и е искала настъпването на обществено опасните последици. От обективна страна също са налице всички елементи от състава на престъплението – подсъдимата е съставила при една част от деянията си неистински частен документ, а в друга част е преправяла съдържанието на частни документи за упълномощаване и ги употребила пред нотариус Д.Д. (232) с район на действие Районен съд – гр.Никопол, за да докаже, че съществуват права на лица посочени в частните документи да продават, на когото намерят за добре и на цена каквато преценят, включително да договарят сами със себе си или с лица, от които са упълномощени на друго основание, съгласно чл.38 от ЗЗД, за да реализира доходи. В следствие тези действия на подсъдимата са настъпили и вредоносните последици.

Налице е и квалифициращият признак по чл.26, ал.1 от НК посочен по отношение на подсъдимата, тъй като всяко едно от деянията е извършено през непродължителен период от време преди за всяко едно от тях да е имало влязла в сила присъда.

         При определяне вида на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимата Д. по този пункт на обвинението съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона в разпоредбата на чл.309, ал.1 от НК предвижда наказание ЛОС до ДВЕ години. Извършени са единадесет деяния, през непродължителен период от време. Към този момент подсъдимата е била неосъждана. Преценявайки обществената опасност на деянието и дееца съдът намира, че е налице деяние с висока обществена опасност. По отношение на подсъдимата съдът намира, че съобразно личностната й характеристика при нея липсват други прояви, които да водят до извода, че е лице с висока обществена опасност. Поради това при определяне вида и размера на наказанието, които следва да се наложат на подсъдимата съдът намира, че следва да й се наложи максималното предвидено в закона наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИН ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК следва наказанието да се отложи  с ЧЕТИРИ ГОДИНИН изпитателен срок. С оглед чистото съдебно минало на подсъдимата, както и реда, по който протече съдебното дирене съдът намира, че по отношение на нея успешно може  да намери приложение чл.58а , ал.1 от НК, като следва да се  намали така наложеното наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛОС с една трета и на подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** да се наложи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК следва да се отложи с ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

 

От правна страна, съдът приема, че с деянието си по пункт втори на ОА подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** *** е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.308, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.З и ал.4 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимата при форма на вината пряк умисъл, тъй като е съзнавала обществено опасния характер на извършеното и е искала настъпването на обществено опасните последици. От обективна страна също са налице всички елементи от състава на престъплението – подсъдимата като подбудител и помагач, в съучастие с подсъдимия Б. в качеството му на извършител, умишлено го склонила като кмет на кметство с.З., община Г., в кръга на службата му по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност да състави официален документ, в който били удостоверени неверни обстоятелства. В следствие тези действия на подсъдимата са настъпили и вредоносните последици.

         При определяне вида на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимата Д. по този пункт на обвинението съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона в разпоредбата на чл.308, ал.1 от НК предвижда наказание ЛОС до ТРИ години. Извършеното деяние не се характеризира с висока степен на обществена опасност. Подсъдимата е неосъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност. С деянието не са причинени имуществени щети. Поради изложеното съдът намира, че на основание чл.78а от НК подсъдимата следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като й се наложи административно наказание  ГЛОБА в  полза на държавата в размер на 1000,00лв., вносими по сметка на РС-Никопол.  

 

От правна страна, съдът приема, че с деянието си по пункт трети на ОА подсъдимата Р.Д.Д., ЕГН********** *** е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.210, ал.1, т.5 във връзка с чл.209, ал.1, връзка с чл.26, ал.1 и чл.20, ал.1 и ал.2 от НК.

Деянията са извършени от подсъдимата при форма на вината пряк умисъл, тъй като е съзнавала обществено опасния характер на извършеното и е искала настъпването на обществено опасните последици. От обективна страна също са налице всички елементи от състава на престъплението – подсъдимата е възбудила и поддържала заблуждение у голям кръг лица, като с това им причинила имотна вреда в размер 27332,42лв.

Налице е квалифициращият признак по точка 5 на чл.210, ал.1 от НК, тъй като причинената вреда в размер на 27332,42лв. е над 70 пъти минималната работна заплата за страната, която към 16.07.2013г. е в размер на 310лв. съгласно ПМС №250/11.10.2012г. в сила от 01.01.2013г.

Налице е и другия квалифициращ признак относно съучастието. При този признак, като съучастници на подсъдимата са участвали различни лица, като обединяващото при тях е функцията, която са изпълнявали и възможността им да заверяват частни документи.

Налице е и квалифициращият признак по чл.26, ал.1 от НК посочен по отношение на подсъдимата, тъй като всяко едно от деянията е извършено през непродължителен период от време преди за всяко едно от тях да е имало влязла в сила присъда.

При определяне вида на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимата Д. по този пункт на обвинението съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона в разпоредбата на чл.210, ал.1 от НК предвижда наказание ЛОС в размер от една до осем години. Към момента на извършване на деянието подсъдимата не е осъждана. Извършеното се характеризира с висока степен на обществена опасност както на деянието, така и на дееца. При осъществяване на всяко едно от деянията са участвали различни лица с правно регламентирана функция да заверяват частни документ. На проведеното съдебно следствие подсъдимата признава вината си и съжалява за стореното. По отношение твърденията, че причинените щети са възстановени съдът констатира, че доказателства за това на проведеното съдебно следствие не са събрани. Предвид изложеното съдът намира, че на подсъдимата Д. следва да се наложи наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК същото следва да се отложи с ПЕТ ГОДИНИН изпитателен срок. Тъй като съдебното следствие е проведено по реда на чл.370 и следващите от НПК съдът намира, че по отношение на подсъдимата може да намери приложение разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК, като следва в тази връзка да се намали  така наложеното наказание на подсъдимата Д. с една трета и й се наложи  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което на основание чл.66, ал.1 от НК следва да се  отложи с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок.

Следва на основание чл.23, ал.1 от НК във връзка с чл.25, ал.1 от НК на подсъдимата Д. да се наложи едно общо наказание, а именно най-тежкото в размер на ДВЕ ГОДИНИН ЛОС, което на основание чл.66, ал.1 от НК следва да се отложи с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок.

Следва на основание чл.23, ал.3 от НК към така наложеното общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок да се присъедини наказанието ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00лв.

По отношение предвиденото в чл.211, ал.1 от НК наказание конфискация до една втора от имуществото на подсъдимата Р.Д.Д. съдът с оглед финансовото и имотно състояние на подсъдимата намира, че това наказание не следва да се налага.

 

От правна страна, съдът приема, че с деянието си подсъдимия Р.И.Б., ЕГН********** *** е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.311, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2 НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл, тъй като е съзнавала обществено опасния характер на извършеното и е искала настъпването на обществено опасните последици. От обективна следва да се посочи, че при извършване на деянието подсъдимия е бил улеснен в действията си по заверката от подсъдимата Д., която му е предоставила подготвени бланки. Налице са и другите признаци, тъй като Б. е имал качеството на длъжностно лице, като е извършил деянието в съучастие с подсъдимата Д., а освен това Б. ***, в кръга на службата му по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност е съставил официален документ, в който били удостоверени неверни обстоятелства. В следствие тези действия са настъпили и вредоносните последици.

         При определяне вида на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия Б. съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона в разпоредбата на чл.311, ал.2 от НК предвижда наказание ЛОС до ЕДНА година или пробация. Извършеното деяние не се характеризира с висока степен на обществена опасност. Нито са настъпили вредни последици, които да квалифицират деянието като по-тежко. След допуснатото от съда обвинение извършеното от подсъдимия Б. деяние е квалифицирано като маловажен случай. Следва да се посочи, че подсъдимия е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. Поради изложеното съдът намира, че на основание чл.78а от НК подсъдимия следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание  ГЛОБА в  полза на държавата в размер на 1000,00лв., вносими по сметка на РС-Никопол.

По отношение разноските по делото съда намира, че на основание чл.189, ал.1 от НПК подсъдимите Р.Д.Д. ЕГН********** и Р.И.Б. ЕГН********** следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 417,56 лева. Съдът не споделя мотивите на защитата на подсъдимия Б. изразени в пледоарията му относно разноските, че те следва да се понесат само от подсъдимата Д., която била извършила престъплението. Това не е така, тъй като дори и след изменението на обвинението по отношение на Б. за него е налице квалификацията, че той в съучастие с Д. е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение. Доколкото в НПК липсва разпоредба за пропорционално разпределение на разноските съдът намира, че Д. и Б. следва да ги понесат солидарно.

         По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

                           

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: