Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Никопол, 08.11. 2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

           Никополски районен съд, в публичното заседание на пети ноември през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря Деница Тончева, като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр. д. № 480 по описа за 2019 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по чл.127, ал.1 от СК.

            В молбата си /след допуснато изменение на предявения иск с правно основание чл. 127, ал. 2 от СК/, молителите  Г.М.П. и В.П.К.  излагат, че от съвместното си съжителство имали родено едно дете  Г.Г.П. с ЕГН **********. Твърдят, че тъй като не живеят заедно, са постигнали съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права по отношение на същото, личните отношения с него и издръжката му. Представят споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК, в което излагат уредените от тях отношения във връзка с роденото дете. Молят съда да постанови решение, с което да одобри споразумението.

            В съдебно заседание молителите се явяват лично и всеки от тях, потвърждава постигнатото съгласие.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане № 070158/30.01.2017г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Плевен е, че молителите В.П.К. с ЕГН ********** и Г.М.П. с ЕГН ********** са родители на детето  Г.Г.П. с ЕГН **********, роден на ***г***.

            Предвид  постигнатото между молителите съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права по отношение на същото, личните отношения с него и издръжката му и представеното споразумение, ведно с  представеният по делото социален доклад, съдът намира, че молбата е основателна, споразумението отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 от СК, не противоречи на закона, в състояние е да защити интересите на малолетното дете, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 127, ал. 1 от СК, съдът  

Р   Е   Ш   И   :

 

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.П.К. с ЕГН ********** и Г.М.П. с ЕГН ********** споразумение по чл. 127, ал. 1 от Семейния кодекс, както следва:

            1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от молителите дете Г.Г.П. с ЕГН ********** се предоставя на бащата Г.М.П. с ЕГН **********.

            2. Определя местоживеенето на детето Г.Г.П. с ЕГН ********** при бащата Г.М.П. с ЕГН ********** ***.

         3. Определя  режим на лични отношения на  майката   В.П.К. с ЕГН ********** с детето Г.Г.П. с ЕГН **********,  както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 до 18 часа в съботния и неделния ден , без преспиване в дома на майката, както и един месец през лятната му ваканция, който месец не съвпада с отпуската на бащата.

          4. Майката В.П.К. с ЕГН ********** се задължава да  заплаща на детето Г.Г.П. с ЕГН ********** чрез неговият баща и законен предсатвител Г.М.П. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150 лева, считано от датата на подаване на ИМ в съда  - 02.09.2019г. до настъпване  на законни причини за нейното изменяване или прекратяване.

            5. Разноските по делото, представляващи възнаграждения за адвокати, остават за страните така, както са направени.

 

                        Решението не подлежи на обжалване.  

                        ДА СЕ ВРЪЧИ на страните.

                                                  

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: