Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 10.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, … граждански състав, в открито съдебно заседание на втори декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното гр.д.№476 по описа на съда за 2019г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е по реда  на чл.341 от ГПК

във  връзка с  чл.34, ал.1 от ЗС и чл.69 от ЗН.

По молба вх.№2391/12.09.2019г. от С.Д.С., ЕГН********** *** чрез адв.Б.К. от ЛАК със съдебен адрес *** срещу „АГРО ФИНАНС“АДСИЦ, ЕИК175038005 със седалище и адрес на управление в *** е било образувано настоящето дело за делба.

От ищеца се твърди, че е наследник на М.М.Ц., б.ж. на с.Г., общ.Гулянци, починал на 11.01.1975г. Твърди, че е собственик на ½ ид.ч. от недвижими имоти, представляващи земеделски земи в землището на с.Г., общ.Гулянци, които били възстановени на общия наследодател М.М.Ц. с решение №9000/06.06.1999г. на ПК-Гулянци и представляващи:

1.    ПИ с идентификатор №14876.56.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1159/23.05.2019г. на ИД на АГКК с площ от 20889кв.м.,  с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност „Дунава“, трета категория, номер по предходен план 056013, при граници:14876.56.14; 14876.56.204; 14876.56.55; 14876.56.56; 14876.56.47; 14876.56.46 и 14876.56.45;

2.    ПИ с идентификатор №14876.31.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1159/23.05.2019г. на ИД на АГКК с площ от 19004кв.м.,  с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност „Копано гърло“, трета категория, номер по предходен план 031011, при граници: 14876.31.12; 14876.31.193; 14876.31.10 и 14876.32.117;

3.    ПИ с идентификатор №14876.260.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1159/23.05.2019г. на ИД на АГКК с площ от 2417кв.м., с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, местност „Сусовица“, четвърта категория, номер по предходен план 260006, при граници: 14876.260.5; 14876.260.24; 14876.260.23; 14876.260.22; 14876.260.7 и 14876.259.761.

Ищецът твърди, че с нотариален акт №171, том III, рег.№1374, дело №578/2008г. на съдия по вписванията при НРС, Йона Ангелова Цонева чрез пълномощника си Роза Димитрова Коджабашева продала на „Агро Финанс“ АДСИЦ – София, понастоящем със седалище в *** процеснте три земеделски имота. Допълва, че с решение №253/15.06.2018г. по гр.д.№258/2018г., ПлОС прогласил на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД нищожността на договор за покупко-продажба обективиран в посочения нотариален актот 2008г на съдия по вписванията на НРС и със същото решение признал за установено по чл.124, ал1 от ГПК че ищеца С.С. е собственик на ½ ид.ч. от трите земеделски имота. Сочи се от ищеца, че решението на ПлОС е влязло в сила и от ВКС по гр.д.№3648/2018г. не е допуснато касационното му обжалване.

В заключение от ищеца се сочи, че с ответника не могат доброволно да се поделят, поради което моли съда да постанови решение, с което да извърши делба на посочените имоти.

Не са направени доказателствени искания.

Представени са писмени доказателства.

След указания на съда дадени с разпореждане №663/12.09.2019г. исковата молба е вписана, а със заявление вх.№2517/26.09.2019г. са отстранени и другите нередовности по ИМ.

След образуване на делото, НРС с разпореждане №713/01.10.2019г. на основание чл.131, ал.1 от ГПК е разпоредил препис от исковата молба с приложенията да се изпрати на ответника за отговор.

На 10.10.2019г. ответника „АГРО ФИНАНС“АДСИЦ, ЕИК175038005 със седалище и адрес на управление в *** е бил уведомен за разпореждането на съда. С вх.№2946/08.11.2019г. е постъпил писмен отговор от ответника.

   В отговора си до съда ответника сочи, че иска е допустим и основателен.

Не са направени доказателствени искания.

Представят се писмени доказателства.

Съдът, като съобрази изложените в ИМ обстоятелства и заявения петитум, представения писмен отговор и наведените в него доводи намира, че е сезиран от ищеца С.Д.С., ЕГН********** *** чрез адв.Б.К. от ЛАК със съдебен адрес *** срещу „АГРО ФИНАНС“АДСИЦ, ЕИК175038005 със седалище и адрес на управление в *** с иск по чл.341 от ГПК във връзка с чл.69 от ЗН и чл.34 от ЗС за делба на земеделски имоти в землището на с.Г., общ.ГУЛЯНЦИ между страните.

В проведеното на 02.12.2019г. съдебно заседание не са се явили страните, нито процесуалният представител на ищеца, но и двете страни са представили писмени становища да се даде ход на делото в тяхно отсъствие, нямат възражения по доклада и няма други доказателствени искания.

С оглед събраните доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна и направи следните изводи:

След проведено производство пред РС-Никопол и ПлОС, с решение №253/15.06.2018г. по гр.д.№258/2018г., ПлОС прогласил на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД нищожността на договор за покупко-продажба обективиран в н.а.№171, том III, рег.№1374, дело №578/2008г. на съдия по вписванията при НРС и със същото решение признал за установено по чл.124, ал.1 от ГПК, че ищеца С.С. е собственик на ½ ид.ч. от трите земеделски имота. Решението на ПлОС е влязло в сила и от ВКС по гр.д.№3648/2018г. не е допуснато касационното му обжалване.

С оглед процесуалната си легитимация от ищеца по делото е представено и прието, като доказателство удостоверение за наследници изх.№0293/18.07.2019г. на кметство с.Г., общ.ГУЛЯНЦИ. От него става ясно, че ищецът има брат – МИЛКО Д.С., който не е участвал в нито едно производство до сега за спорните имоти и по отношение на него решението на ПлОС няма обвързваща сила.

Предвид изложеното и представените писмени доказателства, а именно скици и удостоверения за данъчна оценка на имотите предмет на делбата, съдът намира искът за допускане на делба на наследствени недвижим земеделски имоти за допустим, основателен и доказан.

Установи се по делото, че ищеца и ответника са легитимирани страни да участват в делбата, тъй като са съсобственици на описаните имоти.

По отношение на тези имоти на основание чл.34, ал. 1 от ЗС във връзка с чл.69, ал.1 от ЗН следва да се допусне делба между съделителите при  следните квоти:

1.    За С.Д.С., ЕГН********** – ½ ид.ч.;

2.    За „АГРО ФИНАНС“АДСИЦ, ЕИК175038005 – ½ ид.ч.

Следва да бъде назначена съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата, тяхната поделяемост и разпределянето между страните, съобразно наследствените им права, определени с решението.

Експертизата следва да се изготви от вещото лице М.К.Ч. при депозит в размер на 250лв. вносим от ищеца в седмичен срок от влизане на решението в сила.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И  :

 

ДОПУСКА на основание чл. 344 от ГПК във връзка с чл.34, ал. 1 от ЗС и чл.69, ал.1 от ЗН да се извърши съдебна делба между С.Д.С., ЕГН********** *** чрез адв.Б.К. от ЛАК със съдебен адрес *** срещу „АГРО ФИНАНС“АДСИЦ, ЕИК175038005 със седалище и адрес на управление в *** върху недвижими земеделски имоти, а именно:

1.    ПИ с идентификатор №14876.56.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1159/23.05.2019г. на ИД на АГКК с площ от 20889кв.м.,  с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност „Дунава“, трета категория, номер по предходен план 056013, при граници:14876.56.14; 14876.56.204; 14876.56.55; 14876.56.56; 14876.56.47; 14876.56.46 и 14876.56.45;

2.    ПИ с идентификатор №14876.31.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1159/23.05.2019г. на ИД на АГКК с площ от 19004кв.м.,  с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност „Копано гърло“, трета категория, номер по предходен план 031011, при граници: 14876.31.12; 14876.31.193; 14876.31.10 и 14876.32.117;

3.    ПИ с идентификатор №14876.260.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1159/23.05.2019г. на ИД на АГКК с площ от 2417кв.м., с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, местност „Сусовица“, четвърта категория, номер по предходен план 260006, при граници: 14876.260.5; 14876.260.24; 14876.260.23; 14876.260.22; 14876.260.7 и 14876.259.761.

 

От допуснатите до делба имоти ДА СЕ ОБРАЗУВАТ два равни дяла, от които за С.Д.С., ЕГН********** – ½ ид.ч., а за „АГРО ФИНАНС“АДСИЦ, ЕИК175038005 – ½ ид.ч.

         ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата, тяхната поделяемост и разпределянето между страните, съобразно правата им, определени с решението.

         НАЗНАЧАВА М.К.Ч. за вещо лице, което да изготви експертизата.

За изготвяне на експертизата ищцата С.Д.С., ЕГН********** в седмичен срок от влизане на решението в сила да внесе депозит по сметка на НРС в размер на 250лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: