РЕШЕНИЕ №

 

гр. Никопол, 03.10.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             НИКОПОЛСКИЯТ    РАЙОНЕН    СЪД, ІІІ – ти гр. с-в   в       открито заседание на  пети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛЯ  НАУМОВА

 

при секретаря В.Х., като разгледа докладваното от съдия  НАУМОВА  гражданско дело  № 432 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

          Предявен е иск с правно основание чл. 109 от ЗС.  

    В Никополският районен съд е постъпила искова молба от Р.А.Б. ***, чрез адв.Д.Д. от ПлАК, в която се твърди, че ищеца е собственик на 5/6ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с.Загражден, общ.Гулянци и представляващ УПИ № VІІІ-346, в кв.37 по плана на селото, с площ от 690 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки, при граници и съседи описани в исковата молба, сега с идентификационен № 30199.101.346. Твърди се още, че ответника обитава и ползува техен съседен имот, представляващ УПИ ІХ – 345, сега с идентификационен № 30199.101.345. Излага се, че няколко години преди предявяване на иска ищцата  извършила строителство на плътна ограда между нейният имот и съседните УПИ VІІ-347 и УПИ ІХ -345, съобразно издаденото и разрешително от Община Гулянци за строеж № 12/21.03.2007г. Излага се и това, че след като ищцата построила плътната ограда, ответника, без нейно съгласие и надлежно разрешение, положил в ползваният от него имот, на границата със оградата на ищцата бетонова настилка, посадил 8 бр. лози, разрушил част от оградата и като вкопал водопроводна тръба, изградил бетоново корито, монтирал 3бр. метални тръби, а също и захванал голяма дървена порта с метален обков за едната страна на оградата, което нарушило цялоста и. Излага се също, че ответника изградил още в дъното на парцела си, своя вътрешна ограда, която опирала в оградата изградена от ищцата. Сочи се, че описаните нарушения са констатирани през 2012г. със съответните протоколи от служители на Община Гулянци,  въз основа на които била издадена  заповед на ответника да премахне доброволно лозите и водопроводната тръба от оградата на ищцата, но това не било сторено.Като следствие от изложеното се отправя искане за постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да прекрати действията, с които пречи на пълноценното ползване на собствения на ищеца  имот – представляващ стоманобетонова ограда, описана в исковата молба, като премахне за своя сметка описаните в обстоятелствената част 8бр. лози, изпълненият в оградата водопровод, чрез вкопаване на  водопроводна тръба, монтираната дървена врата обкована с метал, поставена от към уличната регулация и опиращата се в оградата и вътрешна ограда изградена от газобетонни блокчета, както и да поправи вредите причинени върху оградата   Претендират се и направените по делото разноски.Подробни съображения се развиват в същият смисъл и в представената по делото писмена защита.

   Ответникът Х.В.Х., чрез особеният му представител адв.И.Т. назначена му по реда на чл.47, ал.6 от ГПК не  депозира писмен отговор по чл.131 от ГПК.В с.з. изразява  становище за неоснователност на исковата претенция. Оспорва фактическите твърдения на ищците. 

Съдът, като взе предвид представените по делото писмени доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

   Безспорно е по делото и това се установява от приложените преписи на нотариален акт за покупко-продажба на идеални части №27, том ХVІІ, рег.№ 5554, дело № 35/ 2006г. на Съдията по вписванията  при НРС,  и скица приложена на л.6 по делото, че ищец е собственик на   5/6ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с.Загражден, общ.Гулянци и представляващ УПИ № VІІІ-346, в кв.37 по плана на селото, с площ от 690 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки.

 Не е спорно по делото, че   майката на ответника – М.Г.В. е собственик на урегулиран поземлен имот ІХ -345 в кв.37 по плана на селото.

 Не е спорно също така, че двата имота имат обща граница, както и че ответника ползва същият.

 Безспорно е също, че Община Гулянци е съставила  протоколи на 05.06.2012г. и на 02.08.2012г. за констатирани незаконни строежи и повреди по процесната оградна стена на ищцата, както и че в даденият срок за доброволно премахване и до към настоящият момент, ответника не е сторил това/л.12-28 по делото/.

Спорен по делото е въпросът – налице ли са неоснователни въздействия от страна на ответниците върху имота на ищеца, представляващ оградна стена,  изразяващи се в   изграждане  в оградата на водопровод, чрез вкопаване в нея на водопроводна тръба, засаждане на  8бр. лози на разстояние по – малко от нормативно установеното от граничната линия между двата имота, монтиране в оградата на дървена, обкована с метал врата, състояща се от врата с ширина 1м. и двукрилна врата с ширина 2.40м., както и  изграждане на вътрешна ограда от газобетонови блокчета, която опира в единият си край в оградата на ищцата.

 От заключенията по допуснатата съдебно-техническа и допълнителна експертиза, които не са оспорени от страните и се възприемат от съда като обективно и компетентно изготвени се установяват следните обстоятелства:   На регулационната граница между двата имота, в имота на ответника е изградена масивна плътна ограда със стоманенобетонови фондаменти от бетон клас В 7,5, над който има стоманенобетонов пояс, покрита с марсилски керемиди.  Установява се, още, че същата е изпълнена с виза за проектиране от 07.03.2007г.  на Община Гуланци и съответното разрешение за строеж издадено на името на ищцата. По масивната ограда има 3 пукнатини и 7бр. повреди от навлажняване от страната на ищцата. От страна на ответника на отстояние 10см. от оградата има новоизградена чешма, като водопроводната тръба  не се вижда с просто око, но в края на оградата, се вижда тръба която влиза в стопанската сграда на ответника.Изградена е също така навсякъде от към оградата на ответника   бетонова настилка, има метални тръби/асмалък/ и насадени лози . 

В съдебно заседание вещото лице сочи, че  ответника и заявил, че външната чешма няма изградена помийна яма.

От експертните заключения се установява също че са налице констатираните и отразени в протоколи № 1, №2, и №3/02.08.2012г. на Община Гулянци незаконни строежи и повреди по процесната оградна стена. 

 Разпитаните по делото свидетел Г.М., излагат показания в същият смисъл – че съседът на ищцата, ответника по делото има изградена в двора си чешма и водопроводната тръба която е отведена в оградната стена на ищцата, която се е напукала от влагата.Св. сочи още, че в двора на ответника има посадени непосредствено до оградната стена, асми, и изградени за тях тръби /ферми/ забити в същата ограда, за която ответника е захванал още и дървената си порта.

 При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

  Предявеният иск е с правно основание чл.109 от ЗС, който предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което може и да не накърнява владението, но ограничава, смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на вещта (имота) според нейното предназначение, отдадено от собственика й.

 Съдът обсъди претенцията на ищците за всяка от посочените в исковата молба обекти, съоръжения и насаждения по отделно, в съответствие със събраните в производството доказателства.

 Не се твърди и не се установи по делото, някои от поставените или изградени съоръжения и обекти от ответника или посъдените от него лози да навлизат в имота на ищеца. 

 Съдът счита, че претенцията за отстраняване на 8 бр. лози е неоснователна и недоказана по следните съображения: В доказателствата липсват данни,че асмите  в имота на ответниците пречат на ищцата, както тя твърди, да упражнява в пълен обем правата си върху оградата на имота си.  Лозовите насаждения  не са нито декоративни, нито овощни дървета по смисъла на чл.52 от ЗС и за тях не важат определените в чл.94 от  Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отстояния до границите на съседните имоти за  ниски, средно високи и високи дървета.Следователно за да докаже  основателността на  иска си  по чл.109 ЗС за премахването на асмите /лозниците / и  скелетата им, ищцата  трябва да установи  обстоятелствата, с които те й   пречат да  ползува имота си, които   не  са  отстоянието им от имота й, поради неприложимостта на чл.94 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за асмите, а също така и за скелетата им.Доказателства в тази насока не бяха ангажирани от ищеца.

  На следващо място претенцията касае  премахване вкопаната във масивната ограда на водопроводната тръба. Искът, основан на чл. 109, ал. 1 ЗС, предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което може и да не накърнява владението, но ограничава, смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на вещта /имота/, според нейното предназначение. Основание за защита чрез иска се поражда само при състояния, от които възникват заплашване и опасност от вредно и смущаващо въздействие, което произтича от упражняване на правомощия, но които субективно пречат и/или ограничават тези на потърсилия правната защита /ТР № 31/84 г./. Функцията на иска е да отрече във всичките тези и други аналогични случаи правомерността и да предотврати неоснователните действия, поведение и състояния, както и премахване на последиците от тях.

Правото на собственост, от своя страна, включва правомощията на носителя на правото на собственост да владее, ползува и да се разпорежда с вещта. Всяко пряко или косвено неоснователно въздействие или отражение върху кое да е от трите правомощия на собственика на вещта, представлява ограничение на неговото право на собственост, защитимо по реда на чл.109 от ЗС. Наличие на изграден в недвижим имот водопровод или друга инсталация, само по себе си не е достатъчно основание, за да се приеме, че е налице ограничаване на правата на собственика да ползува, владее или да се разпорежда с имота. За да е налице възпрепятстване на правата на собственика да ги упражнява в пълен обем, следва наличието на водопровода или друга инсталация да има неблагоприятно отражение или въздействие, пряко или косвено върху някое от правомощия на собственика, като при всички случаи, с оглед фактите по конкретния спор следва да се направи преценка относно наличието на ограничаването. Това ограничение следва да пречи на ползването на вещта, съобразно нейното предназначение. Установи се от изслушаното експертно заключение, че водопроводната тръба вкопана в оградната стена на ищцата, навлажнява терена и в частност самата тухлена ограда, която поддържа непрекъсната влага, и това води до напукване и рушене на оградната стена на ищцата. Поради това съдът намира претенцията на ищците в тази част за основателна и следва да бъде осъден ответника да отстрани за своя сметка вградената оградната стена на ищцата, намираща се на регулационната граница с имота и.

   На следващо място претенцията на ищеца е свързана с изградена   вътрешна ограда  от газобетонови блокчета, която опира в единият си край в масивната ограда на ищцата. Не се установи по делото, както от ангажираните гласни и писмени доказателства, така и от изслушаното заключение, този факт да пречи или да смущава по някакъв начин собствеността на ищцата по отношение на ползването на имота и . 

      Съдебно техническата експертиза не е установи, газобетоновата стена на ответника да застъпва, подпира или да руши стената на ищцата. Стената от газобетонови блокчета е изцяло в имота на ответника.  Не се установи същата да препятства нито построяване на оградата на ищцата, нито възможността да бъде реализиран строеж в съседният имот на ищцата.

 Поради което съдът приема, че построената в имота на ответника стена от газобетонови блокчета, опираща в единият край с оградата на ищцата, не  застрашава в някаква степен собствеността или да препятства упражняване на собственическите правомощия, като в случаят факта дали газобетоновата ограда на съседа е законен или незаконен строеж , не може да обуслови правен извод,  различен от неоснователност на иска в тази част.Адекватаната защита за ищеца в случаят според съда би била, да се довърши административнат процедура от Община Гулянци, която следва да премахне незаконният строеж, за сметка на ответника, след изтичане на даденият срок за доброволно премахване.

   До същите изводи за неоснователност достигна съда и по отношение на претенцията свързана с монтирането на дървена обкована с метал врата, състояща се от 1м. и двукрилна врата с ширина 2.40м. поставена от към уличната регулация, монтирана от едната си страна в оградата на ищцата, тъй като не се установи, същата по какъв начин препятства упражняване на собственическите правомощи на ищцата.    Поради тези съображения съдът счита, че претенцията за отстраняване на монтираната в оградата на ищцата дървена порта с метален обков, също  се явява неоснователна и недоказана и следва да се отхвърли като такава.

           Ищецът е формирал искане също така да бъде осъден ответника  да поправи вредите причинени върху оградата му. Диспозитивното начало на гражданския процес предпоставя произнасянето на съда в рамките на формулираното искане и въз основа на изложените фактически твърдения. Ищецът нито е посочил размера и обхвата на вредите, нито е ангажирал доказателства в тази връзка.  При липсата на данни за размера на причинените вреди и съобразно изхода на делото по главният спор,   осъдителната претенция подлежи на отхвърляне.

Единствено ищеца претендира разноски в размер на общо 770лв. за което представя списък. Съдът счита, че предвид изхода на процеса и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответника дължи на ищеца деловодни разноски в размер на 198,75 лв.,  съразмерно уважената  част.

 Водим от горното, съдът

 

р е ш и :  

 

  ОСЪЖДА, на основание чл. 109 от Закона за собствеността,   Х.В.Х. ***  ДА ПРЕМАХНЕ за своя сметка изграденият от него водопровод, чрез вкопаване на водопроводна тръба в имота на ищцата Р.А.Б. ***, представляващ плътна стоманенобетонова стена с височина 2.00м. изградена по дължината на имотната граница между собственият и имот, находящ се в с.Загражден, общ.Гулянци, с идентификационен № 30199.101.346 и имота ползван от ответника,  като ОТХВЪРЛЯ ИСКА в останалата част за осъждане на ответника да премахне засадените покрай оградата от страната на ответника 8бр. лози, монтираната в единият си край в оградата, дървена обкована с метал врата, състояща се от врата с ширина 1м. и дврукрилна врата с ширина 2.40м., поставена от към уличната регулация,  и опиращата  в оградата на ищцата вътрешна ограда изградена в имота на ответника от газобетонови блокчета, както и да поправи вредите причинени върху оградата,   като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.        

   ОСЪЖДА, Х.В.Х. ***    ДА ЗАПЛАТИ в полза на Р.А.Б. *** сумата от 198.75 лв., представляваща деловодни разноски, съразмерно уважената  част от иска.

         решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: