Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 20.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на деветнадесети декември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Десислава Бунева, като разгледа докладваното от съдията  гр.д. N 616 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе взема предвид :

 

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

В Никополския районен съд е постъпило искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Никопол за настаняване в семейството на Н.К.И. и И. Ю. И. – баба и дядо по бащина линия на детето Е.А.И., ЕГН: ********** поради това, че бащата се е дезаинтересовал и детето от малко се отглежда от бабата и дядото.Излага се, че със Заповед № ЗД/Д-ЕН-Н-103/05.11.2019г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол, детето е настанено временно в семейството на Н.К.И. и И.А.И. – баба и дядо по бащина линия, до произнасянето на съда.

В с.з.за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява Л.К. и поддържа  искането.

РП-Никопол  не изпраща представител.

 Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е В.В.Ч., ЕГН: **********, а бащата е А.И.И., ЕГН: **********.

От изготвения по делото социален доклад се установява, че майката и бащата на дето са разведени, а родителските права били предоставени на бащата, който през 2018г. сключил граждански брак с лицето В.В. И..Към момента живеел в жилището на съпругата си в с.Ч. и не полагал грижи за детето си Е. и по-голямата му сестра – Х..

От приложената Заповед № ЗД/Д-ЕН-Н-103/05.11.2019г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол, детето е настанено временно семейството на Н.К.И. и И.А.И. – баба и дядо по бащина линия, до произнасянето на съда.

При така установената фактическа обстановка и събрани доказателства, съдът направи следните изводи :

Съдът намира, че искането направено от Директора на Дирекция “СП” гр. Никопол за настаняване на детето Е.А.И., ЕГН: **********   поради това, че бащата без основателна причина трайно не полагат грижи за детето в семейството на Н.К.И. и И.А.И. – баба и дядо по бащина линия за срок от тригодина следва или до промяна на обстоятелствата довело до предприемането на тази мярка, да бъде уважено, тъй като изложенот в социялния доклад се доказа от всички други доказателства по делото.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.25, ал.1., т.2 от ЗЗД детето Е.А.И., ЕГН: **********   поради това, че бащата без основателна причина трайно не полагат грижи за детето в семейството на Н.К.И. и И.А.И. – баба и дядо по бащина линия за срок от тригодина следва или до промяна на обстоятелствата довело до предприемането на тази мярка.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Нокопол и РП-Никопол.

 

 

                                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: