Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Никопол, 08.11. 2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

           Никополски районен съд, в публичното заседание на четвърти ноември през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря Деница Тончева, като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр. д. № 539 по описа за 2019 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпила е молба от Д“СП“ гр.Никопол ,   за вземане на мярка за закрила спрямо детето  С.Д.А. с ЕГН ********** – настаняване за отглеждането му в професионалното приемно семейство на Р. и В. ***  за срок от 2 години.  Направено е и искане за определяне на условията, при които детето да ползва услугата „заместваща приемна грижа“. Посочено е, че детето е родено на ***г., от извънбрачното съжителство на майката Т.Г.А. и припознаващият се за негов биологичен баща - Ц.П.Д..   Посочва се, че е майката е заявила желание временно детето да бъде настанено извън семейството,  същата не умее да се грижи за детето,  не е трудово ангажирана и не пребивава постоянно на територията на постоянният си адрес с.Б. и на настоящият си в с.Д..  Сочи се, че не са налице възможности за отглеждане на детето в биологичното му семейство.  В заключение се моли съда да постанови исканата мярка за закрила.

В съдебно заседание молителя ДСП Никопол не се представлява.

Приемният родител се явява лично в съдебно заседание и заявява желание да се грижи за отглеждането на детето.

Определеният особен представител на детето, изразява становище, че искането е основателно и следва да се уважи.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, по реда на чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представено по делото копие от удостоверение за раждане се установява, че  детето С. Д. А. е род. На ***г. от майка Т.Г.А. с ЕГН ********** и баща Д.А., род. На ***г.

 Със заповед №ЗД/Д-ЕН-247/16.09.2019 г. на Директора на ДСП-Никопол детето С. е настанено в професионалното приемно семейство на  Р. и В. ***, до произнасяне на съда с решение по чл.28 от ЗЗДетето.

В представения по делото социален доклад, изготвен от социален работник при ДСП - Никопол се излага, че майката на детето към настоящия момент няма желание и възможностти  да се грижи за детето и същата се е дезентересирала от неговото развитие.Излага се също, че бащата на детето с който майката е в брак от 31.07.2018г.,  е албански гражданин, с който  тя е живяла едва 6м. след брака, след което се е прибрала сама в България, а съпруга и останал в родината си. 

За да се произнесе по искането за настаняване на децата в съответствие с разпоредбата на чл.26 от ЗЗДетето, съдът съобрази следното:

В разпоредбата на чл.25 от ЗЗДетето като мярка за закрила е предвидено настаняване на детето извън семейството, когато по отношение на него е налице някое от изчерпателно изброените в четири точки основания. Видно от социалния доклад, съдът намира, че по отношение на детето С. са налице основанията, посочени в т.2 от същия член, а именно – майката е в невъзможност да полага грижи за своето дете, а бащата по акт за раждане не се интересува от него.

Установява се от събраните по делото доказателства, че спрямо детето е налице възможност за настаняване му в приемно семейство, разполагащо с необходимите условия за задоволяване на потребностите му и неговото правилно отглеждане, определено от административния орган предвид разпоредбата на чл.16, ал.1 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Предприемането на тази мярка дава възможност децата да се отглеждат в среда, максимално близка до семейната им, което защитава в максимална степен техните интереси. Най-добрият интерес на детето в случая е отглеждането му в среда, близка до семейната, каквато е в състояние да осигури приемното семейство.

Изложените съображения мотивират съда да приеме, че по отношение на детето С. са налице основанията на чл.28, вр.чл.26, ал.1 вр.чл.25, т.2 от ЗЗДетето, поради което следва да бъде настанено в соченото в молбата приемно семейство .

Съобразно направеното искане за настаняване в приемно семейство за срок от 2г., съдът намира, че не са налице пречки детето да бъде настанено за този срок, тъй като във всеки един момент при наличие на съответните предпоставки, би могло да се приеме друга временна мярка за закрила на детето, ако това ще защитава най-добре неговия интерес.

По молбата за определяне на условията за ползване на “заместваща приемна грижа” - съдът намира, че следва да бъде постановено при наличието на съответните предпоставки, да бъде възможно и приложението на така наречената “заместваща приемна грижа”. Съобразно §1, т.9 от ДР на ППЗЗДетето, “заместваща приемна грижа” е услуга за дете, настанено извън семейството, която се предприема планирано и/или при извънредни обстоятелства с цел подкрепа на приемното семейство или семейството на роднини или близки за осигуряване на отдих и за деца с дългосрочен престой в специализирана институция за интегриране в общността. Съобразно нормата на чл.20, ал.4, т.3 от ППЗЗДетето, възможността да се ползва услугата «заместваща приемна грижа», следва да бъде изрично предвидена като възможност в съдебното решение.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА детето С.Д.А. с ЕГН ********** за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейството на  Р.Г.Г. с ЕГН ********** и В.Т.Г. с ЕГН ********** за срок от ДВЕ години или до промяна на обстоятелствата, свързани с детето, ако е в негов интерес.

На основание чл.20, ал.4, т.3 от ППЗЗакрДетето, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ за ползване на услугата “заместваща приема грижа” от детето С.Д.А. с ЕГН **********, при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на приемното семейство да полага грижи за децата – когато приемното семейство не е в състояние да предоставя приемна грижа на настаненото при тях дете; при заявено желание от страна на приемното семейство да ползва заместваща приемна грижа; при заболяване на член на приемното семейство, когато друг член на семейството не можи да осигури адекватни грижи за детето;  когато приемното семейство има нужда от отдих или почивка, или когато преживяват временно някаква трудност, при необходимост по преценка на отдел „Закрила на детето“ към ДСП – Плевен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Препис от решението да се изпрати на ДСП – Никопол.

На основание чл.28, ал.3 от ЗЗакрД за съдебното решение да се уведомят молителя и приемното семейство.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: