ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Никопол, 27.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, ... граждански състав, в закрито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:                 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

 като разгледа докладваното, гр.дело №598 по описа за 2019г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

В НРС с вх.№3100/21.11.2019г. е заведена жалба от А.С.В. в качеството й на управител и собственик на капитала на „А.С. 1“ЕООД, ЕИК114631877 със седалище и адрес на управление в *** и адрес за кореспонденция в *** срещу заповед №РД-04-149/01.10.2019г. на директора на Областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ гр.ПЛЕВЕН, с която се определя разпределението на масивите за ползване за землището на ***.

С разпореждане №835/15.11.2019г., НРС е оставил без движение производството по гр.д.№598/‘19г. на НРС., като е изискал от Областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ гр.ПЛЕВЕН цялата административна преписка във връзка със заповед №РД-04-149/01.10.2019г. на директора на Областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ гр.ПЛЕВЕН, с която се определя разпределението на масивите за ползване за землището на ***, заедно с доклад вх.№ПО-09-407-109/27.09.2019г. на комисия назначена със заповед №РД-07-80/26.07.2019г. на директора на Областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ гр.ПЛЕВЕН и проект на служебно разпределение с вх.№12/16.09.2019г. в Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Никопол с оглед преценка допустимостта на жалбата.

С вх.№3100/21.11.2019г. в НРС е постъпила молба от А.С.В. в качеството й на управител и собственик на капитала на „А.С. 1“ЕООД, ЕИК114631877 със седалище и адрес на управление в *** и адрес за кореспонденция в ***, с която на основание чл.154 от АПК заявява, че оттегля жалбата си срещу заповед №РД-04-149/01.10.2019г. на директора на Областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ гр.ПЛЕВЕН, с която се определя разпределението на масивите за ползване за землището на *** поради постигнато доброволно споразумение по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Съдът намира, че в случая са налице условията, визирани в  чл. 155, ал. 1 от АПК, според които при всяко положение на делото, оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, поради което следва посоченото искане за оттегляне от оспорване да бъде уважено и производството по делото прекратено.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.В. в качеството й на управител и собственик на капитала на „А.С. 1“ЕООД, ЕИК114631877 със седалище и адрес на управление в *** и адрес за кореспонденция в *** срещу заповед №РД-04-149/01.10.2019г. на директора на Областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ гр.ПЛЕВЕН, с която се определя разпределението на масивите за ползване за землището на ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№598/‘19г. на НРС.

Определението подлежи на обжалване пред АдмС-Плевен с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

Да се изпрати препис от определението на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: