МОТИВИ   KЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 83/2014г. на НРС

 

Повдигнато е обвинението против подсъдимия П.И.С.,  за това че  на 17.07.2013г. в с.Жернов, обл.Плевен, ***, чрез другиго осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа на „ВиК” ООД гр.Плевен, клон гр.Никопол, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в,ал.1  от НК.

РП Никопол поддържа обвинението.

Подс.С. не се признава за виновен, твърди, че умишлено нищо не бил направил.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна:

подс. п.и.с – ЕГН **********, роден на *** в ***; живущ в ***; ***, български гражданин, вдовец, неосъждан, висше образование, пенсионер.

На 16.07.2013г. служителят на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр.Плевен, М.С.Т., при изпълнение на служебните си задължения, извършвал контролна проверка на абонати на "ВиК" на територията на с.Жернов обл.Плевен. При извършване на контролна проверка на абонатът П.И. С., било констатирано, че жилището на абоната е водоснабдено с отклонение преди водомерния възел и водата не се отчита и заплаща. При направена справка с масивите на "ВиК" - ООД - гр.Плевен се установило, че под. С. е единствен титуляр и собственик на гореописаният имот, находящ се в ***. При проверката св.Траянов констатирал, че водомерният възел на абоната е изваден от шахтата, която се намира на около 20-24 метра след уличната регулация. В шахтата бил изграден водомерен възел съгласно изискванията, като се установило, че преди водомера бил монтиран спирателен кран с изпразнител. Според изискванията спирателният кран трябвало да бъде без изпразнител. Водомерът в шахтата бил пломбиран,действащ и регистриран на името на под. С. , на който била открита партида за отчитане и заплащане на потребената вода. След направена обстойна проверка било установено, че горепосочения водомерен възел отчита единствено протичащата вода на изградената на около четири метра от шахтата външна чешма. Било установено, че преди водомерният възел, на самата водомерна тръба, минаваща покрай жилищната постройка, е изградено отклонение, което минава през стената вътре в постройката и посредством него се захранвал малък санитарен възел, представляващ баня и тоалетна 8 водно захранване на душ - батерия, чешма и тоалетно казанче /, както и чешма в кухнята. На самото отклонение в санитарният възел имало монтиран водомер, който при пускане на водната струя се активирал, но след направена справка с масивите на "ВиК" се установило, че същият не бил регистриран по надлежният ред и съответно потребената в санитарният възел вода не се отчитала и не се заплащала от подс. С.. Вътрешният водомер не бил поставен според изискванията на "ВиК", нямал пломба на холендера преди водомера. По бронзовата част на корпусите на двата свързващи холендера на водомера, се установили следи от многократни въздействия с твърд предмет от неговото монтиране и демонтиране.  След като съобщил на прекия си ръководител за установеното нарушение, св.Траянов сигнализирал в РУ"Полиция" - гр.Никопол. При пристигането си полицейските служители установили, че е налице неправомерно присъединяване към водоснабдителната система. Водата, която протичала през консуматорите в жилищната постройка, не се отчитала от водомера, поставен във водомерната шахта, за който единствено била открита и регистрирана партида с номер ИТН: 5724703912 в масивите на "ВиК" ООД - гр.Плевен на името на подс. С. за имотът му в ***. Същата съответно не се заплащала от обвиняемият по надлежният ред, тъй като водната струя влизала през отклонението в жилищната постройка преди да премине през регистрираният водомер и по този начин на бъде отчетена.

За периода от 06.02.1995год./когато е сключен договора за отстъпено право на строеж върху държавна земя между подс.С. и кмета на Община - Никопол/ до момента на установяване на неправомерното присъединяване владелец на имота е бил подс.С.. Негови са както действията по изграждане на жилищната постройка, стопанисването на предоставения му имот, откриването на "ВиК" и ел.партиди по които се е извършвало заплащането на услугите на съответните фирми.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: показанията на св.Г., който сочи, че е бил инкасатор от м.февруари 1991год. до м.август 2008год., като си спомня както строежа на жилищната постройка, така и изграждането и последвалата реконструкция на "ВиК" инсталацията. Спомня си много добре както първоначалното местонахождение на шахтата на водомерния възел, така и обстоятелството, че в един момент същата е била преместена във вътрешността на двора. Веднага след тази констатация Г. провел разговор с подс.С. и същият му разяснил мотивите за преместване на шахтата, което от своя страна пряко доказва умисъла на С. за промяна местоположението на шахтата и че тази промяна е станало съобразно неговата воля. ;св.Т., М., М., С., А. и А., от които показания става ясно, че той е видял, че в къщата има водомер още при изграждането й.Съдът дава вяра на показанията на всички разпитани свидетели, тъй като кореспондират по между си и останалите доказателства по делото и с тях се доказват едни и същи факти; приложените по делото писмени доказателства: констативен протокол, протокол за монтаж и демонтаж  на водомер, Протокол за преустановяване на ВиК услуги, ксерокопие на карнет, Справки от Служба "ГРАО", Служба по вписванията при НРС, Община гр.Никопол и ВиК гр.Олевен, документо и скици на имота, справка за съдимост и фотоалбум.   

В показнията си подс.С., не отрича, че в имота има два водомера, не отрича и че водомера, който е в къщата не е регистриран.Но твърди, че вътре водомера също отчитал, а той не живеел в тази къща.Твърди, че не знаел, че водомера нямал пломба.Съда не дава вяра на твърденията на подсъдимия, че не знаел, водомера през който минавала водната инсталация на къщата не е пломбиран.Приема тези негови твърдения за защитна теза, тъй като няма как да не знае водата от колко водомера се измерва и отчита, и плаща.А след като един водомер не е пломбиран и не е регистриран, той не се и отчита. 

При така установеното съдът, намира, че подс.С. е осъществил от обективна и субективна страна съства на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

От обективна страна всички елементи от състава на престъплението са налице – на 17.07.2013г. в с.Жернов обл.Плевен, в домът си на ***, обвиняемият С., чрез другиго, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр.Плевен, клон гр.Никопол, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.

От субективна страна обвиняемият е съзнавал общественоопасният характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им. Предвид това е налице пряк умисъл, какъвто е необходим за извършването на това престъпление.

Предвид изложеното съдът признава подс.С. за виновен и му налага наказание при индивидуализацията, на което взе предви, че не са налице нито отегчаващи отговорността обстоятелства, а смечкчаващи: чистото съдебно минало, доброто процесуално поведение, с което допринася за разкриване на обективната истина, и при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и на осн.чл.234в, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, букБ» от НК съдът му наложи наказание Пробация със следните пробационни мерки: Задължителна Регистрация за срок от ШЕСТ месеца и Задължителни срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦАа осн.чл.55, ал.3 от НК съдът е счел, че не следва да се налага кумулативно предвиденото наказание глоба.

При така посоченото, съдът прие, че с така определените и наложени наказания ще бъдат реализирани целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.36 НК – за осъществяване на индивидуалната и генералната превенция и възпиране  подсъдимия да върши нови престъпления.

По така изложените съображения съдът постанови присъдата си.

               

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: