РЕШЕНИE

гр. Никопол, 02.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  втори ноември през две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Поля Видолова като разгледа докладваното гр.д. № 427 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.422 от ГПК.

 

В НРС е подадена ИМ от „ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД гр.София против „АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1” ЕООД от с.Л. с правно основание чл.422 от ГПК. Представя доказателства.Прави искания.Претендира разноски.

По делото е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК, в който се твърди, че предявения иск е допустим, но е неоснователен.Изложени са подробни мотиви в отговора позовават се и на изтекла погасителна давност.

   Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

От представените по делото договори за аренда е видно, че от 11.03.2009 г. и 18.03.2009г. между ЕЛАГА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ и ответника има сключен договор за арендана замеделска земя, за срок от 5 години, считано от 01.10.2008г. до 01.10.2013г. Като е уговорен размера на арендно плащане за първата стопанска година от10 лв. на декар, а всяка следваща година се увеличава с 20% спрямо предходната година.Въпросния договор е валидно сключен съгласно ЗАЗ.По делото няма данни да е бил прекратен.Предвид на това съдът счита, че договора е валидно сключен и е породил своето правно действие.И ответника е следвало да изпълнява клаузите по договора относно заплащането на арендните вноски.

От представена по делото рамкова полица N Б1В061003249/28.06.2010г. е видно, че между ЕЛАГА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ и ищеца по делото „ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД гр.София е сключен договор за зстраховка на плащания по договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги срещу търговския риск, възникнал на територията на Република България.В тази рамкова полица изрично е записан и длъжника Албена Александрова 1 ЕООД /стр.12 от делото/.

От представения по делото Ликвидационен акт N 92-2012/20.06.2012г. е видно, че във връзка с подадена претенция за застрахователно обезщетение N 1102429/09.05.2011г. и настъпило застрахователно събитие „Забавяне на плащането” от длъжника „АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1” ЕООД от с.Л., в полза на застрахования ЕЛАГА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ е решено да се изплати застрахователно обезщетение в размер на 4 936,26 лв.съставляващо 90% от не погасеното вземане по фактура N 1766/01.10.2010г.

От представеното по делото платежно нареждане е видно, че„ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД гр.София е заплатила на ЕЛАГА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ сумата от 4 936,26 лв., като превода е направен на 21.06.2012г.  

ПО ВЪЗРАЖЕНИЕТО ЗА ДАВНОСТ

Ответникът прави възражение за изтекла тригодишна погасителна давност по чл.111 б.”б” пр.посл.ЗЗД или ако съдът прецени пет годишна давност по чл.110 от ЗЗД.

Според константната съдебна практика, тъй като не е предвиден специална давност за регресния и суброгационния иск  в застраховането и при неприложимост на чл. 197 КЗ се приема, че те се погасяват в общата петгодишна давност по чл. 110 ЗЗД, която започва да тече от момента, в който застрахователят изплати обезщетенията на правоимащите лица.В конкретния случай това е  21.06.2012г., тъй като тогава е изплатено застрахователното обезщетение на ЕЛАГА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ и застрахователя е встъпил в правата на застрахования.И давността изтича на 21.06.2017г.

В настоящият установителен иск се счита предявен от момента на постъпване на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.410 ГПК в съда, а именно – 29.05.2017г. Поради изложеното съдът приема, че към датата на депозиране на заявлението в съда, давността не е била изтекла, поради което и ответника дължи претендираната сума.

       С оглед на изложеното съдът счита, че предявения иск е основателен и като такъв следва да се уважи.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по двете дела в размер на 297,44 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ:

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422 от ГПК, по отношение на „АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1” ЕООД от с.Л., ЕИК: 114631877, предствлявано от А.С.В.съществуването на вземането на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД гр.София, ЕИК: 121769212, предтсвляано от Н.П.М. и И.К.Р. за сумата от 4936,26 лв. – главница, в едно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 29.05.2017г. до окончателното плащане на сумата, присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.410 ГПК № 176/29.05.2017г. по ч.гр.д.№ 264/2017г. по описа на НРС.

  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК „АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1” ЕООД от с.Л., ЕИК: 114631877, предствлявано от А.С.В.да заплати на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД гр.София, ЕИК: 121769212, предтсвляано от Н.П.М. и И.К.Р. сумата от 297,44 лв. представляваща направени разноски по настоящото дело и по ч.гр.д.№ 264/2017г. по описа на НРС.  

Решението може да бъде обжалвано пред  Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от уведомяване на страните, че е изготвено.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :