Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 03.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, ……. граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди и  деветнадесета година в състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Десислава Бунева и в присъствието на прокурора …, като разгледа докладваното от съдията Тихолов гр.д.№561 по описа на съда за 2019г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производство по чл.30, ал.2 във вр. чл.29, т.9 от ЗЗДетето

С исковата си молба АСП, ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Никопол, представлявана от М.П. - директор моли съда да постанови решение, с което на основание чл.30, ал.2 във връзка с чл.29, т.9 от ЗЗакД да прекрати настаняването на детето Е.Щ.Б., ЕГН********** в професионално приемно семейството и реинтегрира същото в семейството на майката М.Г.П., ЕГН**********.

Биологичната майка на малолетния Е.Щ.Б., ЕГН********** не се явява в съдебно заседание и не взима становище по делото.

Контролиращата страна РП – Никопол е била редовно призована, но  не е  изпратила представител, който да вземе становище по молбата.

Детето Е.Щ.Б., ЕГН********** – малолетен не се явява.

Назначеният особен представител е взел становище, че е в интерес на детето да бъде прекрати настаняването му в професионалното приемно семейството и той да се реинтегрира в семейството на майката М.Г.П., ЕГН**********.

За ДСП-НИКОПОЛ не се е явил представител, но в качеството на свидетел е бил разпитан социалният работник В.Т..

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбите на ГПК, приема за установено следното:

ДПС-Никопол работи с детето Е.Б. от 06.12.2017г. Същото е настанено в професионалното приемно семейство на Л.О. и Л.Я. от гр.Г. със заповед №ЗД/Д-ЕН-361/05.12.2017г., считано от 06.12.2017г. на директора на ДСП-Плевен.

След раждането на детето Е., майката М. е посочила съжителя си Д.М.В., ЕГН********** за баща на детето. От съжителството си с В., биологичната майка на детето Е. има родени още две деца, а именно Д.М.Г., ЕГН********** и А.М.Г., ЕГН**********, който след раждането му е настанен в приемно семейство в гр.П., а след което е бил осиновен.

Към момента на настаняване на детето Е. в  приемно семейство, майката М.П. *** в дома на родителите си - И. и Г.П., заедно с детето Д..

По отношение на М.П. е известно, че през лятото на тази година подписала документи в гр.София според нея за скъп „***“ и преносим компютър, но в последствие се оказало, че е подписала документи за сключен брак. Изяснено е още, че за това тя получила сумата от 500лв, но не познавала човека, с когото сключила брак и името на неин братовчед от гр.К., който я свързал с лицето, с което тя сключила брак.

Изяснено е по делото, че родителите на М.П., при които тя живее са безработни и регистрирани в ДБТ-Долна митрополия. Семейството не се подпомага с месечни помощи от ДСП-Никопол, тъй като бащата  на М.П. има регистрирано излизане в чужбина. Със семейството на И. П., Г.П. и М.П., съжителства и пълнолетния брат на М. - А.П., който е с експертно решение на ТЕЛК №0774-049/28.03.2013г. с диагноза „Умерена умствена изостаналост“ и определени 75% трайна невъзможност за работа. Същият получава пенсия в размер на 126,67лв и месечна добавка за социална интеграция по чл.42 от ЗИХУ в размер на 9,75лв.

Установено е, че жилището в с.Гиген е собственост на И. и Г.П. – баба и дядо по майчина линия на детето Е.. Същото е в лошо техническо състояние. Състои си от две стаи, няма баня, има външна тоалетна. Жилището е бедно обзаведено, поддържат се задоволително хигиенно-битови условия, има електричество, няма течаща вода, а такава се ползва от близката обществена чешма.

Установено е, че М.П. получава като доходи месечни и социални помощи по чл.7 и по чл.8 от ЗСПД, получава и от ДСП-Никопол с общ размер 137лв., както и отпусната целева помощ за отопление в размер на 365,10лв.

Установено е по делото, че първоначалната мярка за закрила на детето, а имено настаняването му в професионално приемно семейство, след издадената заповед по административен ред е била потвърден с решение №42/29.03.2018г. на НРС по Гр.д.№720/2017г.

В последствие М.П. е депозирала молба до директора на ДСП-Никопол с вх.№СЛ/Д-ЕН-Н/195-008/30.05.2018г. за прекратяване на настаняването на детето в приемно семейство и реинтеграция в семейна среда. Същата е насочена към ползване на социална услуга в ЦОП-Г. във връзка с повишаване на родителския капацитет. От ОЗД при ДСП-Никопол е извършено социално проучване, от което е установена липса на битови условия, подходящи за отглеждане на детето. Майката е била консултирана във връзка с подобряване на жилищно-битовите условия, достатъчно жилищно пространство за членовете на семейстовото, както и намиране на работа във връзка с реализиране на доходи, с които да се осигурят подходящи условия в семейството за нормално физически и психическо развитие на детето. За периода от 08.01.2018г. до 26.08.2019г. са проведени общо девет срещи между детето Е. и майката М. П..

На 26.08.2019г. М. П. депозирала молба с вх№СЛ/Д-ЕН-Н/195-024/26.08.2019г. за прекратяване настаняването на детето Е. в приемното семейство на Л.О. и Л.Я. във връзка с настъпили промени от битов характер.

Изготвен е план за действие във връзка с предстояща реинтеграция на  детето Е. в семейната среда на майката М.П.. Изготвен е и график за срещи на майката с детето, който е съгласуван с П. и приемното семейство.

Извършено е ново социално проучване, от което е изяснено, че М.П. и Д. В. обитават жилище, в което живеят срещу задължение за стопанисване, без да заплащат наем. Същото се намира в добро техническа състояние, обзаведено е с вещи за обичайно потребление, като са създадени подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие на детето Е.. Семейството разполага със средства, реализирани от работа в чужбина на Д.лав В. и работа на частно на същия. П. е консултирана, че следва при реинтеграция на детето Е. в семейната среда, да му бъде осигурено право на медицинско обслужване и образование.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че молбата на ДСП-Никопол е основателна.

Следва да се посочи, че по несъмнен начин в хода на съдебното дирене се установи, че биологичната майка е изпълнила изискванията за създаване на подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие на детето Е., семейството разполага със средства за отглеждане на детето, като майката е консултирана, че следва при реинтеграция на детето в семейната среда, да му бъде осигурено право на медицинско обслужване и образование.

Ето защо съдът приема, че молбата на ДСП-Никопол е основателна и в тази връзка следва да се уважи изцяло.

Водим от гореизложеното, съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30, ал.2 във връзка с чл.29, т.9 от ЗЗакД  настаняването на детето Е.Щ.Б., ЕГН********** в професионалното приемно семейството на Л.С.О., ЕГН********** и Л.С.Я., ЕГН******,*** и и реинтегрира детето в семейството на майката М.Г.П., ЕГН********** ***.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 

 

                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: