Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

гр.Никопол, 28.06.2013г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

        

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  двадесет и втори април през две хиляди и  тринадесета година в състав:

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З. като разгледа докладваното гр.д. № 454 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Обективно кумулативно съединени искове с правно основание  чл.213, ал.1 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД  и чл.86 ЗЗД.

Производството по делото е образувано по подадена искова молба от "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХСпротив Община Гулянци, представлявано от кмета ЛЯ, в която се твърди, че на 01.04.2009 г. около 13.50 часа в с.Милковица на ул.Васил Левски до N 74,  л. а  марка “Ауди”, модел ”А6”, с рег. ЕН 9900 АХ, собственост на ЛВВи управляван от В. С М. реализирал ПТП с управляваното от него МПС като попада в дупка на пътното платно.За което е съставен протокол за ПТП № 1092799/01.04.2009 г. Твърди се, че във връзка с имуществените вреди по автомобила била образувана  ликвидационна преписка  по щета № 1401-1260-09-424008.При огледа на автомобила били констатирани увреждания на картер, тръба на хидравликата и предна броня.Твърди, че между ищеца и увреденото лице била сключена  имуществена застраховка “Каско” на МПС по застрахователна полица № 140-10002S/08-032278 със срок на действие от 24.12.2008г. до 23.12.2009г. Твърди, че по възникналата щета е било заплатено обезщетение  в размер на  687.53 лева. Твърди, че е встъпил в правата на застрахования. Твърди, че тъй като пътното произшествие е настъпило поради наличието на необезопасени дупки на пътното платно, регресният иск следва да бъде насочен към общината, която се явява “стопанин на пътя” по смисъла на &1,т.1 от допълнителната разпоредба на Наредба 1 за организиране на движението по пътищата. Твърди, че във връзка с изплатеното обезщетение по имушествената застраховка “Каско” на МПС, на осн.чл.213, ал.1 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД  и следващите се поражда правния интерес на "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХСза предявяване на настоящия иск. Моли съда да осъди Община-Гулянци да му заплати сумата от 687.53 лв. главница по щета представляваща заплатеното застрахователно обезщетение  по застраховка “ Каско” на МПС , ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане, ведно с направените по делото разноски.

В срокът по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответникът, в който се твърди, че предявените искове са неоснователни и недоказани.Оспорва съдържанието на протокола за ПТП.Навежда доводи за съпричиняване на щетата от страна на водача.Претендира разноски.Представя доказателства.. 

         Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Представени са следните писмени доказателства: Общи условия, Застрахователна полица 140-10002S/08-032278 със срок на действие от 24.12.2008г. до 23.12.2009г., талон за маркиране на автомобил № 0222145/23.12.2008г., Сметка №Y1/08-018461, Сметка №Y1/08-0245034, Протокол за ПТП № 1092799/01.04.2009г., Уведомление за настъпило застрахователно събитие по щета, Свидетелство за управление на МПС, контролен талон, талон за контролен технически преглед, Опис на необходимите документи за приключване на щета, Опис-Заключение по щета, Сравнителна експертиза по щета, Експертиза по щета, Доклад по щета, Разходен ордер., Фактура за изплатената щета.По делото е прието заключението на съдебна автотехническа експертиза и е разпитан свидетеля В.С.М..

Видно от Застрахователна полица № 140-10002S/08-032278, л. а  марка “Ауди”, модел ”А6”, с рег. ЕН 9900 АХ, собственост на ЛВВе застрахован при ищеца за периода от 24.12.2008г. до 23.12.2009г. Видно от  Протокол за ПТП № 1092799/01.04.2009 г застрахования автомобил е претърпял ПТП в срока на действие на застрахователния договор и по автомобила в резултата на ПТП-то са настъпили щети- увреждания на картер, тръба на хидравликата и предна броня. Пътно транспортното произшествие е настъпило на 01.04.2009г. в 13,50 часа в с.Милковица на ул.Васил Левски до N 74.

Видно от Уведомление за настъпило застрахователно събитие по щета,  Опис на необходимите документи за приключване на щета, Опис-Заключение по щета, Сравнителна експертиза по щета, Експертиза по щета, Доклад по щета е образувана преписка по щета и направена е оценка на претърпените щети по застрахования автомобил.

Видно от  Разходен орде., на застрахованото лице Л.В.изплатено застрахователно обезщетение в размер на 687.53 лв. за претърпяните щети по автомобила.

От приетата по делото съдебна автотехническа експертиза, която съдът кредитира като обектива и компетентна, се установява, че описаните повреди по автомобила съответстват и могат да се получат, така както са описани в протокола за ПТП, а щетите могат да се приемат като в причинно- следствена връзка с произшествието, описано в протокола за ПТП. От техническа гледна точка не може да се конкретизира, че увреждането на гумите е станало конкретно при преминаване през описаната в протокола неравност, тъй като няма характеристика на неравността, размери и дълбочина. Стойността на щетата е в размер на 687.53 лв. Максимално допустимата скорост за отразения в протокола за ПТП участък от пътя е 50км/ч. и щетите по автомобила могат да настъпят при такава скорост. От техническа гледна  точка е невъзможно да се определи възможността за възприеме на конкретната неравност и предотврати минаването през нея.

От показанията на св. В.М., които съдът кредитира като кореспондентни с останалия събран по делото доказателствен материал, може да бъде установен с точност механизма на настъпване на ПТП, в показанията си твърди, че не е видял дупката, времето било дъждовно.Било му светнала лампата за маслото и като спрял видял, че му бил ударен картера.Твърди, че се е движел много бавно, около 15 км/ч.

При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Относно иска по чл. 213, ал. 1 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД

Съгласно чл. 213, ал. 1 КЗ  с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. Видно от законовата разпоредба предпоставките за предвидената суброгация са: 1) да е бил сключен договор за имуществено застраховане, в изпълнение на който 2) застрахователят да е изплатил на застрахования застрахователното обезщетение поради настъпване на покрит риск от договора за имуществена застраховка.

Съдът счита, че действително ответник по настоящото дело следва да бъде Община Гулянци, тъй като въпреки, че този участък от пътя е второкласен републикански път, той се намира в пределите на населеното място и съгласно чл.48, т.2, б.”В” от ППЗП, поддържането на пътищата в границите на градовете са задължение на съответните Общини, като Национална агенция "Пътна инфраструктура" участва във финансирането. От приложеното по делото споразумителен протокол е видно, че е подписанн такова споразумение относно финансирането.

Съгласно константната практика на ВКС този протокол е официален свидетелстващ документ, но на основание чл. 179, ал. 1 ГПК същият има обвързваща доказателствена сила само за фактите, осъществени от или в присъствието на съответното длъжностно лице.В процесния протокол за ПТП  според въззивната инстанция са отразени достатъчно факти, пряко възприети от съставителя на протокола ,които позволяват да се направи обоснован извод както  за механизма на произшествието и причиняването на вредите,така  и за причинната връзка между неизпълнението на задължението на Община Гулянци да стопанисва конкретния пътен участък и да се грижи за обезопасяването на препятствията по него и настъпилите вреди по автомобила.

      Въпросният протокол е ясно и точно посочено къде е настъпило ПТП, като е посочено, че е настъпило при движение на автомобила е попаднал в дупка на пътното платно и е ударил картера.Тези обстоятелства са подкрепени от показанията на разпитания по делото свидетел В.М.. Свидетелят е категоричен  за механизма на произшествието –преминаване през дупка  на пътното платно при което е увреден картера на автомобила му и е изтекло маслото  ,както и че той е спрял автомобила след дупката и се е обадил на КАТ и пътна помощ. При съвместната преценка на показанията на този свидетел, за когото няма основание да се счита ,че е заинтересован пряко от изхода на делото ,заедно с отразените в протокола за ПТП обстоятелства е установен механизма на предизвикване на ПТП и на причиняване на вредите по автомобила ,како и че е безспорно установена причинната връзка  между тях. В т.вр. следва да се има предвид и експертното заключение ,което сочи ,че описаните повреди по автомобила съответстват и могат да се получат така както са описани в протокола за ПТП, както и че щетите могат да се приемат в  причинно следствена връзка с произшествието, описано в протокола за ПТП.

Предвид изложеното съдът счита, че е установен механизма на причиняване на вредите по автомобила и че той е свързан с наличието на необезопасена и не сигнализирана по никакъв начин дупка на пътното платно за който път  чл.48, т.2, б.”В” от ППЗП отговорността за неговото стопанисване с грижа на добър стопанин и за осигуряване безопасността на движение по този път се носи от Община Гулянци , то се налага извод,че предявения иск с право осн. Чл. 213, ал.1  от КЗ във вр. С чл.49 и вр. С чл. 45 от ЗЗД следва да бъде уважен.

       На основание чл.78, ал.1 от ГПК, отвтеника  следва да бъде осъден да заплати на ищеца, направените от него разноски в настоящото производство за юрисконсултско възнаграждение, депозит за вещо лице и  за призоваване на свидетел в размер на 350.00 лв.

              Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ

 

ОСЪЖДА на осн. Чл. 213 , ал.1 от КЗ във вр. с чл. 49 и чл.45 от ЗЗД Община Гулянци, представлявано от кмета ЛЯ да заплати на  "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХСи сумата 687.53 лв., представляващи изплатено обезщетение по застрахователна полица № 140-10002S/08-032278 със срок на действие от 24.12.2008г. до 23.12.2009г, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба - 17.10.2012 г. до окончателното изплащане на сумата .

      ОСЪЖДА  на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Община Гулянци, представлявано от кмета ЛЯ да заплати на  "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХСнаправените от ищеца деловодни разноски в размер на 350.00 лв.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: