Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № …

гр.Никопол, 29.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на петнадесети декември две хиляди и шестандесета година в състав:

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното гр.д. N 483 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Иск с правно основание чл. 150 от СК.

 

В НРС е постъпила ИМ от Е.И. ***, с ЕГН: **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Е.Е.З., ЕГН: **********, чрез пълномощника адв.Б. - ПлАК против Е.З.М. ***, с ЕГН: **********, с правно основание на предявения иск Иск по чл.150 от СК. – иск за увеличение на издръжка.В ИМ се посочва, че С Решение N 25/08.04.2013г. по гр.д.N 532/2012г.на РС-Никопол съдът е осъдил ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв. Оттогава до настоящия момент минали повече от 3 години и са се променили обстоятелствата при които е бил определен този размер на издръжката, детето Е. вече е на 10 години. Увеличи ли се разходите за отглеждане на детето.А и размера на присъдената издръжка е под минимума определен за страната.Поради което моли съда, да осъди ответника да плаща месечна издръжка в размер на 120 лв.

        Ответника по делото представя отговор в срока по чл.131 ал.2 от ГПК, в който твърди, че иска е неоснователен, не са се били променили обстоятелствата от присъждане на издръжката и освен това той плащал кредит и искана издръжка би затруднила финансовото му положение.Твърди, че може да заплаща издръжка в размер на 105 лв.

Съдът като съобрази становищата на страните и представените по делото писмени доказателства, прецени ги по реда на  ГПК,  поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Безспорно установено е, че  страните са родители на детето Е.Е.З., ЕГН: **********.

Безспорно е между страните и това е видно от приложеното препис от Решение N 25/08.04.2013г. по гр.д.N 532/2012г.на РС-Никопол, че упражняването на родителските права върху роденото от брака дете е било предоставено на ищцата, като е определена месечна издръжка в размер на 100.00 лв.     

По делото е представена служебна бележка от „ПАГАНИ СТИЛ” ООД гр.Плевен, от която е видно, че ищцата за периода от м.октомври 2015г. до м.септември 2016г. е реализирала средно месечен доход в размер на 445.89 лв.

По делото е приложена и служебна бележка от ОУ „Христо Ботев” с.Б., от която е видно, че детето е записано като ученичка за учебната 2016/2017г.

По делото е представена служебна бележка от Агенция по заетостта - Д„ БТ” гр.Свищов от което е видно, че в различния периоди ответника е бил безработен, като последния период е от 19.08.2016г. до 02.11.2016г.Представен е и трудов договор, от който е видно, че от 02.11.2016г. ответника е бил назначен на работа в СУ „Димитър Благоев гр.Свищов на длъжност : работник поддръжка на сгради, с основно месечно трудово възнаграждение 420 лв.Представен е фиш от получена заплата за месец 11.2016г. от , който е видно, че Е.М. е получил трудово възнаграждение в размер на 398.21 лв. 

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК „минималната издръжка на едно дете е равна на 1/4 от минималната работна заплата, която от 01.01.2016г. е в размер на 420 лв. или 105 лв., т.е. към настоящия момент определената издръжка е под така предвидения минимум и следва да бъде увеличена.А минималната работна заплата от 01.01.2017г. по ПМС № 372/22.12.2016 г.ще е 460 лв., от което следва, че минималната издръжки би следвало да бъде 115 лв.

Съдът приема, че от момента на присъждане на издръжката на детето Е.я Решение N 25/08.04.2013г. по гр.д.N 532/2012г.на РС-Никопол е изминал един период от 3г. години през който са се увеличили нуждите на детето от храна, облекло и  учебни пособия, с оглед възрастта му към момента е на 10 години, и като се вземат предвид и инфлационните процеси в страна за изминалия период, същото се нуждае от месечна издръжка в размер на 260лв., която следва да се осигурява от родителите им съобразно възможностите им.Съдът като взе предвид реализираните месечни доходи на бащата, счита, че може да заплаща месечна издръжка за детето си Е.я в размер на 120 лв.месечно, считано от подаване на исковата молба – 19.10.2016г.Още повече, че Решението се постановява в края на 2016г. и само след няколко дена минималния размер на издръжката ще е 115 лв. и определяне на издръжка в размер на 105 лв. би бил под минимума.

Съдът счита че са налице основанията на чл.150 от СК и ответника следва да бъде осъден да заплаща на ищцата Е.И. ***, с ЕГН: **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Е.Е.З., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 120 лв.до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на НРС държавна такса върху увеличения размер на присъдената издръжка в размер на 172.80 лв. и направените от ищцата разноски за адвокат в размер на 150 лв.

Налице са основанията на чл.242 ал.1 от ГПК и следва да се допусне предварително изпълнение на решението за присъждане на издръжка.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА на основание чл.150 от СК Е.З.М. ***, с ЕГН: ********** да ЗАПЛАЩА на Е.И. ***, с ЕГН: **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Е.Е.З., ЕГН: ********** МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 120лв.,  считано от 19.10.2016г. до настъпването на законни предпоставки за изменение и/или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и заплащане.

ОСЪЖДА Е.З.М. ***, с ЕГН: **********  да ЗАПЛАТИ по сметка на НРС сумата от 172.80 лв.д.т. съобразно уважената част от иска.  

ОСЪЖДА Е.З.М. ***, с ЕГН: ********** ЗАПЛАТИ на Е.И. ***, с ЕГН: **********,сумата от 105 лв. направени разноски за заплатен адвокатски хонорар.

ДОПУСКА на основание чл.242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.    

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, като се направи надлежна бележка върху съдебният акт.        

 Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

В частта в която е допуснато предварително изпълнение, решението има характер на ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подлежи на обжалване пред ПлОС, с частна жалба в  седмичен срок от връчване на съобщението за допускането му.                                               

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: