МОТИВИ   KЪМ ПРИСЪДА ПО НЧХД № 14/2016г. на НРС

 

Обвинението против подсъдимия О.Б.Я. *** е за това, че на 01.11.2015г. по време на провеждане на балотаж на местни избори в гр.Г., в качеството му на упълномощено лице от името на ПП «БСП» е подал сигнал за извършено престъпление по смисъла на чл.167, ал.2 от НК като с действията си е наклеветил Л.М.А., като знаел че написаното от него не отговаря на истината – престъпление по чл.148, ал.1, т.3 вр.ал.2 предл.1 от НК .

След приключване на съдебното следствие защитника на тъжителя навежда доводи, че фактическата обстановка по делото е изяснена. Спира се на отделните факти имащи отношение към действията на подсъдимия., като в заключение моли съда да признае подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение и го осъди да заплати размера на предявения граждански иск и направените деловодни разноски.

Тъжителят е заявила, че поддържа изцяло становището на защитника си.

Защитата на подсъдимия пледира, че повдигнатото обвинение не е доказано и моли съда подсъдимият да бъде оправдан.

 На проведеното съдебно следствие подс.Я. се явява и дава подробни обяснения, в които твърди, че действително е подал сигнали до полицията за това, че са били давани пари на лица да гласуват за определена политическа партия.В изборния ден и цяла седмица преди този ден в щаба на политическата партия били пристигали сигнали, че определни лица, като били посочвани имена и места на които са купувани гласове.След като получавали тези сигнали, те били препращани до органите на МВР за да се вземат съответните мерки.

Съдът като обсъди всички доказателства събрани по делото намира за установено следното.

Тъжбата е подадена в срока по чл. 81, ал.3 от НПК, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Подс. О.Б.Я., роден на ***г***, българин, Български гражданин, с висше образование, женен, работи,  не осъждан, ЕГН **********.

На 01.11.2015г. се провеждал балотаж на местните избори в гр.Г..подс. Я. е председател на общинския съвет от ПП БСП.По време на местните избори е бил председател на щаба на БСП.В дена на изборите и преди това в щаба на БСП били пристигали многобройни сигнали за купуване на гласове, като са посочвани лица и места където се извършва тази дейност.На база на тези сигнали до щаба на БСП подс.Я. като Председател наредил да се изготвят сигнали, които лично подписал и да се изпратят до органите на МВР и Прокуратурата.От щаба на БСП били изпратени 8 сигнала, по които са били образувани съответни преписки с NN 824, 826, 827, 828, 832, 833 и 834. Като от тези 8 преписки 833 и 834 се отнасят за получена информация, че Л.А. *** след упражняване на правото на вот заплаща на съответни лица.След извършена проверка всичките преписки са приключили с отказ за образуване на ДП и прекратяване на преписките, тъй като не са се събрали достатъчно доказателства за извършено престъпление.

Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства и приетите писмени доказателства.

Предмет на клеветата са твърдения с конкретно съдържание, които носят информация за точно определено обстоятелство.Това обстоятелство следва да е позорно, недостойно от гледна точка на общоприетите морални разбирания или умишлено да бъде преписано извършването на престъпление на другиго.

Съдът приема, че няма осъществено престъпление, нито от субективна, нито от обективна страна на клеветата при втората му форма на изпълнителното деяние – преписване на извършено престъпление, за което повдигнато обвинението с частната тъжба.Клеветата и в двете форми на изпълнителното деяние е умишлено престъпление и за де е извършено виновно и следва деецът да е убеден или да съзнава, че твърдените обстоятелства са неверни.Само в този случай се прием, че е налице съзнателно приписване на престъпление, за което се носи наказателна отговорност.Следва да е налице и обективна възможност за проверка на тези твърдения, чрез използването на обективно съществуващи източници на информация.В конкретния случай подсъдимия е адресирал сигналите до Началника на РУП – Г. и до НРП, като е искал компетентна намеса за прекратяване на опитите за манипулация на изборните резултати.Съдът намира, че подадените сигнали са отправени до компетентен орган за извършване на проверка на твърдените обстоятелства.Съдът намира, че липсва умисъл за приписване на не извършено престъпление, когато деецът сезира отговорни за това институции, тъй като отразените обстоятелства нямат за цел преписването на престъпление, а следвали да послужат за извършването на проверка и вземане на съответни мерки.

В настоящия казус е налице законосъобразно упражняване на права от страна на подсъдимия, още повече, че той е бил Председател на предизборния щаб на БСП и едно от задълженията му е да следи за законосъобразното провеждане на изборите.Но в това си качество няма разследващи функций и съвсем законосъобразно е препратил получените в щаба сигнали до органите на МВР и Прокуратурата, които са единствено компетентни извършват проверки при данни за извършени престъпления.

С тези си действия подс.Я. е реализирал единствено и само свои гарантирани от Конституцията и законите на страната права и задължения. Обстоятелството, че тъжителят се е почувствал засегнат от извършената му проверка от органите на МВР е ирелевантно. Предвид изложеното съдът приема, че в подадените сигнали липсва умисъл за наклеветяване на частния тъжител, поради което деянието се явява несъставомерно и от субективна страна. Твърденията в подадените сигнали не са имали за цел да препишат престъпление или да повлияя отрицателно върху обществената оценка за лицето, а е имал съзнание, че със подадения сигнал ще се извърши проверка от органите на МВР и ще се предотврати извършването на престъпление.Подс.Я. е действал добросъвестно, като е считал, че в сигнала излага верни обстоятелства.

С оглед така приетото и установено от фактическа страна и изложените правни съображения, настоящия състав на съда прие, че обвиненията срещу подс.Я. са недоказани по несъмнен начин, каквото е изискването на чл.303, ал.2 от НПК, за да бъде признат за виновен и конкретно, не е установено по безспорен начин да е осъществен състава на престъпление по чл.148, ал.2, вр.ал.1, т.3 от НК.В този случай съгласно чл.304 от НПК, подсъдимият следва да бъде признат на невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение.

Съдът отхвърля предявения граждански иск като неоснователен и неодазан.

 По изложените съображения съдът постанови мотивите си.

 

 

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: