Р Е Ш Е Н И E

гр. Никопол, 07.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  шестнадесети януари през две хиляди и  деветнадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Поля Видолова като разгледа докладваното гр.д. № 462 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

В НРС е постъпила ИМ от Ц.М.М. ***, ЕГН: ********** чрез адв.А. САК против Н.А.Б. ***, ЕГН: ********** с правно основание на предявените искове: чл.422, ал.1, вр.чл.415, ал.1 от ГПК. Ищеца твърди, че има вземане от ответника в размер на 22 220 лв., която сума била преведена по банкова сметка ***.Твърди се, че на 21.03.2016г. въпросната сума била преведена на ответника по сметка в банка ЦКБ, като основание за превеждане на сумата било покупка на земеделска земя, намираща се в с.Берница, общ.Кнежа, обл.Плевен.Ответника имал задължение, като пълномощник на собствениците за земеделската земя, да му прехвърли собствеността върху нея.Но след справка в Агенцията по вписванията се установило, че въпросната земеделска земя била запорирана, поради заведено дело в РС-Кнежа.Това обстоятелство било основанието поради което ищеца поискал ответника да му върне преведената сума, тъй като не можел да стане собственик на въпросната земеделска земя.Ответника по банков път му превел сумата от 14 000 лв., но остатъка от 8 220 лв. все още не били върнати. Моли се съда да установи, че ответника дължи на ищеца сума в общ размер на 8 220 лв. Претендират се разноски и по двете дела.

         По делото е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК, в който се твърди че имат такъв сключен договор и действително е възстановил 14 000 лв. от сумата заплатена за покупко-продажбата на имотите, но твърди, че тъй като делото за делба в РС-Кнежа не приключило все още не е налице пречка за прехвърляне на имотите.

Между страните безспорно е, че ищеца на 21.-3.2016г. е превел по сметка на ищеца сумата от 22220 лв., за закупуване на земеделска земя в землището на с.Бреница, общ.Кнежа, обл.Плевен.Безспорно, е и че след узнаване за спор относно собствеността на земеделската земя ищеца се е отказал от сделката и е поискал връщане на дадената сума. Също така е безспорно, че ответника е върнал част от сумата, а именно в размер на 14 000 лв. и са останали невъзстановени 8 220 лв. Съдът приема, че твърдението на ответника, че сделката все още може да се сключи е несъстоятелно, тъй като ищеца е показал, че при наличието на създалите обстоятелства вече не желае сключването на тази сделка, а с връщането на сумата от 14 000 лв. ответника се е съгласил, че не е във възможност да изпълни задължението си да прехвърли собствеността върху имотите.Освен това от доказателствата от делото и признанието на ответника, част от пълномощията му от действителните собственици на земята са вече прекратени и той не може да изпълни задължението си за което е получил цялата сума.

    Въз основа на така описаната фактическа обстановка и събраните доказателства и признанията на ответника, съдът намира, че искът е основателен и следва да бъде уважен изцяло в размер на 8220 лв.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по двете дела размер на 3 034.80 лв.

   Водим от гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ:

 

 

ОСЪЖДА на осн.чл.422 от ЗЗД Н.А.Б. ***, ЕГН: **********да заплати на " от Ц.М.М. ***, ЕГН: ********** сумата 8 220 лв., в едно със законната лихва от подаване на заявлението – 23.04.2018г.до окончателното заплащане на сумата.

ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Н.А.Б. ***, ЕГН: **********да заплати на от Ц.М.М. ***, ЕГН: ********** сумата от 3 034.80 лв. представляваща направени по делото разноски.

     Решението може да бъде обжалвано пред  Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от уведомяване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :