ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Никопол, 21.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ граждански състав, в закрито   заседание на  двадесет и първи ноември през две хиляди и  шестнадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ НАУМОВА

 

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  гр.д.№ 454 по описа на съда за 2016г.  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе,  взе предвид следното: 

 

Предявен е иск с правно основание чл.108 от ЗС.  

В предявената искова молба от „Симкс трейд“ ЕООД “ 0гр. София – в несъстоятелност, представлявано от  синдика  - Г.Г.Ч.   против  „Теннъдс асет мениджмънт“ ЕООД гр.Х.   са изложени следните твърдения: с н.а. на съдията по вписваният при НРС на 23.02.2010г., ищцовото дружество е продало на „Велга“ ООД  - 2 бр. недвижими имоти – НИВИ с идентификатор 68045.22.27 и 68045.4.7 и двете в землището на с.С., общ.Гулянци, обл.Плевен, подробно индивидуализирани в ИМ: с на.а. на нотариус с рег. № 232 на НК с район на действие НРС, „Велга“ ООД е продала така описаните имоти  на ответното дружество „Теннъдъс асет мениджмънт“ ЕООД: със  влязло в сила на 09.03.2016г., Решение № 243 от 29.01.2012г., постановено по т.д. № 4068/2012г., по описа на Софийски градски съд е прогласена нищожност на описания в т.2 от договора за покупко – продажба, сключен на 23.02.2010г.  недвижими имоти и същите са върнати в масата на несъстоятелността на ищцовото дружество „Симекс Трейд“ ЕООД.    

 Излага доводи, за наличието на правен интерес у ищеца   от предявяване на настоящия иск  насочени към попълване на масата на несъстоятелността.

      Моли съда да постанови решение, с което да установи на основание чл. 108 от ЗС, че ищеца е собственик на процесните два недвижими имота – НИВИ в землището а с.С., общ.Гуляни, обл.Плевен и да осъди ответното дружество да предаде на ищцовото, собствеността и владението на недвижимите имоти.

 Ищеца излага още, че предявеният иск по чл.108 от ЗС е подсъден по общите правила на ГПК на Никополски районен съд, като първа инстанция – по местонахождението на недвижимите имоти, т.к. съгласно чл.649, ал.2 от ТЗ,   от съда по несъстоятелност се разглеждат исковете обуславени от посочените в чл.649, ал.1 от ТЗ само ако са предявение за разглеждане заедно.

   Ищеца счита, че в настоящият случай, т.к. иска по чл.646, ал. 2, т.4 от ТЗ е предявен и решен отделно, преди предявяване на настоящият иск по чл.108 от ЗС, то не са налице условията за прилагане на подсъдността, определена в чл.649, ал.2 от ТЗ и предявеният иск следва да се разгледа по общите правила от РС –Никопол по местонахождението на недвижимите имоти.    

В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил отговор от ответната страна  „Теннъдс асет мениджмънт“ ЕООД гр.Х..

Като се запозна с приложените по делото доказателства и становищата на страните, съдът намира следното:

Предявеният ревандикационен иск за попълване масата на несъстоятелността  е предявен от лице, имащо активна правна легитимация – търговско дружество, по отношение на което е открито производство по несъстоятелност, представлявано от синдика.

Упражнявайки правомощията си по чл. 658 ал. 1 т.7 от ТЗ, синдикът е завел от името на длъжника осъдителен иск, по правната си същност ревандикационен, който ревандикационен иск е специфичен, поради връзката му с производството по несъстоятелност, целящ запазване/попълване масата на несъстоятелността.

    Предявеният ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС от търговско дружество в производство по несъстоятелност се води за попълване на масата на несъстоятелността и като такъв подлежи на разглеждане от ОКРЪЖНИЯ СЪД като първа инстанция, съгласно разпоредбата на чл. 365, т. 4 от ГПК /независимо че всеки от обективно съединените искове е с цена под 25 000лв./, тъй като е с предмет право/правно отношение, породено или отнасящо се до попълване масата на несъстоятелността. Аргумент в тази насока е и разпоредбата на чл.621а ал.2, т.2 от ТЗ.

Искът по чл. 108 от ЗС е предявен именно с оглед осъществяването на последиците на иска по чл. 646, ал.2, т.4 от ТЗ за реалното предаване на имота в масата на несъстоятелността, въпреки, че е предявен като самостоятелн иск, поради което и компетентен да се произнесе по него е съдът по несъстоятелността – Софийски градски съд.

   Водим от горното, съдът

                     

                                                    ОПРЕДЕЛИ:

 

              ПРЕКРАТЯВА на основание чл.118, ал.1 и 2 от ГПК производството по гр.д. 454/2016г. по описа на НРС.

             ИЗПРАЩА делото по компетентност на Софийски градски съд.

 

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Плевенски окръжен съд.

              При обжалване се дължи д.т. в размер на 15лв. по сметка на ПОС.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: