Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 14.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав, в публично съдебно заседание на  седемнадесети ноември през две хиляди и  шестнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ  НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията Наумова гр.д. 472 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производство по чл.26 от ЗЗДетето.

  Постъпила е молба от АСП - ДирекцияСоциално подпомаганегр.Никопол, представлявана от Директор М.П., с която се твърди, че  със Заповед № ЗДЗД 3553/30.09.2016г.на Директора на Д”СП” гр.Никопол, детето Б.И.К. с ЕГН ********** е било настанено, временно за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейство на Л.С.О. и Л.С.Я. ***, с цел  защитаване по най-добър начин интереса на малолетното дете, временно до произнасяне на съда с решение. В искането се твърди, че  с горната заповед детето е  било настанено в утвърденото професионално  семейството, до произнасяне на съда с решение. Моли се съда да постанови решение с което да потвърди настаняването на детето Б. с горната заповед.

 Молителя не изпраща представител. 

От заинтересованите страни, не се явява никой. 

 Явява се социален работник – Л.К..

 От приемното семейство, се явява  Л. О.,    които лично заявява своята готовност  да продължи да се грижат за детето Б..      

Явава се определеният особен представител на детето – адв.Т.А., който излага съображения, че искането е в интерес на детето.

 Контролиращата страна – РП – Никопол, не изпраща представител и не взима становище по молбата.

   Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбите на ГПК, приема за установено следното:

Видно от приложеното удостоверение за раждане,  детето   Б.И.К. с ЕГН ********** е роден от майка С.С.А. с ЕГН ********** и баща И.К.А. с ЕГН **********.Установява се още от представеният социален доклад и писмените доказателства към него, че майката на детето е била лишена на основание чл.132, ал.1, т.2 от СК от родителски права по отношение на петте си деца, едно от които е Б., с Решение № 174/09.02.2015г. постановено по гр.д. 3772/2014г. на ПлРС.

Установява се и това, че съществува реален риск за живота и здравето на детето Б., и поради факта, че липсват  близки и роднини, които да го отглеждат  в семейна среда, детето е било настанено в професионалното приемно семейство на  Л. О. и Л.Я. *** от 21.03.2014г. и до сега е било пренастанявано, един път.  Установява се още, че  на детето е осигурено лично пространство, здравословно хранене, дрехи според сезона и възрастта, както и че се  полагат добри грижи по отглеждането и възпитанието му. Изложеното в социалните доклади, се установява от приложените към тях писмени доказателства, както и от казаното от страните по време на изслушването им в с.з.              

 При така установената фактическа обстановка, съдът счита, че следва да уважи молбата направена от директора на Д”СП” гр.Никопол,  по следните съображения:

 Искането е допустимо и е направено по реда на чл.26 ал.2 от ЗЗДетето от  Д”СП” гр.Никопол

 Според чл.25 т.2 от ЗЗДетето  може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето.

 По делото се събраха доказателства, че майката на детето е лишена от родителски права спрямо него, а бащата няма възможност да   отглеждат и възпитава същото.Събраха се доказателства, че всичките братя и сестри на Б. са настанени в   приемни семейства.

Отглеждането” на детето изисква непрекъснати непосредствени материално-технически грижи за храна, облекло, хигиена, здраве, почивка, жилище и пр. Възпитателната функция на родителите е извънредно важна поради своя незаменим характер. В средата на семейството и под грижите на родителите се извършва първоначалното оформяне на човешката личност. Под влияние на родителите децата могат да получат начало на правилен мироглед и нравствени добродетели, но могат да възприемат и неправилни разбирания, отрицателни и порочни навици. Важно е не поведението на родителите, а неговото отражение върху децата, изразяващо се в негативното засягане на основните им права. Например: правото им на живот, на грижи за отглеждане и възпитание, на образование, на грижи за здравето, имуществото и др. Няма значение също така дали опасността е предизвикана от виновно поведение или от обективно безвиновно състояние на родителите. Целта е да се даде защита срещу всяка опасност, а не срещу виновно поведение. Т. е., субективното отношение на родителите към засягането на правата на децата няма значение за публичноправната намеса. Според чл.18 т.1 от Конвенцията  за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989г.,  ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г.  и влязла в  сила от 3.07.1991г. родителите  носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата.  Висшите интереси на децата са тяхна основна грижа. Според чл.20 на същата конвенция   дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда или на което с оглед на неговите висши интереси не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от Държавата.

  Съдът приема също, че в настоящия случай са налице предпоставките за пренастаняването на детето при утвърдено професионално семейство, като мярка за закрила, която мярка по  най – добър начин би защитила интереса на малолетното дете/,  което настаняване да бъде да бъде  за срок, от ЕДНА ГОДИНА, считано от 01.10.2016г. Съдът счита, че тази мярка е в интерес на детето и настаняването му в посоченото професионално приемно семейство ще допринесе за правилното му отглеждане, физическо и психическо развитие и възпитание, при подходящи за неговите възраст, заболяване и психически особености семейна среда и социално - битови условия, под непосредствените и адекватни грижи на приемните родители, от които детето се нуждае непрекъснато.  

 Водим от гореизложеното, съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И:

 

   НАСТАНЯВА на основание чл. 28, вр. чл. 26 от Закона за закрила на детето,  детето Б.И.К. с ЕГН **********, роден от майка С.С.А. с ЕГН ********** и баща И.К.А. с ЕГН **********  в утвърденото професионално семейство на  Л.С.О. с Егн ********** и Л.С.Я. с ЕГН **********  двамата с постоянен и настоящ адрес *** ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, считано от 01.10.2016г.      

   Решението  подлежи на обжалване или протест пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок  от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.   

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

                                               Районен съдия: