ПРОТОКОЛ

 

година 2017                                                                                     град НИКОПОЛ

РАЙОНЕН СЪД                                                                            граждански състав

 

на двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

БИЛЯНА КИСЕВА

 

 

Секретар П.В.

Прокурор ----

Сложи за разглеждане докладваното от съдия КИСЕВА

гражданско дело № 381 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

ИЩЕЦ М.Н.Д. – р.пр. чрез пълномощника си адв.Р.Б. *** не се явява.

ИЩЕЦ М.С.Б. – р.пр.чрез пълномощника си адв.Р.Б. *** не се явява.

ИЩЕЦ С.М.К. – р.пр. чрез пълномощника си адв.Р.Б. *** не се явява.

ИЩЕЦ Д.М.П. – р.пр. чрез пълномощника си адв.Р.Б. ***, не се явява.

         В залата не се явява пълномощника на ищците адв. Р.Б. ***.

ОТВЕТНИК Р.П.И. – р.пр.чрез пълномощника си. Представлява се от адв.Б.К. от ЛАК с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИК В.Г.Б. – р.пр.чрез пълномощника си. Не се явява. Представлява се от адв.Б.К. от ЛАКс пълномощно по делото.

ОТВЕТНИК С.Г.П. – р.пр. чрез пълномощника си. Не се явява. Представлява се от адв.Б.К. от ЛАКс пълномощно по делото.

За ТРЕТО ЛИЦЕ ПОМАГАЧ «ДОН АГРИКОЛА» ЕООД гр.СОФИЯр.пр. не се явява представител.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.– да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА

Съдът, след като установи, че Решение № 52/26.04.2017 година, постановено по гр.д. 381/2013 година по описа на НРС е влязло в законна сила е призовал траните за теглене на жребий на основание чл.352 от ГПК и пристъпва към теглене на жребии.

По делото са обособени 7/седем/ дяла, като за дялове I, II, III ще се тегли жребий между М.С.Б., С.М.К. и Д.  М.П.. За дялове IV, V и VI ще се тегли жребий между Р.П.И., В.Г.Б. и С.Г.П., а дял VII е за М.Н.Д..

Приготвиха се два плика за теглене на жребии, обозначиха се с цифри 1 и 2, надписват се лисчета с дяловете, сгъват се и се поставят в пликовете. Пликовете се запечатаха. 

След разбъркване на пликовете съдът пристъпи към служебно теглене на жребии.

 

За ищеца М.С.Б. съдът изтегли служебно плик обозначен с №2 и след отварянето му съдът констатира, че същият получава ДЯЛ  ІІ,  състоящ се от:

1. НИВА с площ от 4.295 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034038 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034039; имот N 034027; имот N 034023, имот N 034037 и имот N 000064, на стойност   3 349,76 лв.

2. ЛОЗЕ с площ от 0.518 дка., находящо се в землището на с.М., в м. „ ДОЛНИ БОСТАНИ ”, четвърта категория, имот N 012211, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 012210; имот N 000212; имот N 012212 и имот N 012322, на стойност   406,24 лв.

    Обща стойност  на този дял  3 756,00 лева.

 

За ищеца С.М.К. съдът изтегли служебно плик обозначен с №3 и след отварянето му съдът констатира, че същият получава ДЯЛ ІІІ,  състоящ се от:

1. НИВА с площ от 4.815 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034039 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034040; имот N 034027; имот N 034038 и имот N 000064, на стойност   3 756,00 лв.

    Обща стойност  на този дял  3 756,00 лева.

 

За ищеца Д.М.П. съдът изтегли служебно плик обозначен с №1 и след отварянето му съдът констатира, че същият получава ДЯЛ І,  състоящ се от:

1. ЛИВАДА с площ от 2.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ ЛИВАДИТЕ - ПРИПЕКА”, четвърта  категория, имот N 180011 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 180010; имот N 000356; имот N 180012 и имот N 280006, на стойност  1 200,00  лв.

2. НИВА с площ от 3.277 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034037 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034038; имот N 034023; имот N 034006 и, имот N 000064, на стойност 2 556,00 лв.

Обща стойност на този дял  3 756,00 лева.

 

За ответника Р.П.И., адв.К. изтегли плик обозначен с №2 и след отварянето му съдът констатира, че същият получава ДЯЛ V,  състоящ се от:

1. НИВА с площ от 3.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077032 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077031; имот N 000270; имот N 077033 и имот N 077009, на стойност   4 270,80 лв.

2. НИВА с площ от 3.021 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ НАД ГЕРАНА”, шеста  категория, имот N 100054 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 100055; имот N 300001; имот N 000436 и имот N 000455, на стойност 2 266,00 лв.

3. НИВА с площ от 4.400 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ ПОПОВА ЧЕШМА”, четвърта  категория, имот N 095001 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 095003 и имот N 000403, на стойност 3 520,00 лв.

4. ЛОЗЕ с площ от 1.600 дка., находящо се в землището на с.В., в м. „ РУСКИ ГРОБ ”, четвърта категория, имот N 036047, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 036046; имот N 036045; имот N 036048 и имот N 036059, на стойност 1 264.00 лв.

Обща стойност  на този дял  9 390,00 лева.

 

За ответника В.Г.Б., адв.К. изтегли плик обозначен с №1 и след отварянето му съдът констатира, че същият получава ДЯЛ ІV,   състоящ се от:

1. НИВА с площ от 2.999 дка., находяща се в землището на с.В. в м. „ ФИРКОВА КРУША”, четвърта категория, имот N 077009 по плана земеразделяне, при съседи: имот N 000140; имот N 077008; имот N 077056 и имот N0077010, на стойност   2 399,20 лв.

2. ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРОТОРИЯ с площ от 4.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ СЛАТИНСКИ ДОЛ”, четвърта  категория, имот N 296069 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 296070; имот N 096015; имот N 296017; имот N 296058 и имот N 296053, на стойност  2 720,00 лв.

3.  НИВА с площ от 5.475 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077031 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077020; имот N 000270; имот N 077032 и имот N 077009, на стойност   4 270,80 лв.

    Обща стойност  на този дял  9 390,00 лева.

 

За ответника С.Г.П., адв.К. изтегли плик обозначен с №3 и след отварянето му съдът констатира, че същият получава ДЯЛ  VІ,  състоящ се от:

1. НИВА с площ от 9.153 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077033 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077032; имот N 000270; имот N 077034; имот N 077008 и имот N 077009, на стойност   7 140,00 лв.

2. НИВА  с площ от 3.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ ДОЛНИ ВЪРБИ ”, шеста  категория, имот N 016004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 016030; имот N 000119; имот N 016005; имот N 016006 и имот N 016027, на стойност  2 250,00 лв.

    Обща стойност  на този дял  9 390,00 лева.

 

 Ищеца М.Н.Д. получава ДЯЛ VІІ   състоящ се от:

1. НИВА с площ от 4.615 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034040 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034039; имот N 034027; имот N 034028; имот N 034009 и  имот N 000064, на стойност 3 599,80 лв.

2. НИВА с площ от 3.372 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077034 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077005; имот N 000270; имот N 077033 и имот N 077008, на стойност   2 629,20 лв.

3. НИВА с площ от 3.727 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ НАД ГЕРАНА”, шеста  категория, имот N 100055 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 000455; имот N 100054; имот N 300001 и имот N 100035, на стойност 2 795,00 лв.

4. ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРОТОРИЯ с площ от 3.300 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ СЛАТИНСКИ ДОЛ”, четвърта  категория, имот N 296070 по плана за земеразделяне на с.М., при съседи: имот N 296069; имот N 096015; имот N 296054 и  имот N 296053, на стойност  2 244,00 лв.

Обща стойност  на този дял  11 268,00 лева.

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ ТЕГЛЕНЕТО НА ЖРЕБИЯ И СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНИТЕ ДЯЛОВЕ, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПОСТАВЯ в дял на Д.М. ***, ЕГН **********

ДЯЛ І

Състоящ се от:

1. ЛИВАДА с площ от 2.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ ЛИВАДИТЕ - ПРИПЕКА”, четвърта  категория, имот N 180011 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 180010; имот N 000356; имот N 180012 и имот N 280006, на стойност  1 200,00  лв.

2. НИВА с площ от 3.277 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034037 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034038; имот N 034023; имот N 034006 и, имот N 000064, на стойност 2 556,00 лв.

Обща стойност на този дял  3 756,00 лева.

ПОСТАВЯ в дял на М.С.Б. ***, ЕГН **********

ДЯЛ ІІ

Състоящ се от:

1. НИВА с площ от 4.295 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034038 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034039; имот N 034027; имот N 034023, имот N 034037 и имот N 000064, на стойност   3 349,76 лв.

2. ЛОЗЕ с площ от 0.518 дка., находящо се в землището на с.М., в м. „ ДОЛНИ БОСТАНИ ”, четвърта категория, имот N 012211, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 012210; имот N 000212; имот N 012212 и имот N 012322, на стойност   406,24 лв.

    Обща стойност  на този дял  3 756,00 лева.

ПОСТАВЯ в дял на С.М.К. ***, ЕГН **********

 

ДЯЛ ІІI

Състоящ се от:

1. НИВА с площ от 4.815 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034039 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034040; имот N 034027; имот N 034038 и имот N 000064, на стойност   3 756,00 лв.

    Обща стойност  на този дял  3 756,00 лева.

 

ПОСТАВЯ в дял на В.Г.Б. ***, ЕГН **********

ДЯЛ ІV

Състоящ се от:

1. НИВА с площ от 2.999 дка., находяща се в землището на с.В. в м. „ ФИРКОВА КРУША”, четвърта категория, имот N 077009 по плана земеразделяне, при съседи: имот N 000140; имот N 077008; имот N 077056 и имот N0077010, на стойност   2 399,20 лв.

2. ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРОТОРИЯ с площ от 4.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ СЛАТИНСКИ ДОЛ”, четвърта  категория, имот N 296069 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 296070; имот N 096015; имот N 296017; имот N 296058 и имот N 296053, на стойност  2 720,00 лв.

3.  НИВА с площ от 5.475 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077031 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077020; имот N 000270; имот N 077032 и имот N 077009, на стойност   4 270,80 лв.

    Обща стойност  на този дял  9 390,00 лева.

 

ПОСТАВЯ в дял на Р.П.И. ***, ЕГН **********

ДЯЛ V

Състоящ се от:

1. НИВА с площ от 3.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077032 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077031; имот N 000270; имот N 077033 и имот N 077009, на стойност   4 270,80 лв.

2. НИВА с площ от 3.021 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ НАД ГЕРАНА”, шеста  категория, имот N 100054 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 100055; имот N 300001; имот N 000436 и имот N 000455, на стойност 2 266,00 лв.

3. НИВА с площ от 4.400 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ ПОПОВА ЧЕШМА”, четвърта  категория, имот N 095001 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 095003 и имот N 000403, на стойност 3 520,00 лв.

4. ЛОЗЕ с площ от 1.600 дка., находящо се в землището на с.В., в м. „ РУСКИ ГРОБ ”, четвърта категория, имот N 036047, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 036046; имот N 036045; имот N 036048 и имот N 036059, на стойност 1 264.00 лв.

Обща стойност  на този дял  9 390,00 лева.

 

ПОСТАВЯ в дял на С.Г. ***, ЕГН **********

 

ДЯЛ VI

Състоящ се от:

1. НИВА с площ от 9.153 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077033 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077032; имот N 000270; имот N 077034; имот N 077008 и имот N 077009, на стойност   7 140,00 лв.

2. НИВА  с площ от 3.000 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ ДОЛНИ ВЪРБИ ”, шеста  категория, имот N 016004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 016030; имот N 000119; имот N 016005; имот N 016006 и имот N 016027, на стойност  2 250,00 лв.

 

    Обща стойност  на този дял  9 390,00 лева.

 

ПОСТАВЯ в дял на М.Н.Д. ***,  ЕГН **********.

ДЯЛ VII

Състоящ се от:

1. НИВА с площ от 4.615 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034040 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034039; имот N 034027; имот N 034028; имот N 034009 и  имот N 000064, на стойност 3 599,80 лв.

2. НИВА с площ от 3.372 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077034 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077005; имот N 000270; имот N 077033 и имот N 077008, на стойност   2 629,20 лв.

3. НИВА с площ от 3.727 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ НАД ГЕРАНА”, шеста  категория, имот N 100055 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 000455; имот N 100054; имот N 300001 и имот N 100035, на стойност 2 795,00 лв.

4. ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРОТОРИЯ с площ от 3.300 дка., находяща се в землището на с.М., в м. „ СЛАТИНСКИ ДОЛ”, четвърта  категория, имот N 296070 по плана за земеразделяне на с.М., при съседи: имот N 296069; имот N 096015; имот N 296054 и  имот N 296053, на стойност  2 244,00 лв.

Обща стойност  на този дял  11 268,00 лева.

 

Скиците, неразделна част от заключението на експертизата са неразделна част от насотящият протокол.

ПРЕКРАТЯВА ПРИЗВОДСТВОТО по гр.д.381/2013 година по описа на РС грикопол.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за прекратяване на производството по делото може да се  обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок, считано  от  днес за явилият се ответник и от съобщението до страните, неявили се.

Протокола написан в съдебно заседание, което приключи в 13.10  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: