О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  N …..

гр. Никопол, 06.12.2019 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание, на шести дкември две хиляди и деветнадесета година в  състав:

 

                                   Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като взе на доклад ч.гр.д. № 605 по описа на съда за 2019г., констатира  следното:

 

           Депозирана е ИМ от П.Х.Д. ***, за цитирам „съда да намали нотариален акт за дарение на недвижим имот N 175, том 5, рег.N 1924 N 777 от 2012г., така, че д анямам съсобственост с П.С.В. и да ми бъде изплатена арендата от момента на прекратяване на това процесно дарение.

           ИМ е била оставена БД, с  определение от 22.11.2015г., като е предоставил на ищеца възможност в едноседмичен срок да отстрани нередовностите й, като уточни правният си интерес от предявяване на иска, да посочи цена на иска, да предстви скици и данъчни оценки, да изложи ясно твърденията и исканията си, да представи доказателства за заплатена д.т. и да представи всички писмени доказателства с оглед твърденията си.  

          В даденият от съда срок, ищеца е депозирал уточняваща молба,  в която   фактическите твърдения и петитума  на ищеца продължава да са неразбираеми, като неяснотите и противоречията са се  задълбочили.Същият излага нови факти и твърдения, сочи различни правни основания, на които цифровото изражение е в противоречие със текстовата част, представя нови писмени доказателства - скици, които са с последна заверка 2005г. и срока навалидността им е изтъкъл.

            При така установеното от фактическа страна, настоящият инстанция прави следните правни изводи:

           Изискванията за редовност на исковата молба са установени в чл.127 от ГПК. В случаите, когато исковата молба не отговаря на някое от изчерпателно посочените изисквания, съдът предоставя възможност на ищеца, съгл. чл.129, ал.2 от ГПК, да отстрани констатираните нередовности в едноседмичен срок. Когато нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, съдът връща исковата молба, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

          В процесният случай исковата молба на П.Д.  във връзка с която е образувано гр. д. № 605/2019г. по описа на РС гр. Никопол, е неясна нито в обстоятелствената част нито в заявеният петитум, даже са противоречиви и не си съответстват. Не става ясно каква защита се търси, какъв е предявеният иск и интереса на ищеца от предявяване на същият.

             Обстоятелствата изложени в исковата молба определят предмета на спора и неговата подсъдност.

              С  неясна искова молба не може да  се очертае спорното право в един процес, за да може ответника да  организира защитата си ефективно.  

             В рамките на определения от съда едноседмичен срок ищецът не е отстранил посочените от съда нередовности, тъй като не е конкретизирал обстоятелствата, на които се основава иска,  правният си интерес от предявяване на иска, и  какво цели с предявяването на същият, размер и периода на претенцията си, поради което е приложима  разпоредбата на чл.129, ал.3 от ГПК, което налага  връщането на  нередовната искова и прекратяване на  образуваното във връзка с нея гражданско дело.

                 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                      ВРЪЩА на основание чл.129, ал.3 от ГПК,  искова молба  с вх. № 3046/ 15.11.2019г. депозирана от  П.Х.Д. *** по която е образувано гр.д. № 605/2019г.   по описа на НРС.

                      Прекратява производството по  гр.д. № 605/2019 г. по описа на НРС .

                   Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца  пред Плевенски окръжен съд .

 

 

 Районен съдия :