Р Е Ш Е Н И Е 

гр. Никопол, 11.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на седми ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                      

                                                         Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря: Деница Тончева като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 481 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

 

           Постъпила е молба от АСП - Дирекция “Социално подпомагане” гр.Никопол, представлявана от Директор М.П., с която се твърди, че  със Заповед № ЗД/Д-ЕН - 086/15.08.2019г. на Директора на Д”СП” гр.Плевен е настанено временно за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейство - това на П.К.И. и Г.К.И. ***, детето М.Р.Г.  с ЕГН **********. Молителят счита, че предприета мярка за закрила - настаняване в приемно семейство защитавала по най-добър начин интереса на малолетното дете. Моли съда, на основание чл.28 ал.1 ввр. чл.25 ал.1 т.1, т.3 от ЗЗДетето , да се уважи молбата и детето да бъде настанено за срок  - за срок от три години или до осиновяването му.

           Заинтересованата страна – Р.Г.Г.,  майка на детето, не се явява в с.з. и не изразява становище по молбата.

          Определеният особен представител на детето М. – адв.М.Л. изразява становище, че искането е в интерес на детето и следва да се уважи.

           Контролиращата страна – РП – Никопол, не изпраща представител и не взима становище по молбата.

              Заинтересованата страна – приемното семейство на П. и Г. И. в съдебно заседание лично заявява своята готовност  да продължи да се грижи за детето М.. Твърдят, че  детето се чувства добре в тяхната семейна среда, както и че е са в  състояние да предоставят подходящи битови условия за отглеждането на детето. 

              Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбите на ГПК, приема за установено следното:

              Видно от приложеното удостоверение, издадено въз основа на Акт за раждане № 219/04.02.2009г. на Общ.Плевен, детето М.Р.Г.,  род. на ***г. от майка Р.Г.Г. с ЕГН **********  е с баща неизвестен.Установява се също, че майката на детето М. има общо 9 деца, няма постоянни доходи и жилищни условия за отглеждане на децата си.Установява се и това, че същата често сменя местоживеенето си, както и че съжителстващият с нея мъж М.Д., упражнява спрямо нея системен психически и физически тормоз, в присъствието надецата и, вкл. и на М., което е довело, до деклариране от страна на майката, невъзможността си да се грижи за детето. 

              Установява се още, че детето М. е настанено в професионалното приемно семейство на  П. и Г. И.  считано от 15.08.2019г.  със Заповед на Директора на Д”СП” гр.Плевен, временно до произнасяне на съда с решение. Установява се още, че  на детето е осигурено лично пространсто, здравословно хранене, дрехи според сезона и възрастта, както и че се  полагат изключително добри грижи по отглеждането и възпитанието му.Посещава училище, ресурсен учител, психолог.

             Изложеното в социалните доклади, се установява от приложените към тях писмени доказателства, както и от казаното от страните по време на изслушването им в с.з.             

             При така установената фактическа обстановка, съдът счита, че следва да уважи молбата направена от директора на Д”СП” гр.Никопол на основание  чл.28 ввр. чл.26 от ЗЗДетето,  по следните съображения:

 Искането е допустимо и е направено по реда на чл.26 ал.2 от ЗЗДетето от  Д”СП” гр.Никопол

              Според чл.25 т.2 от ЗЗДетето  може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето.

 По делото се събраха доказателства, че майката на детето,  не желае  да полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето от момента на неговото раждане. 

“Отглеждането” на детето изисква непрекъснати непосредствени материално-технически грижи за храна, облекло, хигиена, здраве, почивка, жилище и пр. Възпитателната функция на родителите е извънредно важна поради своя незаменим характер. В средата на семейството и под грижите на родителите се извършва първоначалното оформяне на човешката личност. Под влияние на родителите децата могат да получат начало на правилен мироглед и нравствени добродетели, но могат да възприемат и неправилни разбирания, отрицателни и порочни навици. Важно е не поведението на родителите, а неговото отражение върху децата, изразяващо се в негативното засягане на основните им права. Например: правото им на живот, на грижи за отглеждане и възпитание, на образование, на грижи за здравето, имуществото и др. Няма значение също така дали опасността е предизвикана от виновно поведение или от обективно безвиновно състояние на родителите. Целта е да се даде защита срещу всяка опасност, а не срещу виновно поведение. Т. е., субективното отношение на родителите към засягането на правата на децата няма значение за публичноправната намеса. Според чл.18 т.1 от Конвенцията  за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989г.,  ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г.  и влязла в  сила от 3.07.1991г. родителите  носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата.  Висшите интереси на децата са тяхна основна грижа. Според чл.20 на същата конвенция   дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда или на което с оглед на неговите висши интереси не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

               Съдът приема също, че в настоящия случай са налице предпоставките, визирани в чл.28 ввр. чл.26 от ЗЗДетето за   настаняването  на детето М. в утвърдено професионално семейство, като мярка за закрила, която мярка по  най – добър начин би защитила интереса на малолетното дете,  което настаняване да бъде да бъде  за срок, от ДВЕ ГОДИНИ или до промяна в обстоятелствата, считано от датат на издаване на заповедта по административен ред. Съдът счита, че тази мярка е в интерес на детето и настаняването му в посоченото професионално приемно семейство ще допринесе за правилното му отглеждане, физическо и психическо развитие и възпитание, при подходящи за неговите възраст, заболяване и психически особености семейна среда и социално - битови условия, под непосредствените и адекватни грижи на  приемното семейство, от които детето се нуждае непрекъснато. 

           Водим от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

             НАСТАНЯВА на основание чл. 28, вр. чл. 26 от Закона за закрила на детето,  детето М.Р.Г.,  род. На ***г. от майка Р.Г.Г. с ЕГН **********  е с баща неизвестен, в утвърдено професионално семейство на   П. К.И. И Г.К.И. с постоянен и настоящ адрес:***, за срок от три години или до осиновяването му, считано от датата на издаване на заповедта по административен ред – 15.08.2017г.

                 Решението  подлежи на обжалване или протест пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок  от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

                 Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

                                                                                    Районен съдия: