ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Никопол, 22.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, ... граждански състав, в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:                 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

 като разгледа докладваното, гр.дело №590 по описа за 2017г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

В НРС с вх.№2786/13.10.2017г. е постъпила искова молба от Д”СП” гр.Никопол, с правно основание чл.28, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1, т. 2 и т.3 от ЗЗакД за вземане на мярка за закрила спрямо детето Б.И.К., ЕГН********** - настаняване в професионално приемно семейство.

С писмо получено на 23.10.2017г. АК–Плевен е уведомила съда, че на детето Б.И.К., ЕГН********** е определена за процесуален представител по делото – адв.А.К.М. от ПлАК, която с разпореждане №1046/24.10.2017г. е била назначена, а делото е било насрочено за разглеждане в открито заседание за 13.11.2017г.

На 13.11.2017г. ход на делото не е бил даден, тъй като двамата биологични родители на детето не са били редовно призовани за съдебно заседание. Поради това делото е било отложено за 01.12.2017г. от 10,00ч.

С вх.№3155 на 22.11.‘17г. в НРС е постъпило писмо от АСП, ДСП-Никопол изх.№СЛ/D-EN-N/81-020/21.11.2017г. В него се сочи, че с решение №7102/24.10.2017г. по гр.д.№12788/‘17г. се е произнесъл СГС, I-ви брачен състав, като е допуснал пълно осиновяване при условията на чл.100, ал.2, т.3 и чл.101 от СК на малолетния Б.И.К., ЕГН********** от майка С.С.А., ЕГН********** и баща И.К.А., ЕГН**********, за което бил съставен акт за раждане №2121/23.10.2009г. от длъжностното лице по гражданско състояние в гр.Плевен, което дете е български гражданин и с обичайно местопребиваване в Република България от молителите посочени в решението. Това решение е в сила от 01.11.2017г., като към писмото е приложен и заверен препис от него.

Поради изложеното съда намира, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК и настоящето производство следва да се прекрати.

На основание изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по гр.д.№590/‘17г. по описа на НРС водено от Д”СП” гр.Никопол, с правно основание чл.28, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1, т. 2 и т.3 от ЗЗакД за вземане на мярка за закрила спрямо детето Б.И.К., ЕГН********** - настаняване в професионално приемно семейство срещу С.С.А., ЕГН********** с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** и И.К.А., ЕГН********** с постоянен адрес ***8 и настоящ адрес ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за прекратяване производството по делото може да се обжалва пред ПлОС в седмичен срок от уведомяването на страните. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: