МОТИВИ по НОХД №54/’19г. на НРС :             

         Обвинението срещу подсъдимите Й.Ц.Х., ЕГН********** *** и Г.С.И., ЕГН********** *** е за това, че на 29.09.2018г. в землището на ***, отдел 27, подотдел „ж“, като извършители, в съучастие и без редовно писмено разрешително извършили сеч от горския фонд на 1 пр.куб.метър дървета от вида „Черница“ и 1 пр.куб.метър дървета от вида „Бряст“ на обща стойност 50.16лв. като случаят е маловажен – престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Съдебното производство е проведено по реда на чл.370 и сл. НПК.

По делото няма предявени граждански искове, нито са конституирани граждански ищци или частни обвинители.

В хода на съдебните прения прокурорът е изразил становище, че фактическата обстановка е изяснена. Коментирал е, че с действията си двамата подсъдим са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.235, ал.6, вр. ал.1 във връзка с чл.20, ал.1 и ал.2 от НК, което е наказуемо с наказание до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева. Предлага на съда на подсъдимите да се наложи наказание глоба в предвидения максимален размер, като по отношение на тях намери приложение разпоредбата на чл.58а от НК и определеното наказание се намали с до една трета. Представителят на прокуратурата е взел становище по отношение на разноските и взетата спрямо двамата подсъдими мярка за неотклонение.

Защитникът на двамата подсъдими е взел становище, че напълно споделя изказаното от представителя на НРП. Моли съда за налагане на наказание към минимума. Взел е становище по отношение на разноските и взетата спрямо двамата подсъдими мярка за неотклонение.

В съдебно заседание подсъдимият Х. заявява, че прави пълни самопризнания и не оспорва фактите приети за установени по обвинителния акт, поради което дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Моли съда да му се наложи минимално наказание и се отмени МН.

Като прецени събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         Подсъдимият Й.Ц.Х. е роден на ***г***, ***, български гражданин, ученик съм в ***, не работи, неженен, осъждан, ЕГН**********.

         Подсъдимият Г.С.И. е роден на ***г***, ***, ***, български гражданин, не работи, неженен, осъждан, ЕГН**********.

Установи се следната фактическа обстановка:

Свидетелят В.П. работел като продавач-консултант от 15 години на бензиностанция, собственост на „П. 2011“ ЕООД, която се намира в гр.Гулянци на ул.“Г.С.Раковски“ №50, на изхода за село Б., обл.Плевен. Свидетелят П. редувал работните си смени със синовете си.

На 29.09.2018г. бил на работа в бензиностанцията, когато при него дошъл подс.Г.С.И.. Свидетелят П. познавал подсъдимия и знаел, че е от гр.Гулянци, от махалата, която е в близост до бензиностанцията, но не знаел името му. Подсъдимият И. предложил на свидетеля П. дърва за огрев на цена от 50,00 лв. за кубик. Свидетелят П. се съгласил, тъй като дървата за огрев били скъпи, а тази  цена била по-ниска. Двамата се споразумели за 2 кубика дърва за огрев за сумата от 100,00лв. Свидетелят П. предварително заплатил сумата и същият ден след обяд, подс.Г.И. дошъл в бензиностанцията с каруца, натоварена с дърва, които били нарязани на метър дължина и от различен вид. Подсъдимият И. разтоварил дървения материал в стая, пригодена за склад в бензиностанцията, но не дал на св.П. необходимите за това документи.

Същият ден св. Б. - специалист горско стопанство към Община Гулянци получил данни, че в землището на с.К., общ.Гулянци се извършва нерегламентирана сеч на дърва, като същите се превозвали с жълта конска каруца.

Около 16,00 часа на съшия ден, той се придвижвал със служебния си автомобил от гр.Гулянци в посока с.Б., общ.Гулянци и забелязал конска каруца, жълта на цвят, която движела срещу него, била видимо натоварена и покрита с одеяло. Тъй като превозното средство с животинска тяга се движело в посока срещу него, той също обърнал посоката си на движение и установил същата в двор на бензиностанция, намираща се на изхода на гр. Гулянци посока с. Б.. Установил съюо така и две лица, които я разтоварвали. Когато двете лица забелязали св.Б. избягали. Единият избягал с каруцата и бил разпознат от св.Б. като „Г. на М.“ – подс.Г.С.И.. Съвместно със служители на РУ-Гулянци извършили обход, но не установили каруцата. Когато св.Б. се върнал към бензиностанцията забелязал втора каруца с дърва, в която разпознал лицето Й. с прякор „П.“ – подс.Й.Ц.Х., но той също избягал.

На следващия ден била извършена проверка в посочената бензиностанция, където били установени 1 пр. куб. м черничеви дърва и 1 пр. куб. м. брястови дърва. Свидетелят П. - собственик на бензиностанцията заявил, че закупил дървата предния ден от подс.Г.И..

В хода на досъдебното производство в качеството на свидетели са разпитани полицейските служители, пред които подс.И. и подс.Х. подробно са описали извършването на деянието и признали вината си.

Нанесените щети са в размер общо на 50,16 лв.

Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с до съдебно производство №151/’18г. по описа на НРП писмени доказателства, а именно: писмен сигнал от община Гулянци от 10.10.2018г., копие на АУАН Б02 серия К 2009, бл. №00269/30.09.2018г. , копие на АУАН Б02 серия К 2009, бл. №00270/30.09.2018г., копие на писмо от община Гулянци за стойността на отсечените дърва, характеристични справки за подсъдимите, справки за съдимост.

Показанията на свидетелите С.Н., К.К., Л.Б., В.П. са събрани по предвиденият от НПК ред, непротиворечиви са, поради което съда ги кредитира и обсъжда със събрания доказателствен материал, тъй като с тях се изяснява в детайли фактическата обстановка относно извършителите на деянието, тяхното участие, имотите, в които е извършена сечта, времето на сечта, продължителността, добитата дървесина, създадената организация и причините довели до извършване на престъплението.

Обстановката се подкрепя и от изготвената по делото оценителна експертиза, не оспорена от страните и приета от съда.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си подсъдимия Й.Ц.Х., ЕГН********** е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

         С деянието си подсъдимия Г.С.И., ЕГН********** е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

         При определяне вида на наказанието, което следва да се наложи на двамата подсъдими съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона в разпоредбата на чл.235, ал.6 от НК предвижда наказание ЛОС до ЕДНА година или пробация, или глоба от сто до триста лева.

Престъпленията по чл.235, ал.1 и следващите са уредени в Глава VI на Особената част на НК „Престъпления против стопанството”, Раздел II „Престъпления в отделните стопански отрасли”. Обектът на защита е комплексен и е свързан с развитието на обществените отношения в стопанските отрасли за рационално управление, възпроизводство и функциониране на горския фонд.

От обективна страна е безспорно установено, че двамата обвиняеми са извършили сеч без редовно писмено позволително на дървета от горския фонд, а именно отдел 27, подотдел „ж“ в землището на гр.Гулянци на 29.09.2018г.

По смисъла на настоящата редакция на чл.235, ал.6 НК маловажен случай е деянието, което с оглед обективните и субективните си свойства надхвърля нарушението по специалните закони и представлява престъпление, но с по-ниска степен на обществена опасност. При определяне маловажността на престъплението трябва да се вземе предвид чл.93, т.9 НК и се отчетат както настъпилите незначителни вредни последици или тяхната липса, така и другите смекчаващи обстоятелства, разкриващи по-ниска степен на опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи.

Извършеното от двамата подсъдими престъпление е „маловажен случай“ на престъплението по чл.235, ал.1 от НК и не следва да се  смесва с института на малозначителност и явна незначителност на деянието, очертана в чл.9, ал.2 НК, където се има предвид толкова ниска степен на засягане, която сочи на липса на обществена опасност и оттам – на престъпление. Това са всички последици в резултат на престъплението, които са вредни за обществото и  засягат установения правен порядък, в конкретния случай – особено важни отношения, свързани със запазване на природата.

Независимо от това, че предметът на извършеното от подсъдимите престъпление е с по-ниска стойност, то деянието е такова с по-висока обществена опасност, с оглед значението на горските площи за живота и здравето на хората, обвързани с екологичното равновесие в природата. Маловажността на случая се определя и от всички други обстоятелства, релевантни за квалификацията му - настъпили по-незначителни вредни последици в сравнение с обикновените случаи, малко количество и ниска стойност на имуществото, специфичен предмет на посегателство, характер на извършеното деяние, степен на засягане на отношенията. Значение има също така от колко души е осъществено посегателството. В конкретния случай деянието е извършено в съучастие от двамата подсъдими, което само по себе си го поставя като престъпление с по-висока степен на обществена опасност.

На следващо място за определяне дали един случай е маловажен е необходимо да се изследва основно личността на извършителя - съдебно минало, характеристични данни, причини, мотиви и подбуди, от които се е ръководил.

От субективна страна подсъдимите са извършили деянието, за което им е повдигнато обвинение с пряк умисъл. В допълнение следва да се посочи, че двамата подсъдими са избягали, след като са забелязали горския служител, не са признали вината си, не са изразили съжаление за стореното и въпреки по-малката стойност на нанесените от престъплението щети случаят следва да се третира като маловажен, а не малозначителен или с явно незначителна обществена опасност на деянието, очертан в чл.9 ал.2 от НК. Видно от справките за съдимост на двамата подсъдими, същите имат многобройни предходни осъждания.

В хода на производството пред съда подсъдимите са признали вината си, съжаляват за стореното имат добро процесуално поведение, като в тази връзка съдът намира, че съобразно разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК за подсъдимите по-благоприятен при определяне на наказанието не е чл.55, ал.1 от НК, а чл.58а от НК.

С оглед степента на обществена опасност на извършеното деяние, причинените вреди и обществената опасност на подсъдимите съдът намира, че следва на всеки един от тях да се наложи наказание глоба в размер на 300лв., като така наложеното наказание следва да се намали с една трета и на всеки от подсъдимите се наложи наказание глоба в полза на държавата в размер на 200лв.

На основание чл.189, ал.1 от НПК следва подсъдимите Й.Ц.Х., ЕГН********** и Г.С.И., ЕГН********** да бъдат осъдени да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР-Плевен направените по делото разноски в размер на 64,40 лева.

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.    

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: