Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Никопол, 21.11.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Никополският районен съд, в публичното заседание на  тринадесети ноември  през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

           при секретаря Деница Тончева като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр. д. № 552 по описа за 2019 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

              Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане” гр.Никопол  за прекратяване на настаняването на детето  И.М.В. с ЕГН ********** в професионалното приемно семейство в което е била настанена, поради реинтеграцията и в семейна среда.

             Представителите на  РП Никопол, явилият се социален работник,  както и назначеният от съда процесуален представител на детето  И. - адв. М.Л. от ПлАК, ангажират становище, че молбата е основателна.

           Ответницата по молбата М.В.Ф.,  не е взела становище.

           Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

           Безспорно по делото е, че детето И.М.В. с ЕГН **********,   е родено от майка  М.В.Ф. с ЕГН **********  и неизвестен баща.

             Безспорно по делото е, че с  Решение на РС Червен бряг, постановено по гр.д.  633/2018г.,  детето И. е било настанено  в приемно семейство за срок от1г. или до промяна на обстоятелствата.

           Видно от приложения по делото социален доклад, е че след изтичане срока на решението, е издадена Заповед № ЗД/Д-ЕН-ЧБ -049/30.08.209т. за настаняване в същото приемно семейство. Установява се също, че майката на детето е завила желание да се грижи за детето в семейната си среда. Установява се и това, че според социалните служби, майката има възможности и условия за отглеждане на дъщеря си И.. 

          Предвид гореизложеното съдът приема, че са налице новонастъпили обстоятелства по смисъла на чл. 29 т. 6 от Закона за закрила на детето, които обуславят отпадането на взетата мярка за закрила по отношение детето И. /настаняване в приемното семейство на П. и М. В. от ***

            В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

           По така изложените съображения  съд

 

                                   Р      Е      Ш      И:

 

           ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето И.М.В. с ЕГН ********** в приемното семейство на П. и М. В. от с.Глава, общ.Ч.бряг 

 

           Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в 7- дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: