МОТИВИ   KЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 94/2013г. на НРС

 

РП-Никопол е повдигнала  обвинението против:

- А.Н.И. *** за това, че за времето от неустановена дата до 04.06.2008г. в с.Гиген, общ.ГУЛЯНЦИ в качеството си на длъжностно лице в кръга на службата си – „специалист КАО и ВО” в Кметство с.ГИГЕН, като имала задължението „да изготвя и предлага за заверка удостоверения за раждане, за сключени граждански бракове, за семейно положение, за идентичност на имена, за наследници, за смърт, и други удостоверения, както и да води регистър за нотариални заверки на пълномощни и други документи, при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с подбудителя С.Д.Т. ***, съставила неистински официални документи:

- на 10.12.2007г. – нотариално заверено пълномощно с №1238/10.12.2007г. от името на упълномощителя А. Х.Н.,

- на 27.05.2008г. – удостоверение за наследници на№0310/27.05.2008г. на Кметството в с.Гиген, обл.Плевен,

- на 03.06.2008г. – нотариално заверена декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №0519/03.06.2008г. от името на декларатора  А. Х.Н.,

- на 04.06.2008г. – нотариално заверена декларация с №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД от името на декларатора  А. Х.Н.,с цел тези документи да бъдат използвани за изповядване на сделка с недвижими имоти пред нотариус – престъпление по чл.310,ал.1,пр.1 във вр. с чл.308,ал.1 във вр. с чл.20,ал.2 вр. с чл.26,ал.1 от НК.

- С.Д.Т. *** за това, че:

1) За времето от неустановена дата през 2008г. до 04.06.2008г. в с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ чрез другиго – длъжностно лице „специалист КАО и ВО” в Кметство с.Гиген А.Н.И., при условията на продължавано престъпление съставил неистински частни документи:

- от неустановена дата до 04.06.2008г. – чрез нея съставил волеизявление за упълномощаване от упълномощителя А. Х.Н. в нотариално заверено пълномощно с №1238/10.12.2007г.,

- на 03.06.2008г. – чрез нея съставил волеизявление от А. Х.Н. в  нотариално заверена декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №0519/03.06.2008г.,

- на 04.06.2008г. – чрез нея съставил волеизявление от А. Х.Н. в  нотариално заверена декларация с №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД,

- на 06.06.2008г. пред съдията по вписванията при РС Никопол ги употребил, за да докаже, че съществува правото му да се разпореди със земеделски имоти - с №056019, №188019 и №097003 по плана на землището на с.Гиген, обл.Плевен – престъпление по чл.309, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

2) За времето от неустановена дата през 2007г. до 04.06.2008г. в с.Гиген, обл.Плевен при условията на продължавано престъпление в съучастие, като подбудител с извършителя А.Н.И., която действала в качеството си на длъжностно лице в кръга на службата си - „специалист КАО и ВО” в Кметство с.Гиген и имала задължението „да изготвя и предлага за заверка удостоверения за раждане, за сключени граждански бракове, за семейно положение, за идентичност на имена, за наследници, за смърт, и други удостоверения, както и да води регистър за нотариални заверки на пълномощни и други документи”, подбудил същата да състави неистински официални документи:

- на 10.12.2007г. – нотариално заверено пълномощно с №1238/10.12.2007г. от името на упълномощителя А. Х.Н.,

- на 27.05.2008г. – удостоверение за наследници на№0310/27.05.2008г. на Кметството в с.Гиген, обл.Плевен,

- на 03.06.2008г. – нотариално заверена декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №0519/03.06.2008г. от името на декларатора  А. Х.Н.,

- на 04.06.2008г. – нотариално заверена декларация с №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД от името на декларатора  А. Х.Н.,с цел тези документи да бъдат използвани за изповядване на сделка с недвижими имоти пред нотариус – престъпление по чл.310,ал.1,пр.1 във вр. с чл.308,ал.1 във вр. с чл.20,ал.3 вр. с чл.26,ал.1 от НК.

3) На 06.06.2008г. в гр.Никопол, обл.Плевен при условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага:

- възбудил и поддържал заблуждение у Р.Д.К. *** в качеството и на пълномощник на „БЕТА КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София, че е пълномощник на собственика на имот №056019 с площ 28,996дка и на имот №188019 с площ 16,503дка – и двата в землището на с.Гиген, обл.Плевен, съгласно пълномощно №1238/10.12.2007г. и декларации №0519/03.06.2008г. по чл.264,ал.1 от ДОПК и №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД и има право да се разпорежда с тях, с което я мотивирал да му заплати за продажбата им на „БЕТА КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София парична сума в размер на 29574,35лв./двадесет и девет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ и с това причинил имотна вреда на „Бета консулт 2000” ЕООД гр.София в големи размери / посочените  29574,35лв./,

- възбудил и поддържал заблуждение у Р.Д.К. *** в качеството и на пълномощник на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София, че е пълномощник на собственика на имот №097003 с площ 9,795дка - находящ се в землището на с.Гиген, обл.Плевен, съгласно пълномощно № 1238/10.12.2007г. и декларации № 0519/03.06.2008г. по чл.264,ал.1 от ДОПК и № 0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД и има право да се разпорежда с тях, с което я мотивирал да му заплати за продажбата им на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ  гр.София парична сума в размер на 3232,35лв. /три хиляди двеста тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ и с това причинил имотна вреда на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София в големи размери /посочените 3232,35лв./ или общо вреди в големи размери на двете дружества – 32806,70лв. – престъпление по чл.210, ал.1, т.5 във вр. с чл.209, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК.

След приключване на съдебното следствие представителят на прокуратурата поддържа повдигнатото на обвинение и срещу двамата подсъдими. Прокурорът подробно се е спрял на изяснената на съдебното следствие фактическа обстановка, като е коментирал подробно известните факти и събраните гласни и писмени доказателства. Подчертал е по отношение на подс.А.И., че същата е напуснала страната, а производствот по отношение на нея е протекло при отсъствието й, поради това, че обвинението й не е за тежко умишлено престъпление и присъствието й в съдебната зала не е задължително. Прокурора е пососчил, че с оглед обвинението й е налице сравнителен материал от подписа и почерка й, поради което счита, че делото може да приключи в нейно отсъствие.

По отношение подс.С.Т. прокурора сочи, че по категоричен начин се доказват и трите повдигнати му обвинения. Подробно се спира на тях в хода на изяснената фактическа обстановка, кото достига до извода, че подсъдимия следва да носи наказателна отговорност за всяко едно от тях. Диференцира обвиненията според тежестта и обществената им опасност, като с оглед личността на подсъдимия предлага да му се наложат съответните наказания, като за обвиненията по чл.309, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК и чл.310, ал.1, пр.1, вр. чл.308, ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. чл.26 ал.1 от НК предлага на подсъдимия да се наложат наказание в размер на шест месеца ЛОС за всяко едно от тях и се приложи разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК и изтърпяването на тези наказания се отложи с три години изпитателен срок. Що се отнася до деянието по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК прокурора сочи, че за него се предвижда наказание ЛОС от 1 до 8 години, както и алтернативна възможност съдът да постанови и конфикация до една втора на имуществото на подсъдимия. Допълва, че предмета на престъпление е в изключително големи размери от 32806,70 лева, която сума е посочена в нотариалните актове. Предвид тези обстоятелства и голямата стойност предлага да не се налага на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание конфискация на имущестовто до една втора, тъй като едно такова наказание би попречило за удовлетворяване на бъдещи граждански искове от страна на двете ощетени дружества, чийто граждански искове не бяха приети за съвместно разглеждане от съда. По отношение на наказанието за това деяние прокурора предлага то да е ЛОС около средата на предвиденото в закона, а именно четири години ЛОС, което да се изтърпи при строг режим в затвор. Предлага с оглед така направените предложения за всяко едно от деянията на подсъдимия да се приложи чл.23, ал.1 от НК и му се наложите най-тежкото от наказанията, а именно четири години ЛОС, което се изтърпи при първоначален строг режим в затвор. По отношение на МН, взета по отношение на подс.С.Д.Т. предлага да се потвърди до влизаве на присъдата в сила.

Защитникът на подсъдимата А.И. е бил лаконичен в пледоарията си пред съда, като е посочил, че не може безрезервно да се съгласи със становището на представителя на НРП относно изложените факти, събрани по това производство.  Моля съда ако реши, че има извършено престъпление от неговата подзащитна да й наложи наказание, което предлага представителя на НРП. Изтъкнал е личното си мнение, че има много недоказани факти и обстоятелства спрямо престъпленията, в които е обвинена подзащитната му и предлага съда да постанови съдебен акт, с който признае подсъдимата И. за невиновна.

Защитникът на подс.Т. в пледоарията си пред съда е застъпил позцията, че нито едно от повдигнатите обвинения съгласно обвинителният акт не е доказано по несъмнен и безспорен начин. Според защитата няма нито едно доказателство, което да сочи, че подс.Т. по какъвто и да е начин, чрез другиго – подс.И., при условията на продължавано престъпление е съставил неистински частен документ или да е подбуждал подс.И. да извърши такова престъпление. Според защитата липсват елементи от обективна и субективна страна в обвинението по първите две обвинения срещу подс.Т..

Относно третото обвинение защитата отново счита, че измамата не е доказана по несъмнен и безспорен начин. Подробно се спира на показанията на свидетелката Р.К. и Д.Т.. Коментира квалификацията «големи размери», като достига до извода, че тя трябва да се отнася за цялата сума представляваща стойността на нивите или както се е изразил защиника – общо обвинението. Според защитата единствено доказан е размерът на щетата. В заключение счита, че обвинението не  е доказано и моли подсъдимия да бъде оправдан по всички повдигнати му обвинения.

Подс.Т. на проведеното съдебно следствие е заявил, че не се признава за виновен. При дадената му последна дума след приключване на съдебното следствие е заявил също, че не се признава за виновен и моли съда да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение, като му се отмени и МН.

Съдът като обсъди всички доказателства събрани по делото, обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаните по делото свидетели и изготвените експертизи намира за установено следното: 

Подсъдимата А.Н.И. е родена на ***г******, българка, българска гражданка, с висше образование, вдовица, не работи, не осъждана, ЕГН**********.

Подсъдимият С.Д.Т. е роден на ***г***, живущ ******, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, работи, не осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимата А.Н.И. и подс. С.Д.Т. се познавали. Повод за това била тяхна инцидентна среща в гр.Гулянци, на която подсъдимата запозната с естеството на работата на подс.Т. му предложила да купи наследствени земи.

През 2007г. и 2008г. подс. Т. се занимавал с покупка и продажба на земеделски земи в Плевенска област. Дейността си извършвал лично или като пълномощник. С оглед дейността си бил наел офис в гр.Плевен на ул.”Ресен”, който офис се намирал срещу офиса на свидетелката Р.К.. По това време в офиса на К. работела и свидетелката Д.Т., съпруга на свидетеля И.Т., с който подс.Т. имал тесни взаимоотношения свързани с покупко-продажбата на земеделски земи.

В кметството в с.Гиген, общ.Гулянци за времето от 28.10.1999г. до 21.08.2008г. като „специалист КАО и ВО” работела подс.И.. По длъжностна характеристика на подсъдимата освен другите подробно изброени в осем точки дейности й било вменено и да изготвя и предлага за заверка удостоверения за наследници, както и да води регистър за нотариалните заверки на пълномощни, препис извлечения от документи и нижа, сделки с недвижими имущество.

Подс.Т. разполагал с информация за земеделските земи в землището на с.Гиген. Знаел, че се Решение №9000/06.06.1999г. на Поземлената комисия в гр.Гулянци е възстановено правото на собственост на наследниците на Х. Н. С. – бивш жител *** следните земеделски имоти:

1.     Нива от 28,996дка, трета категория, находяща се в местност Дунава и представляваща имот №056019 по плана на землището на с.Гиген, обл.Плевен;

2.     Нива от 16,503дка, четвърта категория, находяща се в местност Зад Чифлика и представляваща имот №188019 по плана на землището на с.Гиген, обл.Плевен;

3.     Нива от 9,795дка, четвърта категория, находяща се в местност Зад Чифлика и представляваща имот №097003 по плана на землището на с.Гиген, обл.Плевен.

На 05.06.2008г. „БЕТА КОНСУЛТ 2000”ЕООД със седалище в гр.София, представлявано от Д. М. – И. сключило договор за поръчка със свидетелите И.Д.И. и Р.Д.К. да извършат всички необходими правни и фактически действия за замяна на собствени на дружеството земеделски земи закупени по зададените критерии по чл.1 от договора (стр.389 от делото) с недвижими имоти представляващи част от ДПФ в землището на с.ЧЕРНОГОРОВО, общ.ПАЗАРДЖИК. Двамата свидетели имали пълномощни, с които да представляват дружеството, като свидетелката К. извършвала всички действия по комплектоването на документите необходими за изповядване на сделките по покупко-продажбата на земеделските земи и отчитане на средствата, а свидетеля И. разполагал със сметка в ЦКБ-ПЛЕВЕН, която след отчитане на похарчените средства за закупуване на земеделските земи се захранвала отново със средства, които само той можел да тегли или да нарежда да се изплащат по банков път. Освен с „БЕТА КОНСУЛТ 2000”ЕООД свидетелката К. имала договорни отношения и с „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София, за което дружество изкупувала по-малките земеделски имоти.

Семейството на подс.Т. и семейството на свидетелите И. и Д. Т. имали приятелски взаимоотношения. По това време Т. вече работела за свидетелката К. и знаела какви имоти се търсят от К., а свидетеля Т. се занимавал със събиране на информация за земеделски имоти в общ. ГУЛЯНЦИ, които се продават, като купувал и продавал такива имоти. Това мотивирало подс.Т. да се обогати неправомерно, като продаде недвижими имоти в землището на с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ собственост на наследниците на Х. Н. С. – бивш жител ***. За целта му били необходими документи, които да удостоверят правото му да се разпорежда с тези имоти – удостоверение за наследници на С., както и нотариално заверено пълномощно и декларации от тях, необходими за сключване на договор за продажба пред нотариус. Свързал се с подс. И. и се уговорили как да постъпят. На неустановена дата подсъдимата заверила нотариално пълномощно, с което А. Х.Н. упълномощавал подс.Т. да се разпорежда с посочените имоти, като поставила печата на кметството и изписала ръкописно текста в щемпела. Записала, че то е с №1238/2007г., без да го отбелязва в книгата на кметството, която по длъжностна характеристика била длъжна да води и вписва необходимата информация за извършеното от нея.  Издала удостоверение за наследници на С. с №310/27.05.2008г., в което невярно бил посочен само един единствен негов наследник – свидетеля А. Х.Н., без да се посочват другите наследници и без да вземе предвид информацията, която има в кметството на с.Гиген, общ.Гулянци. Този документ също не бил отбелязан в книгата на кметството.

На 03.06.2008г. и на 04.06.2008г. подготвила и заверила нотариално с печат на кметството декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД от името на А. Х.Н. и декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, също от  името на А. Х.Н..

Комплектът с документи бил предаден на подс.Т., който пък ги представил веднага на пълномощника на двете пострадали дружества свидетелката К.. Подс.Т. представил на свидетелката К. пълномощното, удостоверението за наследници и двете декларации. За да бъде убедителен  дори й предложил да се обади в кметството в с.ГИГЕН, за да се убеди тя, че тези документи са издадени от там. Дал й телефона на подс.И. и К. се свързала с нея. Подс. И. я уверила, че документите са регистрирани и заведени в книгата на кметството. Тогава К. повярвала, че действително подс.Т. има право да се разпорежда с тези имоти и решила да ги закупи за сметка на двете дружества според изискванията за имотите, които имало всяко едно от тях. Мотивирана от това на 06.06.2008г. К. и подс.Т. отишли при Съдията по вписванията при РС-НИКОПОЛ, който изпълнявал функциите на нотариус на основание чл.82,ал.1 от ЗННД. Подс.Т. представил и на него описаната документация. Съдията по вписванията се убедил, че тези документи удостоверяват качеството му на пълномощник на собственика и допуснал изповядването на сделката. Същевременно свидетелката К. предала парична сума от 3232,35лв./Три хиляди двеста тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ от името на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София за покупко-продажба на имот №097003 с площ 9,795дка - находящ се в землището на с.Гиген и от 29574,35лв./Двадесет и девет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ от името на  „БЕТА КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София – за покупко-продажба на имоти №056019 с площ 28,996дка и №188019 с площ 16,503дка – и двата в землището на с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ, или общо сумата от 32806,70лв.

Сделките били оформени в нотариален акт №140, том Х, рег.№3421, дело №1969 от 2008г. – за имоти №056019 с площ 28,996дка и №188019 с площ 16,503дка с „БЕТА КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София и в нотариален акт №142, том Х, рег.№3423, дело №19671 от 2008г. – за имот №097003 с площ 9,795дка с „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София.

Подсъдимият Т. получил парите и ги употребил за свои нужди, като не потърсил никой от собствениците на посочените имоти и не им предал никакви пари. Получената сума той не декларирал и като приход и не заплатил никакви данъци за това на държавата.

През 2009г. свидетелката К. по време на предварителната проверка преди образуване на настоящото дело научила, че има проблеми с наследниците на имотите, които била закупила от името и за сметка на двете дружества и потърсила за това под.Т.. В разговор с нея той и казал да закара наследниците при него, за да им изплати имотите, с което на практика признал, че не е извършил никакво плащане към тях след сделката, която била изповядана в РС-НИКОПОЛ.

Изложената в обвинителния акт фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства:

-  показанията на свидетелите К.Г. и  А.Н., които са двама от наследниците на общия наследодател на когото са били възстановени продадените от подсъдимия земеделски земи става ясно, че след проверка извършена в ОбС”Земеделие” в гр.Гулянци установил, че наследствените му земи са продадени, което го мотивирало да подаде сигнал в полицията.С.Н. е сключил договор за наем на земеделска земя с кооперация „Дунав” с.Гиген, който е приобщен към доказателствата към делото.От показанията им става ясно, че никой от тях не е упълномощавал когото и да било, а най-малко подсъдимия да продава наследствените му земи.Освен това и двамата не познавали подс.Т., а Н. не познавал и подс.И..Съдът дава вяра на показанията и на двамата свидетели, тъй като те са последователни,  логични и кореспондират помежду си, и се подкрепят и от събраните по делото писмени доказателства.

- показанията на свидетелите Р.К. и И.И. става ясно, че Р.К. изкупувала земеделска земя за по зададени й критерий от дружествата, които е представлявала. Подс.Т. й предложил да закупи процесните имоти.Става ясно, че документите за покупко-продажбата й били представени от подс.Т. и от направената справка в Кметство с.Гиген е получено уверение, че действително има такова пълномощно.С.И. е получавал по сметката си пари от дружеството и той е нареждал заплащането на уговорените суми с продавачите.Но при сделка подс.Т. пожелал парите да му бъдат изплатени на ръка а не по банков път въпреки, че стойността на имотите е надвишавала допустимия по закон минимум за това.А С.И. е изтеглил уговорената сума и я предал на Р.К., която от своя страна я е изплатила на подс.Т. при изповядане на сделката. Съдът дава вяра на показанията и на двамата свидетели, тъй като те са последователни,  логични и кореспондират помежду си, и се подкрепят и от събраните по делото писмени доказателства.

- Съдът два вяра на показанията и нас С. Д.Т. се изясняват обстоятелствата отнасящи се с дейността на К., къде се е намирал офиса, в който е работела, как се е извършвало разплащането, кой е съхранявал разходните документи и книжата преди изповядване на сделките.

- показанията на С. К.П. ***, сатва ясно, че всички дейности, които са му вменени на него по издаваните от кметството актове са били извършвани от подсъдимата И. безконтролно, като същата е разполагала и с печатите на кметството. Става ясно още, че подсъдимата поради твърдян от нея факт – заливане с кафе е унищожила старата книга, в която са се вписвали издаваните от кметството документи, актове, пълномощни, в която освен данни за лицата е фигурирало и съдържанието на издаваните документи и по свое решение без какъвто и да е акт отстрана на кмета – свидетеля П., най-малкото заповед за това е създала нова книга, в която по почин и метод на подсъдимата е създадена изцяло нова база от информация. С показанията на този свидетел се изяснява и това, че след започване на досъдебното производство и проверките от страна на полицията от община Гулянци пристига заповед за съкращаване на една щатна бройка от персонала на кметство с.Гиген, като в тази връзка свидетеля П. със заповед освобождава от заеманата длъжност подсъдимата, която след това напуска пределите на страната и до приключване на делото е с неизвестен адрес в чужбина. Показанията на този свидетел са логични и последователни, подкрепят се от събраните по делото писмени доказателства и разкриват важни факти от значение за изясняване на фактическата обстановка по делото, поради което съдът ги кредитира и обсъжда със събраните по делото доказателства.

- в показанията на С.И.Т. първоначално твърди, че не знае точно за кои имоти се води делото.Но знаел, че ставало дума за имоти продадени 2008 г. Твърди, че се занимавал от 2007 г. с продажба на имоти.В последствие твърди, че в Поземлена комисия срещнал К., която имала документа за продажба на земеделски земи и след разговор с Р.К. се разбрали, че И. ще продаде земите за които К. разполага с документи за продажба.Според твърденията му той предложил тези земи на подс.Т. и пълномощното било на името на Т.. Твърди, че той не знаел, че документите за земите не били редовни.От показанията на този свидетел съдът счита, че може да се направи извода само за схемата, по която по принцип са работили, как изготвените документи за продажба на земи са  се предавали през различни лица и накрая са били продавани на фондовете изкупуващи земеделски земи.Но съдът не дава вяра на показанията в частта, в която  се твърди, документите за продажбата точно на процесните имоти е станала по тези така описана схема - Изготвени документи К.М. и предадени му на него, след което от И. предадени на подс.Т. с изготвено на негово име пълномощно и едва тогава продадени чрез Р.К. на „АГРО ФИНАНС”АДСИЦ и ”БЕТА КОНСУЛТ 2000”ЕООД и „БЕТА КОНСУЛТ 2000”ЕООД .Показанията му в тази насока са противоречиви и взаимно изключващи се.Първоначално свидетеля категорично заявява, че не знае за продажбата за кои точно имоти е повдигнато обвинението на подсъдимия.А в последствие заявява точното обратното, че документите за тези имоти му били предадени от К.М., а той без да знае, че са нередовни ги предал на подс.Т..В последствие при проведена очна ставка между С.Т. и С.М. С.Т. заявява, че не знае дали К.М. му е дава пълномощно от А. Н., с което е упълномощил С.Т. да продаде земеделските му земи.Но е заявил, че си водел тетрадка, в която си записвал всичко, но в последствие се оказва, че тази тетрадка я няма и не може да докаже твърденията си, че документите точно за процесните имоти са му били дадени от К.М..А в показанията си К.М. категорично отрича да е дава някакви документи на И.Т. свързани с продажбата на процесните имоти.Била му предоставила документи само за продажбата на личните й имоти и тези на гърци, от които твърди, че е имала пълномощно.

- по делото е проведена и очна ставка межди С.М. и С.Т., но и от нея не се установява документите за точно тези две конкретни сделки, за които е повдигнато обвинение на подс.Т. да са предадени и изготвени от К.М..От очната ставка става ясно, схемата по която са работели двамата свидетели, част от лицата с които са контактували.

- от показанията на свидетеля А. също става ясно механизма, по който по принцип той е работил с И.Т..Но в показанията си заявява, че знаел за кои земи ставало дума, но не можел да каже точно.Той пък от своя страна твърди, че тези имоти той ги бил предложил на С.Т..Като документите били от И.Т., който пък ги бил имал от К.М.. В тази му част от показанията, съда не дава вяра на заявеното от свидетеля, тъй като на първо място и този свидетел не може да каже, за продажбата на  кои точно имоти е подсъдим С.Т..На второ място показанията на С.А. и Т. си противоречат, оказва, се че и двамата свидетели са предложили въпросните имоти н а подс.Т., който пък от своя страна на доверие ги продава на фондовете, без да си направи труда да направи каквато и да е било проверка за верността и истинността на представените му документи. 

В хода на разследването са били изготвени две и една допълнителна съдебно-графически  експертизи на подпис и на почерк. Експертизите не са били оспорени от страните и приети от съда. Обобщено от заключенията по експертизите се установява, че :

- подписите в двата нотариални акта – с №140/2008г. и с №142/2008г. за продавач са положени от подс.С.Д.Т..

- подписът в графа „упълномощител/и” в пълномощно №1238/2007г. не е положен от  А. Х.Н., както и ръкописният текст с трите имена не е изписан от А. Х.Н.. Не може да бъде даден отговор кое лице е положило подписа вместо него и е изписало текста в пълномощното.

- ръкописният текст в щемпела на Кметството в пълномощно №1238/2007г. е изписан от подс. А.Н.И..

- подписът в графа „подпис на декларатора” в декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №519/2008г. не е положен от  А. Х.Н., както и ръкописният текст с трите имена не е изписан от А. Х.Н.. Не може да бъде даден отговор кое лице е положило подписа вместо него и е изписало текста в пълномощното.

- ръкописният текст в щемпела на Кметството в декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №519/2008г. е изписан от подс. А.Н.И..

- подписът в графа „подпис на декларатора” в декларация по чл.25,ал.7 от ЗННД с №524/2008г. не е положен от  А. Х.Н., както и ръкописният текст с трите имена не е изписан от А. Х.Н.. Не може да бъде даден отговор кое лице е положило подписа вместо него и е изписало текста в пълномощното.

- ръкописният текст в щемпела на Кметството в декларация по чл.25,ал.7 от ЗННД с №524/2008г. е изписан от подс. А.Н.И..

- подписът в графа „подпис и печат” в удостоверението за наследници №310/27.05.2008г. е положен от подс. А.Н.И..

- щемпелите и печатите в пълномощно №1238/2007г., удостоверението за наследници №310/27-05.2008г., декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №519/2008г. и декларация по чл.25,ал.7 от ЗННД с №524/2008г.  съответстват на действителните такива на Кметството в с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ.

- подписите в щемпелите в графа „Зав. Нотариална служба” не са положени от Кмета на с.Гиген К.М.П.. Не може да се отговори кое е лицето положило подписа си вместо него.

Установената фактическа обстановка се подкрепя и от събраните писмени доказателства: молба за вписване на проект на нотариален акт №140/06.06.2008г., копие от нотариалния акт, решение №9000/06.06.1999г. на ПК-ГУЛЯНЦИ, 3бр. извлечения от регистър на земеделски земи относно история на собствеността, копие от молба подадена от подс.Т. *** за издаване на скици на имотите, копия от 3бр. писма №22/06.06.2008г., №23/13.06.2008г., №24/20.06.2008г. за извършени административни услуги от „ГЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД предадени на ОбС”ЗГ” ГУЛЯНЦИ, извлечение от регистъра на ОбС”ЗГ” ГУЛЯНЦИ, копие от пълномощно на А.Н., копие от декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, копие от декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД, копие от удостоверение за наследници на Х. С., 2бр. копия от удостоверения за данъчна оценка, 2бр. копия от скици за нива в размер на 16,503 дка и 28,996дка, 3бр. копия от платежни нареждания за внесени такси, молба за вписване на проект на нотариален акт №142/06.06.2008г., копие от нотариалния акт, решение №9000/06.06.1999г. на ПК-ГУЛЯНЦИ, копие от пълномощно на А.Н., копие от декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, копие от декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД, копие от удостоверение за наследници на Х. С., копие от удостоверение за данъчна оценка, копие от скица за нива в размер на 9,795 дка, 3бр. копия от платежни нареждания за внесени такси, уведомително писмо изх. №0394/11.06.’09г., уведомително писмо изх. №014/07.01.2010г. на кметство с.Гиген, уведомително писмо изх. №033/18.01.2010г. за наследниците на Х. С., копие от удостоверение за наследници на Х. С. №1483/02.11.2005г. издадено от кметство с.Гиген, копие от договор за наем на земеделска земя от 13.09.2000г. сключен от А.Н., копие от протокол за въвод във владение №963/12.06.2000г. на А.Н., 2бр. извлечения от ТР относно „АГРО ФИНАНС”АДСИЦ и ”БЕТА КОНСУЛТ 2000”ЕООД, копие от трудово договор №64/28.10.1999г. на подс.И., копие от заповед №049/21.07.2008г., длъжностна характеристика на подс.И., 4 стр. копия от книгата водена в кметство с.Гиген, протокол за доброволно предаване от 12.04.2011г., с който Р.К. предава пълномощно от управителя на „БЕТА КОНСУЛТ 2000”ЕООД, договор за поръчка между „БЕТА КОНСУЛТ 2000”ЕООД, Р.К. и И.И., пълномощно от управителя на „АГРО ФИНАНС”АДСИЦ, писмо изх. №0170/07.04.2011г. на кметство с.Гиген с 5бр. приложения относно издаване на удостоверение за наследници на Х. С., копие от удостоверение за наследници №291/30.03.1993г. издадено от кметство с.Гиген, извлечение за делата в РС-НИКОПОЛ, по които участва подс.Т.,*** за статуса на подс.И., заповед №050/21.07.2008г. за приемане и предаване на налична документация от подс.И. на служителя В. П., заповед №РД-09-302/01.07.2008г. на община Гулянци за промяна в длъжностното разписание на общинска администрация Гулянци, протокол от 21.07.2008г. за приемане на текуща документация, архив и каса в кметство с.Гиген с приложения, приемо-предавателен протокол за предаване от служба по вписванията на РС-НИКОПОЛ за прилагане по делото на оригиналите от нотариалните актове №140 и №142 и документацията към тях, писмо изх.№239-1/13.01.2012г. на ОбС”Земеделие” и 5 стр. приложения относно това кой е поискал скици за посочените в писмото имоти, писмо изх. №28/23.01.2012г. от община Гулянци, отдел „Приходи” с 9бр. приложения за това, кой е поискал и са били издадени данъчни оценки за посочените имоти, протокол №07/24.11.2011г. за изпратени в съда 2 бр. книги за нотариални заверки за 2007г и 2008г., 1бр. книга дневник за входяща и изходяща кореспонденция на кметство с.Гиген, писмо №1100-76(1)/27.02.2012г. на община Гулянци за декларирани данни за имоти от подс.Т. с 10бр. приложения, справка за подс.Т. от служба по вписванията за изповядани сделки с имоти с 31бр. приложения, справка от ОД на МВР – КАТ за регистрирани МПС на подс.Т., копие на жалба от адв.Б.КАРАПАНЧЕВ до НРП срещу подс.Т. с приложен към нея нотариален акт и копие от пълномощно №1238/2007г., с което подсъдимия е продал друг имот на адвоката, справка от АП – двойно входящ регистър от 06.06.2008г. и копия от нотариалните актове за сделките изповядани на тази дата, постановление от 27.09.2012г. на НРП за изпращане на заверени копия от материали по досъдебно производство №С-4/2012г. на РП-НИКОПОЛ – писмо от ТД НАП В.Търново, офис Плевен от 16.08.2012г. – 1л., справка от ТД В.Търново, офис Плевен – от 2-7л., писмо изх. №ТД-07-1769/30.08.2012г. на Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, справки за съдимост на подсъдимите.

Съдът счита, че дадете от подсъдимия С.Т. обяснения не следва да се вземат предвид, тъй като в тях той не изяснява факти и обстоятелства относно изповяданите  сделките при които той е действал като пълномощник, а е обяснявал че използваните от него пълномощни по други сделки също били с невярно съдържание, но той не бил знаел за това.  

При така установеното съдът, намира, че подс. А.Н.И. е осъществил от обективна и субективна страна съства на престъпление по чл.310, ал.1, пр.1 във вр. с чл.308, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.26, ал.1 от НК, за това че времето от неустановена дата до 04.06.2008г. в с.Гиген, общ.ГУЛЯНЦИ в качеството си на длъжностно лице в кръга на службата си – „специалист КАО и ВО” в Кметство с.ГИГЕН, като имала задължението „да изготвя и предлага за заверка удостоверения за раждане, за сключени граждански бракове, за семейно положение, за идентичност на имена, за наследници, за смърт, и други удостоверения, както и да води регистър за нотариални заверки на пълномощни и други документи, при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с подбудителя С.Д.Т. ***, съставила неистински официални документи:

- на 10.12.2007г. – нотариално заверено пълномощно с №1238/10.12.2007г. от името на упълномощителя А. Х.Н.,

- на 27.05.2008г. – удостоверение за наследници на№0310/27.05.2008г. на Кметството в с.Гиген, обл.Плевен,

- на 03.06.2008г. – нотариално заверена декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №0519/03.06.2008г. от името на декларатора  А. Х.Н.,

- на 04.06.2008г. – нотариално заверена декларация с №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД от името на декларатора  А. Х.Н.,с цел тези документи да бъдат използвани за изповядване на сделка с недвижими имоти пред нотариус – престъпление по чл.310,ал.1,пр.1 във вр. с чл.308,ал.1 във вр. с чл.20,ал.2 вр. с чл.26,ал.1 от НК.

 

 

От обективна страна всички елементи на състава са налице -Подс.И. е съставила четири неистински официални документи - нотариално заверено пълномощно с №1238/10.12.2007г. от името на упълномощителя А. Х.Н., удостоверение за наследници №0310/27.05.2008г. на Кметството в с.Гиген, обл.Плевен, нотариално заверена декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №0519/03.06.2008г. от името на декларатора  А. Х.Н., с нотариално заверена декларация с №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД от името на декларатора  А. Х.Н.. За авторството на съставените от нея документи категорични са експертизите по делото. Подс.И. е имала качеството на длъжностно лице към момента, когато са съставени документите.

 От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл - подсъдимата е съзнавала обществено опасания характер на деянието и е искала настъпването на последиците.

Предвид иложеното в мотивите съдът признава подс. И. за виновна и й налага наказание при индивидуализацията, на което взе предви селдното: Отегчаващи отговорността обстоятелства –след започване на досъдебното производство подсъдимата напуска пределите на страната и до приключване на съдебното следствие е с неизвестен адрес в чужбина, поради което съдебното производство е протекло в нейно отсъствие, като с това си поведение е затруднила разкриването на обективната истина и бързото приключване на досъдебното производство.Смекчаващи отговорността –чистото съдебно минало.Съдът като взе предвид гореизложеното и обстоятеслтвото, че  извършеното деяние се характеризира с висока степен на обществена опасност. От една страна високата степен е налице, тъй като са засегнати интересите на всички наследници на общия наследодател, на когото са били възстановени имотите. От друга страна общата стойност на продадените имоти е 32806,70лв., която сума и до сега не е изплатена от получили я сумата подс.Т., , съдът  я осъжда на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС.Като счита, че са налице предпоставките на чл.66 ,ал.1 от НК, а именно наложил е наказание до три години, подс.И. няма други осъждания е отложил изтърпяване на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

Това наказание би постигнало целите по чл.36 от НК и най-вече на личната превенция.

Причини за извършване на престъплението – ниско правно обществено съзнание и култура.

При така установеното съдът, намира, че подс. С.Д.Т. е осъществил от обективна и субективна страна съства на престъпление по чл.309, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за това, че За времето от неустановена дата през 2008г. до 04.06.2008г. в с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ чрез другиго – длъжностно лице „специалист КАО и ВО” в Кметство с.Гиген А.Н.И., при условията на продължавано престъпление съставил неистински частни документи:

- от неустановена дата до 04.06.2008г. – чрез нея съставил волеизявление за упълномощаване от упълномощителя А. Х.Н. в нотариално заверено пълномощно с №1238/10.12.2007г.,

- на 03.06.2008г. – чрез нея съставил волеизявление от А. Х.Н. в  нотариално заверена декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №0519/03.06.2008г.,

- на 04.06.2008г. – чрез нея съставил волеизявление от А. Х.Н. в  нотариално заверена декларация с №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД,

- на 06.06.2008г. пред съдията по вписванията при РС Никопол ги употребил, за да докаже, че съществува правото му да се разпореди със земеделски имоти - с №056019, №188019 и №097003 по плана на землището на с.Гиген, обл.Плевен.

Престъплени по чл.310. ал.1, пр.1, вр.чл.308, ал.1, вр.чл.20, ал.3, вр.чл.26, ал.1 от НК, за това че за времето от неустановена дата през 2007г. до 04.06.2008г. в с.Гиген, обл.Плевен при условията на продължавано престъпление в съучастие, като подбудител с извършителя А.Н.И., която действала в качеството си на длъжностно лице в кръга на службата си - „специалист КАО и ВО” в Кметство с.Гиген и имала задължението „да изготвя и предлага за заверка удостоверения за раждане, за сключени граждански бракове, за семейно положение, за идентичност на имена, за наследници, за смърт, и други удостоверения, както и да води регистър за нотариални заверки на пълномощни и други документи”, подбудил същата да състави неистински официални документи:

- на 10.12.2007г. – нотариално заверено пълномощно с №1238/10.12.2007г. от името на упълномощителя А. Х.Н.,

- на 27.05.2008г. – удостоверение за наследници на№0310/27.05.2008г. на Кметството в с.Гиген, обл.Плевен,

- на 03.06.2008г. – нотариално заверена декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК с №0519/03.06.2008г. от името на декларатора  А. Х.Н.,

- на 04.06.2008г. – нотариално заверена декларация с №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД от името на декларатора  А. Х.Н.,с цел тези документи да бъдат използвани за изповядване на сделка с недвижими имоти пред нотариус .

Престъплени по чл.210, ал.1, т.5 във вр. с чл.209, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК, за това че на 06.06.2008г. в гр.Никопол, обл.Плевен при условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага:

- възбудил и поддържал заблуждение у Р.Д.К. *** в качеството и на пълномощник на „БЕТА КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София, че е пълномощник на собственика на имот №056019 с площ 28,996дка и на имот №188019 с площ 16,503дка – и двата в землището на с.Гиген, обл.Плевен, съгласно пълномощно №1238/10.12.2007г. и декларации №0519/03.06.2008г. по чл.264,ал.1 от ДОПК и №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД и има право да се разпорежда с тях, с което я мотивирал да му заплати за продажбата им на „БЕТА КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София парична сума в размер на 29574,35лв./двадесет и девет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ и с това причинил имотна вреда на „Бета консулт 2000” ЕООД гр.София в големи размери / посочените  29574,35лв./,

- възбудил и поддържал заблуждение у Р.Д.К. *** в качеството и на пълномощник на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София, че е пълномощник на собственика на имот №097003 с площ 9,795дка - находящ се в землището на с.Гиген, обл.Плевен, съгласно пълномощно № 1238/10.12.2007г. и декларации № 0519/03.06.2008г. по чл.264,ал.1 от ДОПК и № 0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД и има право да се разпорежда с тях, с което я мотивирал да му заплати за продажбата им на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ  гр.София парична сума в размер на 3232,35лв. /три хиляди двеста тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ и с това причинил имотна вреда на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София в големи размери /посочените 3232,35лв./ или общо вреди в големи размери на двете дружества – 32806,70лв. – престъпление по чл.210, ал.1, т.5 във вр. с чл.209, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От обективна и субективна страна страна всички елементи на състава са налице и деянието е извършено при пряк умисъл. Подс.Т. е разполагал с информация от една страна за търсенето на имотите, а от друга появата на свидетелката К. и предлаганите от нея средства за декар земеделска земя допълнително са го мотивирали да извърши деянията. И двамата подсъдими са се познавали, като са избягвали преките контакти, но това дало възможност на Т. да мотивира подс.И., която имала по това време качеството на длъжностно лице в сравнително кратък срок чрез нея да състави нотариално завереното пълномощно с №1238/10.12.2007г., което на практика давало възможност на подсъдимия да се разпорежда от името и за сметка на единствения наследник. Само пълномощното не можело да запълни фактическият състав за продажбата на имотите, а били необходими декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК и декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД, които били създадени чрез подс.И.. След като се снабдил с тези документи подсъдимия на 06.06.2008г. ги употребил пред съдията по вписванията при РС-Никопол. Налице е съзнание от подсъдимия за извършеното от него, като същия чрез употребата на създадените неистински документи е способствал и за реализирането на целения от него резултат – да докаже, че съществува правото му да се разпореди със земеделските земи. Разполагайки на първо време с пълномощното за подсъдимия не е било проблем да се снабди със скици и удостоверения за данъчна оценка за имотите. Не липсва и общност на умисъла с подс.И.. За това говори унищожаването на книгата за нотариалните заверки от подс.И. и създаването от нея на нова, под предлог, че старата е залята с кафе, като съдържаните на новата книга не отговаря за изследвания период от време 2007г.-2008г. на действително извършените заверки и издадени документи. Накрая съвсем съзнателно след като вече разполагал с необходимите документи подсъдимия изначално е възбудил и поддържал заблуждение у свидетелката К., че е пълномощник на собственика на имот №056019 с площ 28,996дка и на имот №188019 с площ 16,503дка и двата в землището на с.Гиген съгласно пълномощно №1238/10.12.2007г. и декларации №0519/03.06.2008г. по чл.264,ал.1 от ДОПК и №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД и има право да се разпорежда с тях, с което я мотивирал да му заплати за продажбата им на „БЕТА КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София парична сума в размер на 29574,35лв. Същото се е повторило и когато на същата дата свидетелката К., като пълномощник на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гр.София, след като подсъдимия възбудил и поддържал заблуждение, че е пълномощник на собственика на имот №097003 с площ 9,795дка находящ се в землището на с.Гиген съгласно пълномощно №1238/10.12.2007г. и декларации №0519/03.06.2008г. по чл.264,ал.1 от ДОПК и №0524/04.06.2008г. по чл.25,ал.7 от ЗННД и има право да се разпорежда с тях мотивирал К. да му заплати за продажбата им на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ  гр.София парична сума в размер на 3232,35лв. Всяко едно от деянията е извършено от подсъдимия, а именно изготвянето чрез подс.И. на неистински частни документи, за да докаже, че съществува правото му да се разпореди с имотите, мотивирането, подбуждането на подс.И. да създаде неистински официални документи, които да бъдат използвани за изповядване на сделки с имотите и накрая въвеждане в заблуждение на свидетелката К., че подсъдимия има качеството на пълномощник на собственика във връзка с което получил стойността на имотите, за която се бил договорил със свидетелката. Налице е пряк умисъл при всяко едно от деянията, тъй като подсъдимия е съзнавал обществената опасност и е искал настъпването на резултата, от който е последвало облагодетелстването му за сметка на собствениците. За всяко едно от деянията е налице и квалифициращият признак на продължавано престъпление, тъй като подбуждането, съставянето чрез подс.И. на документите и въвеждането в заблуждение на К. е извършено през непродължителен период от време с оглед и на тогавашните процеси по изкупуване на земеделските земи и тяхната стойност. За престъплението по чл.210, ал.1, т.5 във връзка с чл.209, ал.1 от НК е налице и квалифициращия признак големи размери, който се определя от общата стойност на трите продадени имота в размер на 32806,70лв.

Предвид иложеното в мотивите съдът признава подс. Т. за виновна и му налага наказание при индивидуализацията, на което взе предви селдното: Отегчаващи отговорността обстоятелства – няма.Смекчаващи отговорността –чистото съдебно минало.Съдът като взе предвид гореизложеното и обстоятеслтвото, че  извършените деяния се характеризират с висока степен на обществена опасност, съдът го е  осъдил, както следва

= за извършено престъпление по чл.309, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС.Като счита, че са налице предпоставките на чл.66 ,ал.1 от НК, а именно наложил е наказание до три години, подс.И. няма други осъждания е отложил изтърпяване на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

Това наказание би постигнало целите по чл.36 от НК и най-вече на личната превенция.

= за извършено престъпление по чл.310, ал.1, пр.1, вр.чл.308, ал.1, вр.чл.20, ал.3, вр.чл.26, ал.1 от НК на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС.Като счита, че са налице предпоставките на чл.66 ,ал.1 от НК, а именно наложил е наказание до три години, подс.И. няма други осъждания е отложил изтърпяване на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

Това наказание би постигнало целите по чл.36 от НК и най-вече на личната превенция.

= за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр.чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на ЕДНА ГОДИНА ЛОС.Което наказание да се изтърпи при строг режим в затвор.Съдът не е наложил кумулативно предвиденото в чл.210, ал.2 от НК наказание конфискация до една втора от имуществото на подсъдимия.

Това наказание би постигнало целите по чл.36 от НК и най-вече на личната превенция.

Причини за извършване на престъплението – ниско правно обществено съзнание и култура.

При така определените наказания съдът намира, че следва да се приложение разпоредбата на чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК и на подс.Т. се наложи едно общо наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим в затвор.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: