Р Е Ш Е Н И Е  ______

 

гр. Никопол, 19.09.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията гр.дело №461 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

В Никополския районен съд е постъпила искова молба от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване на детето К.Т.А., ЕГН********** на основание чл.28, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1, т.3 и т.4 от ЗЗакД в професионалното приемно семейство на В.И.Г., ЕГН********** и П.Л.Г., ЕГН********** *** за период от една година или промяна на обстоятелствата, довели до предприемане на тази мярка.

В съдебно заседание за Дирекция “СП”, гр.Никопол се е явил представител, който е взел становище.

РП-Никопол не изпраща представител и не взема становище.

В съдебно заседание се явяват приемните родители и детето.

Биологичните родители на детето В.С.А. и Т.А.П. са били редовно призовани за съдебно заседание, но не се явяват и не се представляват.

 Явява се социален работник при ОЗД.

Явява се назначеният служебен защитник на малолетното дете адв.И.Т. от ПлАК

Явяват се приемните родители.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето - дубликат е видно, че негова майка е В.С.А., ЕГН**********, а негов баща е Т.А.П., ЕГН**********.

По делото е изготвен социален доклад от ДСП-Никопол. В делото се намират още един социален доклад - на ДСП-Плевен за оценка на постъпил сигнал, в който е отразено, че детето е намерено да скита в околностите на гр.Плевен, след което е било придружено от полицай, като случая е бил препратен на ДСП-Никопол по компетентност.

В последният социален доклад на ДСП-Никопол се проследява в детайли развитието на случая, като се обобщават извършените действия и се посочва, че със заповед №ЗД/Д-ЕН-Н-034/04.08.2017г. на директора на ДСП-Никопол детето временно е настанено в професионално приемно семейство на В.И.Г., ЕГН********** и П.Л.Г., ЕГН********** ***.

От доклада се установяват важни факти за това, че детето е родено на 14.05.‘15г. в гр.Плевен от съвместното съжителство на В.С.А., ЕГН********** и Т.А.П., ЕГН**********, като същото е четвърто по ред в семейството. Установява се също, че ОЗД-Никопол работи по случая след постъпил сигнал от ОЗД-Плевен, като майката и детето били транспортирани от гр.Плевен до гр.Никопол от полицията. По случая е установено, че три дни преди да бъдат открити, майката с детето К. е избягала от съжителя си Т.А.П. ***, където била открита да се скита в околностите на града с малолетното дете. Установено е, че майката била видимо неадекватна, в безпомощно състояние, с умствена изостаналост, но без да е освидетелствана или инвалидизирана по силата на ТЕЛК, а детето било мръсно и гладно. 

По отношение на условията, при които детето е живяло до временното му настаняване в социалния доклад се сочи, че жилището е наследствено, двуетажно, в добро техническо състояние, като има вода и ток. Сочи се още, че навсякъде в жилището и около него има хвърлен боклук, мръсно е, а хигиенно битовите условия за живот са лоши, като семейството е социално слабо и с нисък родителски капацитет.

Детето не е вписано в регистъра за осиновяване воден към РДСП-Плевен.

В хода на развитие на случая от социалните работници е установено, че няма промяна в социално-битовите условия при майката.

Посочено е в доклада, че единственият шанс за детето да се отглежда в среда близка до семейната се явява настаняването му в професионално приемно семейство съобразно профила му.

След проведена екипна среща с цел избор на подходящо за профила на детето семейство се сочи, че за такова е било избрано семейството на В.И.Г., ЕГН********** и П.Л.Г., ЕГН********** ***. В допълнение се сочи, че семейството на ГЕОРГИЕВИ притежава подходящи жилищни и социално-битови условия, както и необходимите родителски качества, умения и опит за полагане на правилни и адекватни грижи за детето, съобразно неговите потребности и нужди.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Искането направено от Директора на Дирекция “СП” гр. Никопол за настаняване на детето К.Т.А., ЕГН********** на основание чл.28, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1, т.3 и т.4 от ЗЗакД в професионалното приемно семейство на В.И.Г., ЕГН********** и П.Л.Г., ЕГН********** *** за период от една година или промяна на обстоятелствата, довели до предприемане на тази мярка следва да се уважи, като основателно и доказано.

Двамата биологични родители на детето не изпълняват основното си право и задължение по смисъла на чл.125, ал.1 от СК, в това число не се грижат за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси.

Съдът при постановяване на решението си взе предвид освен представените други писмени доказателства и изложеното в социалния доклад относно наличието на добри социално-битови условия за отглеждане и възпитание на детето в семейна среда, както и желанието на приемните родители да полагат грижи за него в своето семейство. В тази връзка съдът счита, че семейната среда е най-удачна и благоприятна по отношение на детето, като осигурява по най-добър начин условия за неговото физическо, психическо и социално възпитание и развитие.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1, т.3 и т.4 от ЗЗД детето К.Т.А., ЕГН********** в професионалното приемно семейство на В.И.Г., ЕГН********** и П.Л.Г., ЕГН********** *** за период от една година или промяна на обстоятелствата, довели до предприемане на тази мярка.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Никопол и РП-Никопол.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: