Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол 01.12.2016г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав, в открито съдебно заседание на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д.538 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

              ДЕЛБЕНО ПРОИЗВОДСТВО ВЪВ ФАЗАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЛБАТА.

 

   С влязло в сила решение № 54 от 04.05.2016г., съдът е допуснал да се извърши съдебна делба между между  И. ***, С.К.М. ***, Д.А.В. ***, В.А. ***, З.П.Г. ***, А. П.С. *** и И.Г.И. ***, на следния недвижим имот, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на гр.Г., обл.Плевен:

1. ЛОЗЕ с площ от 1.270 дка., находяща се в м. „ АЛТЪНИЦА ”, четвърта категория, в землището на с.В. имот N 031003, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 031004, имот N 031001, имот N 031002 и имот N 0310012.

2. НИВА с площ от 2.730 дка., находяща се в м. „ КРЕПИ БАБА ”, трета категория, в землището на с.В., имот N 060006, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N , имот N 203017, имот N 060005,  имот N 059005 и имот N 060008.

3. НИВА с площ от 11.597 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011003, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011002 и   имот N 011017. 

4. НИВА с площ от 15.002дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011011, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011023, имот N 211057,  имот N 211059, имот N 211061, имот N 211063, имот N 212001,имот N 011033 и имот N 011037. 

5. НИВА с площ от 6.126 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ ГРАДИНИТЕ ”в землището на с.Ж., имот N 024005, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 051060, имот N 024002, имот N 024003,  имот N 024004 и  имот N 024006.

6. НИВА с площ от 9,067 дка., шеста категория, находяща се в м. „ СИМЕОНОВ РОГ”, в землището на с.Ж., имот N 039002, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 039001, имот N 051031, имот N 039008,  имот N 039005 и имот N 039004.

7. ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.011 дка., седма категория, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, в землището на с.Ж., имот N 211015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 211013, имот N 045002, имот N 211017,  имот N 211016, имот N 011019 и  имот N 211014., при следните права за съделителите:

- И.П.И. – 1/8 ид.ч. от всички имоти.

- С.К.М. - 1/8 ид.ч. от всички имоти.

-  Д.А.В. - 1/8 ид.ч. от всички имоти

- В.А.М. - 1/8 ид.ч. от всички имоти

-  З.П.Г.– 1/8 ид.ч.от всички имоти.

- Т.П.С. – 1/8 ид.ч.от всички имоти

- И.Г.И. - 2/8 ид.ч.от всички имоти

По реда на чл.350 от ГПК, в с. з. на 02.11.2016г., съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол съобразно заключението, изготвено от експерта по назначената съдебно-техническа експертиза, което се възприема от съда като компетентно и обективно изготвено.

С предявения на страните проект за разделителен протокол са съставени седем дяла, както следва:

ДЯЛ І

 

1. НИВА с площ от 2.730 дка., находяща се в м. „ КРЕПИ БАБА ”, трета категория, в землището на с.В., имот N 060006, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N , имот N 203017, имот N 060005,  имот N 059005 и имот N 060008, на стройност 2 184.00 лв

2. НИВА с площ от 3.000 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ ГРАДИНИТЕ ”в землището на с.Ж., имот N 024015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024002, имот N 051060, имот N 024016,  имот N 024004 и имот N 024003, на стойност 2 340.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял втори 138.05 лв. и на дял шести 109.95 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.126 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ГРАДИНИТЕ ” в землището на с.Ж., имот N 024016, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024015, имот N 051060, имот N 024006 и  имот N 024004, на стройност 2438.28 лв.

2. ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.011 дка., седма категория, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, в землището на с.Ж., имот N 211015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 211013, имот N 045002, имот N 211017,  имот N 211016, имот N 011019 и  имот N 211014, на стойност 696.37 лв.

3. ЛОЗЕ с площ от 1.270 дка., находяща се в м. „ АЛТЪНИЦА ”, четвърта категория, в землището на с.В. имот N 031003, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 031004, имот N 031001, имот N 031002 и имот N 0310012, на стойност 1 003.30 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 138.05 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ ІII

 

1. НИВА с площ от 5.800 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011043, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011002 и   имот N 011044, на стойност 4 350.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял седми 74.00 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ ІV

 

1. НИВА с площ от 5.797 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011044, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011043, имот N 049006, имот N 011017 и имот N 011002, на стойност 4 347.75 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял шести 40.65 лв. и на дял седми 31.10 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ V

 

1. НИВА с площ от 6.108дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011045, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011046, имот N 211063,  имот N 211061, имот N 211059, имот N 211057 и имот N 011023, на стойност 4 276.00 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ VІ

 

1. НИВА с площ от 5.894 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011046, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011047, имот N 212001,  имот N 211063 и имот N 011045, на стойност 4 125.40 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 109.95 лв. и от дял четвърти 40.65 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ VIІ

 

1. НИВА с площ от 3.000 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011047, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011046, имот N 049006 имот N 011037,  имот N 011033 и имот N 212001, на стойност 2 100.00 лв.

2. НИВА с площ от 9,067 дка., шеста категория, находяща се в м. „ СИМЕОНОВ РОГ”, в землището на с.Ж., имот N 039002, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 039001, имот N 051031, имот N 039008,  имот N 039005 и имот N 039004, на стойност 6 346.90 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял трети 74.00 лв. и от дял четвърти 31.10 лв.

Общата стойност на този дял е 8 552.00 лв.

Скиците, неразделна част от заключението на експерта по изготвената съдебно-техническа експертиза, представляват неразделна част и от проекта за разделителен протокол.

          Страните не правят възражения по предявеният им разделителен протокол и заявяват възлагателни претенции, както следва адв.С., процесуален представител на ищците желае на доверителите й да се предостави дял Първи на И.П.И.; дял ВТОРИ на С. М., дял ТРЕТИ на В.М., дял ЧЕТВЪРТИ на Д.В., дял ПЕТИ на н-ците на Т.С., дял ШЕСТИ на З.Г. и  дял СЕДМИ на н-ците на И.И..

   Проекта за разделителен протокол е одобрен и заверен от Общинската служба по земеделие и гори гр.Г..

   След преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото доказателства, доводите и становищата на  страните и заключението на вещото лице, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна.

Тъй като процесната земеделска земя са поделяема съобразно квотите на съделителите съдът следва да извърши делбата на процесните недвижимости по реда на чл.353 от ГПК, като разпредели съсобствените имоти между съделителите без теглене на жребий.

            Съобразявайки се с частите, които всеки от тях притежава от процесните имоти, съдът счита, че имотите, съобразно заключението на вещото лице и изготвения  и одобрен от ОС”ЗГ” гр.Никопол проект за делба следва да се разпределят по следния начин:    

ДЯЛ І

 

1. НИВА с площ от 2.730 дка., находяща се в м. „ КРЕПИ БАБА ”, трета категория, в землището на с.В., имот N 060006, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N , имот N 203017, имот N 060005,  имот N 059005 и имот N 060008, на стройност 2 184.00 лв

2. НИВА с площ от 3.000 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ ГРАДИНИТЕ ”в землището на с.Ж., имот N 024015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024002, имот N 051060, имот N 024016,  имот N 024004 и имот N 024003, на стойност 2 340.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял втори 138.05 лв. и на дял шести 109.95 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв., следва да се  постави в дял на И.П.И..

 

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.126 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ГРАДИНИТЕ ” в землището на с.Ж., имот N 024016, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024015, имот N 051060, имот N 024006 и  имот N 024004, на стройност 2438.28 лв.

2. ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.011 дка., седма категория, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, в землището на с.Ж., имот N 211015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 211013, имот N 045002, имот N 211017,  имот N 211016, имот N 011019 и  имот N 211014, на стойност 696.37 лв.

3. ЛОЗЕ с площ от 1.270 дка., находяща се в м. „ АЛТЪНИЦА ”, четвърта категория, в землището на с.В. имот N 031003, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 031004, имот N 031001, имот N 031002 и имот N 0310012, на стойност 1 003.30 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 138.05 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв., следва да се  постави в дял на С.К.М..

ДЯЛ ІII

 

1. НИВА с площ от 5.800 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011043, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011002 и   имот N 011044, на стойност 4 350.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял седми 74.00 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв., следва да се  постави в дял на В.А.М..

 

 

ДЯЛ ІV

 

1. НИВА с площ от 5.797 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011044, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011043, имот N 049006, имот N 011017 и имот N 011002, на стойност 4 347.75 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял шести 40.65 лв. и на дял седми 31.10 лв. Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв, следва да се  постави в дял на Д.А.В..

 

ДЯЛ V

 

1. НИВА с площ от 6.108дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011045, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011046, имот N 211063,  имот N 211061, имот N 211059, имот N 211057 и имот N 011023, на стойност 4 276.00 лв. Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв. , следва да се  постави в дял на н-ците на Т.П.С.: А.Н.С., П.А.С. и Н.А.С..

 

ДЯЛ VІ

 

1. НИВА с площ от 5.894 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011046, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011047, имот N 212001,  имот N 211063 и имот N 011045, на стойност 4 125.40 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 109.95 лв. и от дял четвърти 40.65 лв.Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв. , следва да се  постави в дял на З.П. Геогиева.

 

ДЯЛ VIІ

 

1. НИВА с площ от 3.000 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011047, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011046, имот N 049006 имот N 011037,  имот N 011033 и имот N 212001, на стойност 2 100.00 лв.

2. НИВА с площ от 9,067 дка., шеста категория, находяща се в м. „ СИМЕОНОВ РОГ”, в землището на с.Ж., имот N 039002, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 039001, имот N 051031, имот N 039008,  имот N 039005 и имот N 039004, на стойност 6 346.90 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял трети 74.00 лв. и от дял четвърти 31.10 лв.Общата стойност на този дял е 8 552.00 лв. , следва да се  постави в дял на н-ците на И. Геогиев И.: А.И.И., Г.И.И. и Ж.И.Щ..

     Предвид изхода на процеса съделителите следва да заплатят по сметка на НРС, държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дела си, както следва: И.П.И., С.К.М., Д.А.В., В.А.М., З.П.Г. по 171.04 лв. за всеки един от тях. Н-ците на Т.П.С.:  А.Н.С., П.А.С. и Н.А.С. солидарно 171.04 лв. А н-ците на  И.Г.И.: А.И.И., Г.И.И. и Ж.И.Щ. солидарно 342.08 лв.

По делото е направено искане по чл.355 от ГПК за присъждане на направените от ищцата  И.П.И. разноски и е представен списък на разходите.Съдът счита, че искането за направените разноски в размер на 572.52 лв. следва да бъде уважено, но искането за заплащане на адвокатския хонорар следва да бъде отхвърлено.Предвид на което страните следва да бъдат осъдени да заплатят на И.П.И. направените от нея разноски по делбата както следва:  И.П.И., С.К.М., Д.А.В., В.А.М., З.П.Г. по 71.69 лв. за всеки един от тях. Н-ците на Т.П.С.:  А.Н.С., П.А.С. и Н.А.С. солидарно 71.69 лв. А-ците на  И.Г.И.: А.И.И., Г.И.И. и Ж.И.Щ. солидарно 143.52 лв.

  

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

                ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН предявеният с протоколно определение от 02.11.2016г. ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на допуснатите до делба земеделски имоти, съгласно който наследствените земеделски земи се разделят на следните  седем реални  дяла, от които както следва :

ДЯЛ І

 

1. НИВА с площ от 2.730 дка., находяща се в м. „ КРЕПИ БАБА ”, трета категория, в землището на с.В., имот N 060006, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N , имот N 203017, имот N 060005,  имот N 059005 и имот N 060008, на стройност 2 184.00 лв

2. НИВА с площ от 3.000 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ ГРАДИНИТЕ ”в землището на с.Ж., имот N 024015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024002, имот N 051060, имот N 024016,  имот N 024004 и имот N 024003, на стойност 2 340.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял втори 138.05 лв. и на дял шести 109.95 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.126 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ГРАДИНИТЕ ” в землището на с.Ж., имот N 024016, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024015, имот N 051060, имот N 024006 и  имот N 024004, на стройност 2438.28 лв.

2. ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.011 дка., седма категория, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, в землището на с.Ж., имот N 211015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 211013, имот N 045002, имот N 211017,  имот N 211016, имот N 011019 и  имот N 211014, на стойност 696.37 лв.

3. ЛОЗЕ с площ от 1.270 дка., находяща се в м. „ АЛТЪНИЦА ”, четвърта категория, в землището на с.В. имот N 031003, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 031004, имот N 031001, имот N 031002 и имот N 0310012, на стойност 1 003.30 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 138.05 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ ІII

 

1. НИВА с площ от 5.800 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011043, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011002 и   имот N 011044, на стойност 4 350.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял седми 74.00 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ ІV

 

1. НИВА с площ от 5.797 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011044, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011043, имот N 049006, имот N 011017 и имот N 011002, на стойност 4 347.75 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял шести 40.65 лв. и на дял седми 31.10 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ V

 

1. НИВА с площ от 6.108дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011045, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011046, имот N 211063,  имот N 211061, имот N 211059, имот N 211057 и имот N 011023, на стойност 4 276.00 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ VІ

 

1. НИВА с площ от 5.894 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011046, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011047, имот N 212001,  имот N 211063 и имот N 011045, на стойност 4 125.40 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 109.95 лв. и от дял четвърти 40.65 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ДЯЛ VIІ

 

1. НИВА с площ от 3.000 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011047, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011046, имот N 049006 имот N 011037,  имот N 011033 и имот N 212001, на стойност 2 100.00 лв.

2. НИВА с площ от 9,067 дка., шеста категория, находяща се в м. „ СИМЕОНОВ РОГ”, в землището на с.Ж., имот N 039002, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 039001, имот N 051031, имот N 039008,  имот N 039005 и имот N 039004, на стойност 6 346.90 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял трети 74.00 лв. и от дял четвърти 31.10 лв.

Общата стойност на този дял е 8 552.00 лв.

 

           ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И. *** с ЕГН **********: Дял І от заключението на вещото лице,  представляващ:  1. НИВА с площ от 2.730 дка., находяща се в м. „ КРЕПИ БАБА ”, трета категория, в землището на с.В., имот N 060006, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N , имот N 203017, имот N 060005,  имот N 059005 и имот N 060008, на стройност 2 184.00 лв

2. НИВА с площ от 3.000 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ ГРАДИНИТЕ ”в землището на с.Ж., имот N 024015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024002, имот N 051060, имот N 024016,  имот N 024004 и имот N 024003, на стойност 2 340.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял втори 138.05 лв. и на дял шести 109.95 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

           ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.К.М. *** с ЕГН **********, Дял ІІ от заключението на вещото лице,  представляващ: 1. НИВА с площ от 3.126 дка., четвърта категория, находяща се в м. „ГРАДИНИТЕ ” в землището на с.Ж., имот N 024016, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 024015, имот N 051060, имот N 024006 и  имот N 024004, на стройност 2438.28 лв.

2. ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.011 дка., седма категория, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, в землището на с.Ж., имот N 211015, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 211013, имот N 045002, имот N 211017,  имот N 211016, имот N 011019 и  имот N 211014, на стойност 696.37 лв.

3. ЛОЗЕ с площ от 1.270 дка., находяща се в м. „ АЛТЪНИЦА ”, четвърта категория, в землището на с.В. имот N 031003, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 031004, имот N 031001, имот N 031002 и имот N 0310012, на стойност 1 003.30 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 138.05 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.А. *** с ЕГН **********, Дял ІІI от заключението на вещото лице,  представляващ: 1. НИВА с площ от 5.800 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011043, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011002 и   имот N 011044, на стойност 4 350.00 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял седми 74.00 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.А.В. *** с ЕГН **********, Дял ІV от заключението на вещото лице,  представляващ: 1. НИВА с площ от 5.797 дка., находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, пета категория в землището на с.Ж., имот N 011044, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011043, имот N 049006, имот N 011017 и имот N 011002, на стойност 4 347.75 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да заплати на дял шести 40.65 лв. и на дял седми 31.10 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на н-ците на Т.П.С.: А.Н.С., с ЕГН: ********** ***, П.А.С., с ЕГН: ********** *** и Н.А.С. с ЕГН: ********** ***, Дял V от заключението на вещото лице,  представляващ: НИВА с площ от 6.108дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011045, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011046, имот N 211063,  имот N 211061, имот N 211059, имот N 211057 и имот N 011023, на стойност 4 276.00 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на З.П.Г. ***,. с ЕГН: **********, Дял VI от заключението на вещото лице,  представляващ: 1. НИВА с площ от 5.894 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011046, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 049006, имот N 011047, имот N 212001,  имот N 211063 и имот N 011045, на стойност 4 125.40 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял първи 109.95 лв. и от дял четвърти 40.65 лв.

Общата стойност на този дял е 4 276.00 лв.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на н-ците на И.Г.И.: А.И.И. *** с ЕГН: **********, Г.И.И. *** с ЕГН: ********** и Ж.И. *** с ЕГН: **********, Дял VII от заключението на вещото лице,  представляващ: 1. НИВА с площ от 3.000 дка, находяща се в м. „ САЛИ ОРМАН ”, шеста категория в землището на с.Ж., имот N 011047, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 011046, имот N 049006 имот N 011037,  имот N 011033 и имот N 212001, на стойност 2 100.00 лв.

2. НИВА с площ от 9,067 дка., шеста категория, находяща се в м. „ СИМЕОНОВ РОГ”, в землището на с.Ж., имот N 039002, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот N 039001, имот N 051031, имот N 039008,  имот N 039005 и имот N 039004, на стойност 6 346.90 лв.

Като за уравняване на дяловете следва да получи от дял трети 74.00 лв. и от дял четвърти 31.10 лв.

Общата стойност на този дял е 8 552.00 лв.

 

             ОСЪЖДА И.П.И., С.К.М., Д.А.В., В.А.М., З.П.Г. да заплатят по сметка на НРС по 171.04 лв.

             ОСЪЖДА,  Н-ците на Т.П.С.:  А.Н.С., П.А.С. и Н.А.С. да заплатят солидарно по сметка на НРС 171.04 лв.  

ОСЪЖДА,  Н-ците на И.Г.И.: А.И.И., Г.И.И. и Ж.И.Щ. да заплатят солидарно по сметка на НРС 342.08 лв. 

 

             ОСЪЖДА И.П.И., С.К.М., Д.А.В., В.А.М., З.П.Г. да заплатят на И. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 71.69 лв. за всеки един от тях.

ОСЪЖДА,  Н-ците на Т.П.С.:  А.Н.С., П.А.С. и Н.А.С. да заплатят солидарно на И. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 71.69 лв.

ОСЪЖДА,  Н-ците на И.Г.И.: А.И.И., Г.И.И. и Ж.И.Щ. да заплатят солидарно на И. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 143.38 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                     Районен съдия :