Р Е Ш Е Н И Е№

гр. Никопол, 19.12.2019 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание, на деветнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                   Районен съдия: Биляна Кисева

 

като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 481 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе съобрази следното :

            В Никополския районен съд е постъпила молба от Д“СП“ гр.Никопол за  допусната грешка при издаването Решение N 140 от 11.11.2019г., било записан, че приемния родител се казва П. и било записано, че административната заповед е от 15.08.2017г., а не както е в действителност приемния родител се казва П., а административната заповед била от 15.08.2019г.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и обсъди доводите на молителя, намира за установено следното от фактическа страна:

           Съгласно разпоредбата на чл.247 от ГПК поправянето на явна фактическа грешка може да стане по почин на съда или на която и да било от страните без ограничение във времето, поради което съдът приема, че молбата е допустима и следва да се разгледа по същество.

Съдът констатира, че действително в посоченото решение съдът е записан, че приемния родител се казва П. К.И., а не както е в действителност П. К.И., а освен това е записал, че издадената административна запове е от 15.08.2017г., а не както е в действителност 15.08.2019г.

Съдът счита, че следва да се допусне поправка на допусната явна фактическа грешка да се Решение N 140 от 11.11.2019г., че е основателно.

           Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

           ДОПУСКА на основание чл.247 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение N 140 от 11.11.2019г. по гр.д. N 481/2019г. по описа на НРС, като вместо: НАСТАНЯВА на основание чл. 28, вр. чл. 26 от Закона за закрила на детето,  детето М.Р.Г.,  род. На ***г. от майка Р.Г.Г. с ЕГН **********  е с баща неизвестен, в утвърдено професионално семейство на   П. К.И. И Г.К.И. с постоянен и настоящ адрес:***, за срок от три години или до осиновяването му, считано от датата на издаване на заповедта по административен ред – 15.08.2017г., следва да се чете последния начин:

НАСТАНЯВА на основание чл. 28, вр. чл. 26 от Закона за закрила на детето,  детето М.Р.Г.,  род. На ***г. от майка Р.Г.Г. с ЕГН **********  е с баща неизвестен, в утвърдено професионално семейство на   П.К.И. И Г.К.И. с постоянен и настоящ адрес:***, за срок от три години или до осиновяването му, считано от датата на издаване на заповедта по административен ред – 15.08.2019г.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. 

 

                                                          Районен съдия :