РЕШЕНИЕ №

гр. Никопол, 15.12.2016 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно  заседание, на  петнадесети декември  през  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                        Районен съдия: Б. КИСЕВА

 

при секретаря П.В. като разгледа докладваното  гр.д. № 479 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното :

        

            Производството е по реда на чл.251 от ГПК

 

                       В НРС е постъпила молба по реда на чл.251 от ГПК подадена от Г.К.П., чрез адв.Д. от ВТАК за тълкуване на постановеното решение относно обстоятелството между кои страни за кои имоти следва да се извърши жребий, тъй като волята на съда не била ясно изразена.

По реда на  чл. 251, ал. 3 от ГПК съда е дал възможност на ответниците да представят отговор, което не е сторено, не е изразено становище по депозираната молба за тълкуване на решението.

Съдът, след като се запозна с доводите на страните, счита, че искането за извършване тълкуване на съдебния акт е основателно по следните съображения:

Тълкуването на съдебните решения се извършва по реда на  чл. 251 от Гражданския процесуален кодекс.

На тълкуване подлежат неясните и противоречиви решения, тези, от които не може да се разбере какъв е смисълът на решението, т. е. да се изведе ясно и недвусмислено формираната и изразена от съда правна воля по разрешения с решението правен спор. Тълкуване на решението по смисъла на  чл. 251 ГПК означава тълкуване на диспозитива, постановен от съда, а не на мотивите (правните изводи), които обуславят този диспозитив.

При това положение съда намира, че предявената молба за тълкуване на решение е основателна и следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание  чл. 251 от ГПК съда

                                                                    Р Е Ш И: 

ДОПУСКА тълкуване на решение № 125 от 03.10.2016 г. по гр. дело № 479/2010 г., като ПОСТАНОВЯВА:

След влизане в сила на последното, делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание за разпределяне на имотите между съделителите, чрез теглене на жребий, Както следва: за дялове I, II и III между: Б. Б. А.; А. И.А. и  Б.И.П.. За дялове IV, V, VI и VII между: Н.Л. ВАНЕ; М.В.К.; Д.А.Я. и  С. А.Л.. За дялове VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV между: Л.С.Л.; М.С.Ж.; Т.А.Т.; В.К.А.; А.К.А.; К.И.М. и Л.И.М.. За дялове XVI и XVII между: Г.Л.Г. и Л.С.И.. За дялове XVIII, XIX, XX и  XXI между:  С.П.П.; Н.П.С.; М.Б. и Р.Б.И.. За дялове XXII; XXIII, XXIV и XXV между: Г.К.П.; К.К.П.; П.Г.П. и И.П.Т.. А дял XV е за М.В.Л..  

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица и учреждения пред ПлОС.

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: