Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 13.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично заседание на тринадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Поля Видолова, като разгледа докладваното от съдията гр.д.553 по описа на съда за 2019г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Постъпило е искане от Д”СП” гр.Никопол относно прекратяване настаняването на детето С.М.В. в семейството на М. и С. А. от с.Г., общ.*** и се иска реинтеграция на детето в семейна среда на майката М.В.Ф..В искането се твърди, че със заповед № ЗД/Д-ЕН-ЧБ-053/20.09.2019г. на директора на Д”СП” *** е прекратил настаняването на детето в семейството на М. и С. А. до произнасяне на съда с решение.

Д”СП” – Никопол, редовно призована не се явява представител от директора Мая Пенкова.

Заинтересованите лица М.В.Ф. редовно призована не се явяват лично.

 За РП Никопол, редовно призована, представител се явява в с.з. и изразява становище че искането е в интерес на детето.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази изразените в производството становища, намира за установено следното:

Видно от приложеното  удостоверение за раждане,  С.М.В. е родена на ***г., с ЕГН ********** от майка М.В.Ф. и баща- неизвестен.

От представеният социален доклад, се установява също, че майката на детето се  е завърнала от чужбина и живее в собствено жилище в гр.Г..От като детето било при нея ходело на училище имало личен лекар и се полагат добри грижи за отглеждането му.

Преценявайки така събраните по делото доказателства съдът намира, че няма противоречие в становищата на участниците в процеса,  волите на ДСП Плевен и на заинтересованите лица, в интерес на детето е да бъде отглеждани в нормалната среда, която е естествената, а именно домашната среда, поради което искането следва да бъде уважено.Следва да бъде уважен и иска за прекратяване на настаняването в семейството на М. и С. А. от с.Г., общ.***.

 Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29 т.9 , във врз. с чл.30 от ЗЗД настаняването на С.М.В., с ЕГН **********  от майка М.В.Ф. и баща - неизвестен в семейството на М. и С. А. от с.Г., общ.***.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

   Решението  подлежи на обжалване или протест пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок  от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.   

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: