Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 15.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично заседание на петнадесети деквмри две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията гр.д.538 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Постъпило е искане от Д”СП” гр.Плевен относно прекратяване настаняването на детето Е.Г.Б. в семейството на З. *** и се иска детето да бъде временно настанено в приемното семейство на В. и З.Ф..В искането се твърди, че със заповед № ЗДЗД-4804/28.10.2016г. на директора на Д”СП” Никопол е прекратил настаняването на детето в семейството на З. и С. С. и детето е настанено в приемното семейство на  В. *** до произнасяне на съда с решение.

Д”СП” – Никопол, редовно призована се явява представител от директора М.П..

Заинтересованите лица З. и С. С. и В. и З. Ф. редовно призован се явяват лично.Биологичните родители на детето не се яваяват.

 За РП Никопол, редовно призована, представител не се явява в с.з. и не изразява становище.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази изразените в производството становища, намира за установено следното:

Видно от приложеното  удостоверение за раждане,  Е.Г.Б.  е родена на ***г., с ЕГН **********  от майка И.Д.П. и баща Г.Б.Б..

От представеният социален доклад, се установява също, че майката на детето се е самонастанила да живее  в пристройка на къща, без ток и вода и прозорци  в с.Ч., общ.Ч.бряг заедно с общо 6-те си деца. Установява се и това, че пристройката обитавана от майката на детето е в лошо техническо състояние, и всъщност представлява една стая.Установява се още, че майката няма достатъчно доходи с които да задоволява потребностите на всичките си деца, семейството живее в лоши хигиенно – битови условия, и това представлява риск за живота и здравето на децата.Установява се също, че семейството няма близки или роднини които биха могли да полагат грижи за децата в семейна среда, поради което детето Е. е било настанени,  в професионалното приемно семейство на   З. и С. ***,  временно до произнасяне на съда с решение.Тъй като семейство С. имат проблеми от личен характер Д”СП” гр.Никопол е прекратила настаняването на детето в семесйво С. и го е настанила в семесйтво Ф. от с.Д.В..

Преценявайки така събраните по делото доказателства съдът намира, че няма противоречие в становищата на участниците в процеса,  волите на ДСП Плевен и на заинтересованите лица, в интерес на детето е да бъде отглеждани в нормалната среда, която е естествената, а именно домашната среда, поради което искането следва да бъде уважено.Следва да бъде уважен и иска за прекратяване на настаняването в смесйството на З. и С. С..

 Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29 т.8 , във врз. с чл.30 от ЗЗД настаняването на Е.Г.Б., родена на ***г., с ЕГН **********  от майка И.Д.П. с ЕГН ********** и баща Г.Б.Б. с ЕГН ********* в семейството на З.Х.С. с ЕГН ********** и С.Т.С. с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес ***.

НАСТАНЯВА  на основание чл.28, вр.чл.25, т.3 от ЗЗД Е.Г.Б., родена на ***г., с ЕГН **********  от майка И.Д.П. с ЕГН ********** и баща Г.Б.Б. с ЕГН ********* в утвърдено професионално семейство на    В.А.Ф. и З.Г.Ф., двамата с постоянен и настоящ адрес *** ЗА СРОК до осиновяване на детето.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

   Решението  подлежи на обжалване или протест пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок  от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.   

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: