РЕШЕНИЕ № .........

 

гр.Никопол, 06.02.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, ....... граждански състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

 при секретаря Поля Видолова, като разгледа докладваното гр.д.№520 по описа на съда за 2018г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по повод на искова молба с вх.№2586/06.08.2018г. от С.К.З., ЕГН**********,*** чрез адв.Б.К. от ЛАК със съдебен адрес *** срещу „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, ЕИК201382366 със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Р.А.К., ЕГН********** ***.

В исковата си молба ищецът твърди, че по силата на нотариален акт №415, том II, дело №424/1997г. и нотариален акт №103, том 13, рег.№7229, дело №2010/2014г. на нотариус Д.Д., рег.№232 на нотариалната камара е собственик на недвижими имоти намиращи се в землището на с.Л., общ.Никопол, а именно:

1.    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №140023 в землището на с.Л., ЕКАТТЕ44536, общ.Никопол, целият с площ от 15.016дка, с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ; категория на земята при неполивни условия – ТРЕТА; намиращ се в м.“БРЯСТА“ при граници и съседи: имот №140076-лозе на Л.С.Н.; имот №140077 – лозе на Н.А.М.; имот №140051 – лозе на Н.Б.А.; имот №140047-лозе на Н.Г.М.; имот №140031-лозе на „Дон Агрикола“ ЕООД; имот №140030-лозе на Д.В.М.; имот №140029-лозе на „Дон Агрикола“ ЕООД; имот №140028-лозе на „Дон Агрикола“ ЕООД; имот №140041-лозе на Д.Б.Р.; имот №140040-лозе на „Агрологистика Трейдинг“ ЕООД; имот №140039-лозе на „Сортови семена-Вардим“ ЕАД; имот №140038-лозе на Е.Г.Р.; имот №140037-лозе на З.И.Л. и др.; имот №140070-лозе на М.Л.М.; имот №140069-лозе на Д.Л.А.; имот №000301-полски път на общ.Никопол; имот №140074-лозе на Ц.Н.М.;

2.    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №187004 в землището на с.Л., ЕКАТТЕ44536, общ.Никопол, целият с площ от 56.406дка, с начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА; намиращ се в м.“ДРУМА“ при граници и съседи: имот №000041-полски път на общ.Никопол; имот №187003-нива на С.К.Д.; имот №000040-път IIкл. на Държавата и имот №187018-нива на Л.И.Л.;

3.    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №216001 в землището на с.Л., ЕКАТТЕ44536, общ.Никопол, целият с площ от 37.690дка, с начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – СЕДМА; намиращ се в м.“ДЕБЕЛИЯ ВРЪХ“ при граници и съседи: имот №181011-др.селскост.т. на М.П.А.; имот №181010-др.селскост.т. на насл.на Й.Д.Т.; имот №181181-др.селскост.т. на Л.М.П.; имот №000211-пасище, мера на Община Никопол, км.Л.; имот №216031-нива на „С.И.Г.“ ООД; имот №216032-нива на И.Д.Д. и др.; имот №216033-нива на Е.С.П.; имот №216034-нива на Н.Д.Ц.; имот №216003-нива на „Сортови семена-Вардим“ ЕАД; имот №216011-полски път на община Никопол; имот №181055-др.селскост.т. на А.Г.П.; имот №181022-др.селскост.т. на Ц.Л.А.и имот №216024-нива на Т.Н.П.;

4.    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №124010 в землището на с.Л., ЕКАТТЕ44536, общ.Никопол, целият с площ от 6.006дка, с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ; категория на земята при неполивни условия – ТРЕТА; намиращ се в м.“БРЯСТА“ при граници и съседи: имот №124009-лозе на насл.на Б.Г.З.; имот №124042-лозе на П.Д.Н.; имот №124043-лозе на М.Д.Н.; имот №124012-лозе на насл.на К.Ц.Д.; имот №000301-полски път на община Никопол; имот №124049-лозе на К.И.Г.; имот №124048-лозе на Ц.Н.Н. и имот №124047-лозе на И.И.М..

Твърди, че на 11.01.2016г. сключил договор за аренда с ответното дружество, което сочи, че е и съсобственик на описаните по-горе имоти с акт №3, том 1, вх.№12/12.01.2016г. на нотариус Д.Д..

Сочи, че съгласно чл.5 от договора за аренда договорил с ответника арендна вноска в размер на 45лв. за декар, а в чл.6 от същия договор се договорили, че ответника заплаща арендата не по-късно от месец ноември.

Ищеца твърди, че ответника не е изпълнил задължението си за плащане за стопанската 2016г.-2017г., като не му изплатил сума в размер на 5180лв. арендна рента, за която сочи, че падежът е настъпил на 30.11.2017г. В допълнение сочи, че това му давало основание да развали сключения с ответника договор за посочените земеделски земи.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сума в размер на 5180лв., представляваща арендно плащане, чийто падеж настъпил на 30.11.2017г.

Направени са доказателствени искания, а именно на основание чл.190, ал.1 от ГПК съдът да задължи ответника да представи разплащателни ведомости за извършени плащания по договор за аренда на земеделски земи акт №3, том 1, вх.рег.№12/2016г. на нотариус Д.Д. за стопанската 2016г.-2017г. Направил е искане съдът да задължи ОСЗ-Никопол да представи документи за деклариране на процесните земеделски земи от ответника пред ДФЗ, както и размера на получената субсидия за цялата площ за стопанската 2016г.-2017г. за процесните земеделски земи, както и дали същите са били очертани. Направено е искане съдът да задължи РА към Областна служба „Земеделие“-Плевен да представи информация дали ответника е получил субсидия и за какви суми за стопанската 2016г.-2017г. за процесните четири броя земеделски земи.

С исковата молба са представени като доказателства: договор за аренда на земеделски земи акт №3, том1, вх.рег.№12/2016г.; нотариален акт №415, том II, дело №424/1997г. и нотариален акт №103, том 13, рег.№7229, дело №2010/2014г. на нотариус Д.Д., рег.№232 на нотариалната камара; четири броя скици от 14.06.2016г. за процесните имоти.

С разпореждане №488/04.09.2018г., на основание чл.129, ал.2 от ГПК, съдът е оставил без движение производството по делото и е дал указание да се впише исковата молба.

С разпореждане №519/19.09.2018г. на основание чл.131, ал.1 от ГПК, съдът е разпоредил препис от исковата молба с доказателствата да се изпрати на ответника за отговор.

На 23.10.2018г. ответника е бил уведомен за разпореждането на съда,  като не е постъпил писмен отговор, не са представени писмени доказателства, нито са правени доказателствени искания.

С разпореждане №688/29.11.2018г., на основание чл.129, ал.2 от ГПК, съдът е оставил без движение производството по делото, като е дал указания.

Със заявление вх.№3776/10.12.2018г. ищецът е изпълнил част от указанията на съда, като е уточнил, че не е единствен собственик на имотите, за които е сключен договора за аренда, представени са с молбата две заверени копия на н.а.№223, том II, дело №284/10.09.1996г. на Б.Кожухаров – районен съдия при НРС и н.а.№245, том II, дело №306/09.09.1997г. на Б.Кожухаров – районен съдия при НРС и четири броя актуални скици за имотите предмет на спора между страните.

С разпореждане №714/11.12.2018г. на основание чл.129, ал.2 от ГПК, съдът отново е оставил без движени производството по делото и е дал указания.

Със заявление  вх.№3885/20.12.2018г. са били частично изпълнени указанията на съда. Ищецът не е изпълнил първото указание на съда от посоченото разпореждане, а именно да конкретизира исковата си молба по отношение на това кои други лица да се конституират в настоящото производство като ищци, чиито идеални части от съсобствените четири имота формират повече от 50 на сто идеални части за всеки един от имотите предмет на спора, за да може ищеца и тези лица законосъобразно да предявят претенциите си за разваляне на сключения договор за аренда.

Съдът като разгледа доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите и възраженията на страните намира за установено следното:

Не се спори, че преди изменението на чл.3, ал.4 от ЗАЗ от 7.02.2017 г., бр. 13 на ДВ от 2017г. ищецът по настоящето дело, чрез пълномощника си Константин Симеонов З. на 11.01.2016г. сключил с ответника договор за аренда на описаните в исковата молба земеделски имоти за двадесет стопански години, считано от 01.10.2016г. Договорът бил вписан в СВ при НРС на 12.01.2016г.

Следва да се посочи относно допустимостта на исковата молба, че договорът за аренда урежда обществените отношения, които са свързани със стопанското ползване на земеделска земя и извличане на плодовете, на които арендаторът става собственик. Създаването на режим на специално регулиране е свързано със съществената специфика на земеделската земя - при ползването /обработването/ тя дава плодове. Поради съществения елемент на този вид договор - придобиване собствеността върху добивите /чл. 2, ал. 2/, законът дава специална регулация на отношенията във връзка с плодовете /чл. 2, ал. 2, чл. 10, ал. 3, чл. 31/. Засилено е задължението на арендатора за полагане на грижа при ползването и задължението на арендодателя за осигуряване на спокойно ползване на имота. Нормите на ЗАЗ са въведени, за да очертаят правна възможност за по-пълно регулиране на отношенията съобразно спецификата на обекта на ползването, но не и за тяхната изключителност.

Така изяснената цел на уредбата на договора за аренда с отделен закон не дава основание да се приеме, че нормата на чл.3, ал.4 от ЗАЗ в редакцията преди изменението в ДВ бр.13 от 07.02.2017г. предвиждаща, че когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл.30, ал.3 ЗС е специална и изключва приложението на общата норма на чл.32, ал.1 ЗС и на закрепеното в нея изискване за използване и управление на общата вещ по решение на мнозинството от съсобствениците. Договори за управление, какъвто е и договорът за аренда може да бъде сключен от всеки съсобственик за цялата вещ. Ако обаче съсобственикът, сключил договора не притежава повече от половината от вещта, този договор не е противопоставим на всеки един от останалите съсобственици - заедно или поотделно, освен ако са го приели. По приложението на чл.31, ал.1 ЗС при сключен от съсобственик договор за аренда е налице практиката на ВКС - например решение № 115 от 21.11.2017 г. по гр. д. № 997/2017 г., II г. о., с което е дадено тълкуване в хипотеза на сключени от отделни съсобственици с различни арендатори договори за аренда, че когато договорите за аренда са били сключени от съсобственици с различни по обем права в съсобствеността, следва да се отдаде превес на този арендатор, сключил договор за аренда със съсобствениците, притежаващи повече от 50% в съсобствеността, като проявление на общото правило на чл.32, ал.1 ЗС, според което общата вещ се управлява от мнозинството от съсобствениците съобразно притежаваните от тях дялове в общността и следователно, дори когато договорът за аренда, сключен със съсобственик с по-малко от 50% идеални части е вписан, същият не е противопоставим както на последващ арендатор, така и на наемател, на когото мнозинството от съсобствениците са предоставили облигационното право на ползване върху имота.

С оглед горното съдът е дал възможност на ищеца в настоящето производство да конкретизира исковата си молба в частта, в която да представи доказателства, че той лично или с други съсобственици на същите имоти притежават повече от 50% идеални части от имотите, за които е сключен договорът за аренда и за които ищеца иска развалянето на договора за аренда. В проведеното съдебно производство такива доказателства не се представиха, поради което съда намира с оглед разпоредбата на чл.3, ал.4 от ЗАЗ след изменението в ДВ бр.13 от 07.02.2017г., че ищеца не е процесуално легитимиран да предяви сам иска за разваляне на договора за аренда предмет на настоящето производство, поради което иска се явява недопустим и в тази връзка производството по делото следва да се прекрати, а исковата молба с приложенията следва да се върне на ищеца.

Воден от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.130, ал.1 от ГПК във връзка с чл.8, ал.1, вр. с ал.2 от ЗАЗ, вр. чл.27, ал.1, т.2 и чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗАЗ производството по гр.д.№520/‘18г. на НРС поради недопустимост на иска предявен от С.К.З., ЕГН**********,*** чрез адв.Б.К. от ЛАК със съдебен адрес *** срещу „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, ЕИК201382366 със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Р.А.К., ЕГН********** ***.

ВРЪЩА на ищеца С.К.З., ЕГН**********,*** чрез адв.Б.К. от ЛАК със съдебен адрес *** исковата молба с приложенията.

РЕШЕНИЕТО на съда с характера на определение може да се обжалва с частна жалба в седмичен срок от уведомлението до ищеца и процесуалният му представител.

             

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: