Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 10.10.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на десети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                              Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря В.Х. като разгледа докладваното от съдията  гр.д.№ 391 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Иск за делба –ІІ-ра фаза по извършване на делбата.

 

С решение № 23/26.02.2014га НРС, съдът е допуснал да се извърши съдебна делба В.М.Х.,***, с ЕГН: **********, Т. ***; А.М.М. *** и П.П.Т. *** следните недвижими имоти – земеделски земи в землището на с.Сомовит, придобити по наследство от техните наследодатели:

1.НИВА с площ от 9629 кв.м., четвърта кат., имот N 68045.127.23, в м. „Мъгура”, при съседи: имот 68045.127.24, имот 68045.127.52, имот68045.127.51, имот 68045.127.22 и имот 68045.127.71.

2.НИВА с площ от 1053 кв.м., пета кат., имот N 68045.134.14, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.134.33, имот 68045.134.34, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.36 и имот 68045.134.13.

3. НИВА с площ от 2981 кв.м., пета кат., имот N 68045.134.34, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.139.11, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.14, имот 68045.134.16 и имот 68045.134.33.

4. НИВА с площ от 2820 кв.м., четвърта кат., имот N 68045.317.3, в м. „Конванлъка”, при съседи: имот 68045.317.2, имот 68045.317.4, имот 68045.317.40 и имот 68045.317.7.

5. ЛОЗЕ с площ от 550 кв.м., седма кат., имот N 68045.311.9, в м. „Новите лозя”, при съседи: имот 68045.311.10, имот 68045.311.24, имот 68045.311.8, имот 68045.311.20 и имот 68045.311.19.

6. НИВА с площ от 4600 кв.м., пета кат., имот N 68045.26.8, в м. „Къркаяк”, при съседи: имот 68045.26.43, имот 68045.26.9, имот 68045.26.29, имот 68045.26.30 и имот 68045.26.7.

7. НИВА с площ от 3570 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.11, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.27, имот 68045.101.13 и имот 68045.1014.10.

8. НИВА с площ от 1730 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.27, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.12, имот 68045.101.13 и имот 68045.101.11.

9. НИВА с площ от 7771 кв.м., трета кат., имот N 68045.224.2, в м. „През Вита - Дигата”, при съседи: имот 68045.224.4, имот 68045.224.6, имот 68045.224.3 и имот 68045.224.17, поради което по отношение на тези имоти на основание чл. 69 ал. 1 от ЗН следва да се допусне делба между тях, при  следните квоти:

- В.М.Х.   2/4 ид.ч. от имотите допуснати до делба на Н.В.Ц..

- Т. М.М.   1/4 ид.ч. от имотите допуснати до делба на Н.В.Ц..

- А.М.М. - 1/4 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

 

Съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол съобразно заключението, изготвено от експерта по назначената съдебно-техническа експертиза за движимите вещи, което се възприема от съда като компетентно и обективно изготвено.

           С предявения на страните проект за разделителен протокол са съставени  три дяла, както следва:

ДЯЛ І

 

1. НИВА с площ от 4.355 дка, находяща се в м. „Мъгурата”, четвърта категория, имот N 68045.127.75, в землището на с.Сомовит,  при граници и съседи: имот N 68045.127.76, имот N 68045.127.51,  имот N 68045.127.22 и имот N 68045.127.71, на стойност   3 266.20 лв

2. ЛОЗЕ с площ от 0.540 дка, находяща се в м. „Новите лозя”, седма категория, имот имот N 68045.311.9, в м. „Новите лозя”, при съседи: имот 68045.311.10, имот 68045.311.24, имот 68045.311.8, имот 68045.311.20 и имот 68045.311.19,  на стойност 405.00 лв.

3. НИВА с площ от 1.053 дка, находяща се в м. „Муселиево”, пета категория, имот N 68045.134.14, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.134.33, имот 68045.134.34, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.36 и имот 68045.134.13, на стойност 737 лв.

4. НИВА с площ от 2981 кв.м., пета кат., имот N 68045.134.34, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.139.11, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.14, имот 68045.134.16 и имот 68045.134.33

За уравняване на дяловете следва да заплати на дял втори 93.40 лв.

Обща стойност на този дял  6 401.60 лева.

 

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.771 кв.м., трета кат., имот N 68045.224.10, в м. „През Вита - Дигата”, при съседи: имот 68045.224.4, имот 68045.224.6, имот 68045.224.11 и имот 68045.224.7, на стойност   3 016.80 лв.

2. НИВА с площ от 1730 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.27, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.12, имот 68045.101.13 и имот 68045.101.11, на стойност   1 176.40 лв

3. НИВА с площ от 2820 кв.м., четвърта кат., имот N 68045.317.3, в м. „Конванлъка”, при съседи: имот 68045.317.2, имот 68045.317.4, имот 68045.317.40 и имот 68045.317.7, на стойност 2 115.00 лв.

За уравняване на дяловете следва да получи от дял втори 93.40 лв.

Обща стойност на този дял  6 401.60 лева.

 

ДЯЛ ІІI

 

1. НИВА с площ от 4.000 кв.м., трета кат., имот N 68045.224.11, в м. „През Вита - Дигата”, при съседи: имот 68045.224.10, имот 68045.224.6, имот 68045.224.3 и имот 68045.224.7, на стойност   3 200.00 лв.

2. НИВА с площ от 5.274 дка, находяща се в м. „Мъгурата”, четвърта категория, имот N 68045.127.76, в землището на с.Сомовит,  при граници и съседи: имот N 68045.127246, имот N 68045.127.52,  имот N 68045.127.51, имот N 68045.127.75 и имот N 68045.127.71, на стойност   3 955.60 лв

3. НИВА с площ от 4600 кв.м., пета кат., имот N 68045.26.8, в м. „Къркаяк”, при съседи: имот 68045.26.43, имот 68045.26.9, имот 68045.26.29, имот 68045.26.30 и имот 68045.26.7, на стойност 3 220.00 лв.

4. НИВА с площ от 3570 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.11, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.27, имот 68045.101.13 и имот 68045.1014.10, , на стойност 2 427.60 лв.

Обща стойност на този дял  12 803 лева.

 

Скиците, неразделна част от заключението на експерта по изготвената съдебно-техническа експертиза, представляват неразделна част и от проекта за разделителен протокол.

Проекта за разделителен протокол е предявен на страните в открито с. з., същите не са направили възражения. Съдът счита, че може да се поставят в дял имотите без да се тегли жребий, тъй като тегленето на жребий би се оказало много неудобно.

 

При този изход на процеса и на осн. чл.355 от ГПК П.П.Т. ***, като майка и законен предствител на непълнолетните си деца Т. ***; А.М.М. ***, следва да бъде осъдена да заплати по сметка на НРС д.т. в размер на 256.07 лв. за всеки един от тях или общо 512.13 лв. А ищеца В.М.Х.,***, с ЕГН: ********** следва да бъде осъден да заплатят по сметка на НРС д.т. в размер на 512.13 лв.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл.350 от ГПК предявеният с протоколно определение от 10.10.2014г. ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на допуснатите до делба земеделски имоти, съгласно който наследствените земеделски земи се разделят на следните два реални  дяла, от които както следва :

ДЯЛ І

 

1. НИВА с площ от 4.355 дка, находяща се в м. „Мъгурата”, четвърта категория, имот N 68045.127.75, в землището на с.Сомовит,  при граници и съседи: имот N 68045.127.76, имот N 68045.127.51,  имот N 68045.127.22 и имот N 68045.127.71, на стойност   3 266.20 лв

2. ЛОЗЕ с площ от 0.540 дка, находяща се в м. „Новите лозя”, седма категория, имот имот N 68045.311.9, в м. „Новите лозя”, при съседи: имот 68045.311.10, имот 68045.311.24, имот 68045.311.8, имот 68045.311.20 и имот 68045.311.19,  на стойност 405.00 лв.

3. НИВА с площ от 1.053 дка, находяща се в м. „Муселиево”, пета категория, имот N 68045.134.14, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.134.33, имот 68045.134.34, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.36 и имот 68045.134.13, на стойност 737 лв.

4. НИВА с площ от 2981 кв.м., пета кат., имот N 68045.134.34, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.139.11, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.14, имот 68045.134.16 и имот 68045.134.33

За уравняване на дяловете следва да заплати на дял втори 93.40 лв.

Обща стойност на този дял  6 401.60 лева.

 

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.771 кв.м., трета кат., имот N 68045.224.10, в м. „През Вита - Дигата”, при съседи: имот 68045.224.4, имот 68045.224.6, имот 68045.224.11 и имот 68045.224.7, на стойност   3 016.80 лв.

2. НИВА с площ от 1730 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.27, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.12, имот 68045.101.13 и имот 68045.101.11, на стойност   1 176.40 лв

3. НИВА с площ от 2820 кв.м., четвърта кат., имот N 68045.317.3, в м. „Конванлъка”, при съседи: имот 68045.317.2, имот 68045.317.4, имот 68045.317.40 и имот 68045.317.7, на стойност 2 115.00 лв.

За уравняване на дяловете следва да получи от дял втори 93.40 лв.

Обща стойност на този дял  6 401.60 лева.

 

ДЯЛ ІІI

 

1. НИВА с площ от 4.000 кв.м., трета кат., имот N 68045.224.11, в м. „През Вита - Дигата”, при съседи: имот 68045.224.10, имот 68045.224.6, имот 68045.224.3 и имот 68045.224.7, на стойност   3 200.00 лв.

2. НИВА с площ от 5.274 дка, находяща се в м. „Мъгурата”, четвърта категория, имот N 68045.127.76, в землището на с.Сомовит,  при граници и съседи: имот N 68045.127246, имот N 68045.127.52,  имот N 68045.127.51, имот N 68045.127.75 и имот N 68045.127.71, на стойност   3 955.60 лв

3. НИВА с площ от 4600 кв.м., пета кат., имот N 68045.26.8, в м. „Къркаяк”, при съседи: имот 68045.26.43, имот 68045.26.9, имот 68045.26.29, имот 68045.26.30 и имот 68045.26.7, на стойност 3 220.00 лв.

4. НИВА с площ от 3570 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.11, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.27, имот 68045.101.13 и имот 68045.1014.10, , на стойност 2 427.60 лв.

Обща стойност на този дял  12 803 лева.

 

На осн.чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.М.Х.,***, с ЕГН: **********

 

ДЯЛ ІІI

 

1. НИВА с площ от 4.000 кв.м., трета кат., имот N 68045.224.11, в м. „През Вита - Дигата”, при съседи: имот 68045.224.10, имот 68045.224.6, имот 68045.224.3 и имот 68045.224.7, на стойност   3 200.00 лв.

2. НИВА с площ от 5.274 дка, находяща се в м. „Мъгурата”, четвърта категория, имот N 68045.127.76, в землището на с.Сомовит,  при граници и съседи: имот N 68045.127246, имот N 68045.127.52,  имот N 68045.127.51, имот N 68045.127.75 и имот N 68045.127.71, на стойност   3 955.60 лв

3. НИВА с площ от 4600 кв.м., пета кат., имот N 68045.26.8, в м. „Къркаяк”, при съседи: имот 68045.26.43, имот 68045.26.9, имот 68045.26.29, имот 68045.26.30 и имот 68045.26.7, на стойност 3 220.00 лв.

4. НИВА с площ от 3570 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.11, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.27, имот 68045.101.13 и имот 68045.1014.10, , на стойност 2 427.60 лв.

Обща стойност на този дял  12 803 лева.

 

На осн.чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т. *** с ЕГН: **********

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.771 кв.м., трета кат., имот N 68045.224.10, в м. „През Вита - Дигата”, при съседи: имот 68045.224.4, имот 68045.224.6, имот 68045.224.11 и имот 68045.224.7, на стойност   3 016.80 лв.

2. НИВА с площ от 1730 кв.м., седма кат., имот N 68045.101.27, в м. „Коста мори”, при съседи: имот 68045.101.26, имот 68045.101.12, имот 68045.101.13 и имот 68045.101.11, на стойност   1 176.40 лв

3. НИВА с площ от 2820 кв.м., четвърта кат., имот N 68045.317.3, в м. „Конванлъка”, при съседи: имот 68045.317.2, имот 68045.317.4, имот 68045.317.40 и имот 68045.317.7, на стойност 2 115.00 лв.

За уравняване на дяловете следва да получи от дял втори 93.40 лв.

Обща стойност на този дял  6 401.60 лева.

 

 

 

 На осн.чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.М.М.  с ЕГН:  **********

ДЯЛ І

 

1. НИВА с площ от 4.355 дка, находяща се в м. „Мъгурата”, четвърта категория, имот N 68045.127.75, в землището на с.Сомовит,  при граници и съседи: имот N 68045.127.76, имот N 68045.127.51,  имот N 68045.127.22 и имот N 68045.127.71, на стойност   3 266.20 лв

2. ЛОЗЕ с площ от 0.540 дка, находяща се в м. „Новите лозя”, седма категория, имот имот N 68045.311.9, в м. „Новите лозя”, при съседи: имот 68045.311.10, имот 68045.311.24, имот 68045.311.8, имот 68045.311.20 и имот 68045.311.19,  на стойност 405.00 лв.

3. НИВА с площ от 1.053 дка, находяща се в м. „Муселиево”, пета категория, имот N 68045.134.14, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.134.33, имот 68045.134.34, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.36 и имот 68045.134.13, на стойност 737 лв.

4. НИВА с площ от 2981 кв.м., пета кат., имот N 68045.134.34, в м. „Муселиево”, при съседи: имот 68045.139.11, имот 68045.134.32, имот 68045.134.15, имот 68045.134.14, имот 68045.134.16 и имот 68045.134.33

За уравняване на дяловете следва да заплати на дял втори 93.40 лв.

Обща стойност на този дял  6 401.60 лева.

 

 

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК В.М.Х.,***, с ЕГН: ********** да заплати по сметка на НРС д.т. в размер на 512.13 лв ОСЪЖДА на основание чл.355 от М.Д.Т. от грикопол с ЕГН **********  да заплати по сметка на НРС д. т. в размер на 70.88 лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК П.П.Т. ***, като майка и законен предствител на непълнолетните си деца Т. ***; А.М.М. ***, да заплати по сметка на НРС д.т. в размер на 256.06 лв. за всеки един от тях или общо 512.13 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен Съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия :