Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 24.10.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                      

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря: В.Х. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 410 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 28 от ЗЗакДетето.

 

В Никополския районен съд е постъпило искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване в професионално приемно семейство на детето Н.А.А., ЕГН ********** тъй като майката на детето трайно не полага грижи за него. Със Заповед № ЗД 04-0048/26.09.2014 година на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Никопол – М.Б.П. - детето е настанено временно в професионалното приемно семейство на Е. А.Д., ЕГН ********** и К.Д.Д., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***  за срок от една година.С Решение N 158/17.10.2014г. по гр.д.N 355/2014 по описа на НРС майката Н.А.А., ЕГН ********** е Лишена от родителски права.

В с.з. за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява В.Т. и поддържа  искането.

РП-Никопол изпраща представител и поддържа искането на ДИРЕКЦИЯА „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Никопол.

В съдебно заседание не се явява А. А.А. – майка на детето. Същата е Лишена от родителски права.

Видно от представеният социален доклад е, че към момента майката не е в състояние да отглежда правилно и ефективно детето. Детето е обгрижвано от своите близки – С.А. или от баба си Аксения, но същите са декларират, че нямат възможност да полагат грижи за него в семейна среда и желаят то да бъде настанено в специализирана институция. Детето е била настанено в същото приемно семейство с Решение N 105/11.09.2013г.по гр.д.N 363/2013г по описа на НРС.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е А.А. А., ЕГН **********, с баща неизвестен.

От изготвения по делото социален доклад се установява, че майката на детето се намира в трайна невъзможност да полага грижи за него. Заявено е желание от членове на разширеното семейство детето да бъде настанено в специализирана институция. Не са установени членове на разширеното семейство, които да поемат отговорността за отглеждането за детето, напротив има саморъчно декларирано несъгласие да се поемат грижи за детето от страна на най-близките роднини. Детето е била настанено в същото приемно семейство с Решение N 105/11.09.2013г.по гр.д.N 363/2013г по описа на НРС. С Решение N 158/17.10.2014г. по гр.д.N 355/2014 по описа на НРС майката Н.А.А., ЕГН ********** е Лишена от родителски права.

От приложената  Заповед №   ЗД 04-0048/26.09.2014 година на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Никопол – М.Б.П. - детето е настанено временно в професионалното приемно семейство на Е. А.Д., ЕГН ********** и К.Д.Д., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** N 9 до произнасяне на съда

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи :

Предвид гореизложеното, съдът намира, че искането, направено от Директора на ДИРЕКЦИЯ “СП” гр. Никопол за настаняване на детето Н.А. А., ЕГН ********** за основателно, тъй като майката на детето се намира в трайна невъзможност да полага грижи за него. Със Заповед № ЗД 04-0048/26.09.2014 година на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Никопол – М.Б.П. - детето е настанено временно в професионалното приемно семейство на Е. А.Д., ЕГН ********** и К.Д.Д., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***  за срок от една година.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗДето Н.А. А., ЕГН **********  в професионално приемно семейство на Е. А.Д., ЕГН ********** и К.Д.Д., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***  за срок от една година.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Никопол и РП-Никопол.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :