О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 15.12.2016г.

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, ТРЕТИ граждански състав, в закрито заседание на 15.12.2016г., в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ    НАУМОВА

 

Като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр.д.515по описа за 2016г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                 Производство по чл.129 ал.3 от ГПК.

                 Делото е образувано по повод подадена от М.Т.М. от гр.Г.Оряховица, чрез адв.Р.Т. от САК искова молба против „Албена Симеонова 1“ ЕООД с.Любеново, общ.Никопол.С определение на съда от 08.11.2016г. исковата молба е оставено без движение като е указано на ищеца в 7-мо дневен срок да посочи размера на претендираната лихва и  представи доказателства за платена д.т. по сметка на НРС по всеки от двата предявени иска ,  в размер 4 на 100 върху цената им, но не по – малко от 50лв., по всеки от тях.  .Съобщението за това  е получено от  пълномощника на ищеца  - адв.Р.Т. на 16.11.2016г.

                 Към настоящият момент същият не е отстранил нередовността на исковата молба, което налага нейното връщане и прекратяване на производството по делото.

                 Водим от горното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

                ВРЪЩА подадената с вх.№ 2817 от 04.11.2016г.,  от  М.Т.М. от гр.Г.Оряховица, чрез адв.Р.Т. от САК, искова молба против „Албена Симеонова 1“ ЕООД с.Любеново, общ.Никопол               

                 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.515/16г. по описа на НРС.

 

                 Определението може да се обжалва с частна жалба чрез Плевенски районен съд до Окръжен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението, за което се дължи д.т. в размер на 15лв.

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: