Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № …

гр.Никопол, 06.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на пети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното ч.гр.д. N 499 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Предявена е молба с правно основание чл. 51 от Закона за наследството

, от П.Х.Д., ЕГН: ********** ***, с която се иска от съда да определи срок на наследниците на д-р Г.И.М., поч. на 28.10.1950г. видно от Удостоверение за наследници N 562/29.10.2013г., в който да заявят дали приемат наследството на своя наследодател или се отказват от него, като отказът или приемането да бъдат вписани в особената книга, водена от съда.

С Разпореждане съдът е определил срок, в който срок наследниците на -р Г.И.М., поч. на 28.10.1950г да заявят дали приемат или се отказват от наследството на своя наследодател,като им е указано,че ако в така определения срок някой от наследниците не отговори,той губи правото да приеме наследството съгласно  чл. 51, ал.2 от ЗН.Съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание.

От удостоверение за наследници изх N 562/29.10.2013г. издадено от длъжностното лице при Кметство с.Милковица е видно, че д-р Г.И.М., е починал на 28.10.1950г. акт за смърт № /28.10.1950 г. съставен в ДСен Морис, Швейцария и след смъртта си е оставил следните наследници по закон: П.Ц.Л.; Ю.Ц.Н., П.М.П.; С.К.К.; М.К.С., Ц.Д.С.; А.П.С.; Т.П.С., К.Т.Г.; К.А.П.; Г.А.Г.; И.В.А.; А.Х.Х.; М.Д.А.; Б.Д.А.; Р.И.Б.; М.Д.А.; Б.Д.А.; П.М.К.; К.К.К.; п.Д.К.; И.В.К.; М.В.Д.; М. А. А.; С.К.В.; А.П.Р.; Г.П.Р.; Д.З.Д.; П.З.Д.; П.Н.М.; Н.Н.Ц.; Г.А.П.; И.И.П.; Д.Г.М.; С. Г.М.; Ж.П.К.; Е.Г.М.; В.Ю.С.; К. Ю. М.; Д.К.Д.; А.П.Б.; О.П.Б.; В.Д.Х.; А.В.А.; С.А.В.; Н.А.А.; В.Ц.Д.; Е.Ц.Д.; А.Ц.Д.; А.Х.Ж. и П.Х.Д..       

При така установеното съдът намира,че молителя П.Х.Д. е заинтересовано лице по смисъла на чл. 51, ал.1 от ЗН, и има право да иска от районния съдия,след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят дали приемат или се отказват от наследството на техния наследодател. 

По делото са наведени доводи, че К.И.М. брат на общия наследодател е починал в Република Румъния на 10.10.1967г. За изясняване на това обстоятелство и евентуални негови наследници съдът е изготвил съдебна поръчка до Република Румъния. От отговора на поръчката става ясно, че  в Регистъра на гражданското състояния в гр.Д. няма данни за регистрирана смърт  и наследници на лицето К. И.М..

Наследниците П.Ц.Л.;, П.М.П.; С.К.К.; М. К.С., Ц.Д.С.; А.П.С.; Т.П.С., К.Т.Г.; К.А.П.; Г.А.Г.; М.Д.А.; Б.Д.А.; М.Д.А.; Б.Д.А.; К.К.К.; п.Д.К.; И.В.К.; М.В.Д.; М. А. А.; С.К.В.; А.П.Р.; Г.П.Р.; Д.З.Д.; П.З.Д.; П.Н.М.; Н.Н.Ц.; Г.А.П.; И.И.П.; Ж.П.К.; А.П.Б.; О.П.Б.; Д.К.Д.; В.Ц.Д.; Е.Ц.Д.; А.Ц.Д. и В. Д.Х. са приели наследството на общия наследодател, като за това обстоятелство за заведени отделни ч.гр.д. и са издадени удостоверения.

Имайки предвид, че Ю.Ц.Н.; И.в.А.; А.Х.Х.; Р.И.Б.; П.М.К.; П.И.П.; Д.Г.М., С. Г. М.; Е.Г.м.; В.Ю.С.; К.Ю.М.; А.В.А.; Н.А.А. и А.Х.Ж. не са заявили в определения от съда срок, че приемат наследсъвото на общия синаследодател съгл. чл.51, ал.2 от ЗН, те губят право да приемат наследството на наследодателя си.

Водим от горното съдът,

Р Е Ш И:

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство при Районен съд-Никопол, че съгласно  чл. 51, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗН, Ю.Ц.Н.; И.в.А.; А.Х.Х.; Р.И.Б.; П.М.К.; П.И.П.; Д.Г.М., С. Г. М.; Е.Г.м.; В.Ю.С.; К.Ю.М.; А.В.А.; Н.А.А. и А.Х.Ж., са загубили правото да приемат наследството, останало след смъртта на наследодателя им.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от същото да се изпрати на страните.

           

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: