Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол 03.10.2014г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и трети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д.N 381 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

ПРОИЗВОДСТОВТО е по реда  на чл. 341 от ГПК във  вр. с  чл. 69 ал. 1 от ЗН.

В Никополския районен съд е постъпила искова молба от М. Н. Д., с ЕГН: **********; М.С.Б., с ЕГН: **********; С.М.К., с ЕГН: ********** и Д.М.П., с ЕГН: ********** всички от ***, чрез адв.Р.Б. *** против Р.П.И., с ЕГН: ********** от ***; В.Г.Б.,*** и С. Г. П. *** с правно основание на предявения иск чл.341 от ГПК във вр. с чл.69 ал.1 от ЗН – делба на съсобствени недвижими имоти. В молбата се посочва, че страните са наследници на А.И.Т. б.ж.на с.МУСЕЛИЕВО поч.на 23.05.1956г.Твърди се, че са съсобственици по наследство на следните недвижими имоти – земеделски земи:

1. ЛОЗЕ с площ от 1.600 дка., находящо се в землището на с.Въбел, в м. „ РУСКИ ГРОБ ”, четвърта категория, имот N 036047, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 036046 лозе на н-ците на Г.П.Ч.; имот N 036045 лозе на „ Геомар агротех” ЕООД; имот N 036048 – лозе на „Дон агрикола” ЕООД и имот N 036059 – полски път на Община гр.Никопол.

2. НИВА с площ от 2.999 дка., находяща се в землището на с.Въбел в м. „ ФИРКОВА КРУША”, четвърта категория, имот N 077009 по плана земеразделяне, при съседи: имот N 000140 – път втори клас на държавата; имот N 077008 – нива на Н.С.Т.; имот N 077056 нива на „Агро Финанс” АДСИЦ и имот N0077010 нива на „Серес” АД. 

3. ЛОЗЕ с площ от 0.518 дка., находящо се в землището на с.Муселиево, в м. „ ДОЛНИ БОСТАНИ ”, четвърта категория, имот N 012211, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 012210 лозе на н-ците на Т.М.В.; имот N 000212 дере на Община гр.Никопол; имот N 012212 – лозе на Т.М.Д. и имот N 012322 – лозе на Р.Ц.К..

4. НИВА  с площ от 3.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ДОЛНИ ВЪРБИ ”, шеста  категория, имот N 016004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 016030 – нива на И.Б.В.; имот N 000119 полски път на Община гр.Никопол; имот N 016005 нива на В.С.Х., имот N 016006 нива на н-ците на Г.Т.И. и имот N 016027 нива на „Агроленд Гринбърг 2” КД.

5. НИВА с площ от 17.002 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034007 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034028 – нива на С.А.Н.; имот N 034027 нива на М.З.А.; имот N 034023 нива на н-ците на Г.Е.А., имот N 034006 нива на н-ците на П.Т.Г., имот N 000064 полски път на Община гр.Никопол и имот N 034009 нива на Б.И.А..

6. НИВА с площ от 21.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077020 – нива на Е.Д.В.; имот N 000270 полски път на Община гр.Никопол; имот N 077005 ва на н-ците на П.М.К., имот N 077008 нива на „Сортови семена Вардим” ЕАД и имот N 077009 нива на „Адван Терафонд” АДСИЦ.

7. НИВА с площ от 4.400 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ПОПОВА ЧЕШМА”, четвърта  категория, имот N 095001 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 095003 – нива на Г.Г.Д. и имот N 000403 пасище, мера на В.А.К..

8. НИВА с площ от 6.748 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ НАД ГЕРАНА”, шеста  категория, имот N 100034 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 000436 – дере, овраг, яма на Община гр.Никопол; имот N 300001 др.с.т. на н-ците на И.К.П., имот N 100035 нива на н-ците на К.П. А. и имот N 000455 полски път на Община гр.Никопол.

9. ЛИВАДА с площ от 2.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ЛИВАДИТЕ - ПРИПЕКА”, четвърта  категория, имот N 180011 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 180010 – ливада на н-ците на К.П.Д.; имот N 000356 полски път на Община гр.Никопол; имот N 180012 ливада на н-ците на Е.Р.С. и имот N 280006 др.с.т. нива на И.Н.П..

10. ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРОТОРИЯ с площ от 7.300 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ СЛАТИНСКИ ДОЛ”, четвърта  категория, имот N 296016 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 296015 – др.с.т. на н-ците на С.И.Т.; имот N 096015 нива на Г.И.Т.; имот N 296015 др.с.т. на В.В.Б., имот N 296054 - др.с.т. на н-ците на Р.Д.В., имот N 296053 др.с.т.на А.Д.Н. и имот N 296058 др.с.т.на Л.Е.В..Твърди, се че не могат да постигнат съгласие за подялба на земеделските земи.Моли съда да допусне делба при квоти посочени в ИМ.

По делото е представен в срок отговор по чл.131 от ГПК ответниците, в който твърдят, че иска е основателен, но оспорват посочените в ИМ квоти.като твърдят, че Има публично нотариално завещание N 15/1942г. на Игнат Доков, скоето общия наследодател А.И.Т. е завещал на сина си Г.А.И. 1/3 ид.ч.от правото на собственост от всичкото си движими и недвижимо имущество, където и да се намирало то в момента на неговата смърт.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск по чл. 341 от ГПК, във вр. с чл.69 ал.1 от ЗН– за делба на недвижим имот.

По делото са представени нови удостоверения за родствени връзки на Я.Д.Т. и А.И.Т. е видно, че освен записаните в удостоверението за наследници техни деца В. А.Г. Г.А.И. и И.А.Б. са имали още едно дете Л.А.И..При което по делото са конституирани като страни наследниците на Л.А.И.: М.Л.А., Л.Г.А. и И.Г.А..

Л.А.И. с Определение  N 117/19.02.1942г. е бил осиновен от С.И.Т. и М. С. И.. Съгласно действащата към момента на осиновяването правна уредба / чл. 49 от Закона за извънбрачните деца и за осиновяването, обн. в ДВ бр. 267 от 26.11.1940 г./ това осиновяване е било непълно, като съгласно чл. 46 от същия закон по силата на него Л.А.И. е добил качеството наследник на осиновителите си.

Това осиновяване е останало непълно /не се е трансформирало в пълно с изменението на чл. 81 от Закона за лицата и семейството от 1949 г. с Изв. бр. 50 от 23.06.1961 г. и с приемането на чл. 105 от Семейния кодекс от 1968 г./ поради следното: Според горепосочените разпоредби заварените непълни осиновявания се трансформират в пълни. В случая обаче осиновяването на Л.А.И. не е било заварено към 1961 г., тъй като към тази дата осиновителите вече са били починали.С.И.Т. е починал ма 03.05.1951г., а съпругата му М. С. И. на 21.03.1959г.

Поради гореизложеното, тъй като осиновяването на Л.А.И. от С.И.Т. и М. С. И. е останало непълно, съгласно  чл. 49 от Закона за извънбрачните деца и за осиновяването от 1940 г. Л.А.И. е запазила всичките си права и длъжности спрямо семейството, към което принадлежи по рождение.

Ето защо, тъй като към момента на смъртта си А.И.Т. е оставил за свои наследници: съпругата си Я.Д.Т. и четирите си деца: В. А.Г., Г.А.И., И.А.Б. и  Л.А.И., като негови наследници следва да се считат и наследниците на Л.А.И..

От представените по делото Решения на ОС „ЗиГ” гр.Никопол е видно, че на наследниците на А.И.Т. са възстановени земеделски земи с Решение от 05.01.1995г.От тогава до сега наследниците на А.И.Т. не са предявявали претенции, към наследството оставено от общия наследодател А.И.Т..От разпитаната по делото свидетелка М. А. става ясно, че нито Л.А.И., нито неговите наследници са се интересували от имотите оставени от А.И.Т..Тъй като знаели, че Л.И. е осиновен и е получил наследството от осиновителите си.

От така събраните доказателства може да се направи категоричен извод, че М. Н. Д., с ЕГН: **********; М.С.Б., с ЕГН: **********; С.М.К., с ЕГН: ********** и Д.М.П., с ЕГН: ********** всички от ***, Р.П.И., с ЕГН: ********** от ***; В.Г.Б.,*** и С. Г. П. *** са придобила недвижимите имоти – земеделски земи по давност, тъй като лично и чрез своите наследодатели са владели непрекъснато и спокойно владение в срока по  чл. 79, ал. 1 ЗС земеделските земи оставени им в наследство от А.И.Т..И спрямо тях е настъпила придобивна давност върху имотите предмет на делото следствие на това следва от делбата да се изключат наследниците на Л.А.И. : М.Л.А., Л.Г.А. и И.Г.А..

По делото е представено препис публично нотариално завещание от 02.02.1945г. на А.И.Т., с което същият е завещал 1/3 ид.ч. от всичкото си движимо и недвижимо имущество, където и да се намира то в момента на неговата смърт на сина си Г.А.И..

 С оглед разпоредбата на  чл. 24 от Закона за наследството, съдът приема, че представеното завещание е нотариално, тъй като изявената воля на завещателя е изразена в присъствието на четирима свидетели пред нотариуса, който е съставил завещанието и го е прочел на завещателя.След което то е било подписано от Завещателя , който е заявил, че е неграмотен, от свидетелите и нотариуса.Спецификата при нотариални завещания е, че същите са удостоверени в публичните нотариални регистри, поради което за тях не са приложими изискванията за обявяване на саморъчни завещания.Ето защо по делото не е представен и не би могло да бъде представен протокол за неговото обявяване.

След като завещателното разпореждане се отнася 1/3 ид.ч. от всичкото си движимо и недвижимо имущество на завещателя, съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗН то представлява общо такова и придава качеството на наследник по завещание на лицето, в полза на което е направено. Това лице придобива правото на собственост върху имуществото на наследодателя по силата на завещанието. Завещание не е оспорено, валидно е и може да легитимира ответниците: Р.П.И., В.Г.б. и С. Геиргиева П. като собственик на 1/3 ид.ч. от всички имоти, предмет на делба по завещание.

От така събраните доказателства става ясно, че завещанието е съставено на 02.02.1942г.Учредяването на ТКЗС с.Муселиево е станало 1945г., което е видно от представената по делото кратка историческа справка.От представено по делото удостоверение от Кметство с.Муселиево е видно, че към 21.06.1949г. А.И.Т. е декларирал притежавани от него имоти в землището на с.Въбел.

При определяне на квотите на съделителите следва да се съобрази постановеното Тълкувателно решение № 1 от 04.11.1998 г. по Гр. дело № 1/1998 г., ОСГК, съгласно което кръгът на законните наследници на възстановената собственост върху имоти, одържавени или включени в ТКЗС или други образувани въз основа на тях селскостопански организации се определя към момента на смъртта на наследодателя, а не към момента на възстановяване на собствеността върху недвижимите имоти, като изключение от това правило са правата на наследниците на последващия съпруг по чл. 9а от ЗН, която разпоредба е неприложима в конкретния случай. Всички наследници на починалото преди възстановяване на собствеността лице наследяват по трансмисия новооткритото наследство и имат правата, каквито техният пряк наследодател би имал, ако беше жив при възстановяване на собствеността / чл. 91а от ЗН/ - Решение № 207 от 08.06.1996 г. по гр. д. № 70/96 г. на I ГО на ВС и Решение № 661 от 18.11.2003 г. по гр. д. № 319/03 г. на ВКС, I ГО.

Съобразно изложеното за придобиване на собствеността върху процесните имоти въз основа на Публично нотариално завещание, оставено от общия наследодател, относно кръга на наследниците и придобивната давност, съдът следва да изключи от делбата ответниците: М.Л.А., Л.Г.А. и И.Г.А. и допусне до делба между:  М. Н. Д., М.С.Б., С.М.К., Д.М.П., Р.П.И., В.Г.Б., и С. Г. П..Като съделителите са съсобственици по наследство и завещание на А.И.Т. б.ж.на с.МУСЕЛИЕВО поч.на 23.05.1956г.на следните недвижими имоти находяща се в землището на с.Въбел и с.Муселиево:

1. ЛОЗЕ с площ от 1.600 дка., находящо се в землището на с.Въбел, в м. „ РУСКИ ГРОБ ”, четвърта категория, имот N 036047, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 036046 лозе на н-ците на Г.П.Ч.; имот N 036045 лозе на „ Геомар агротех” ЕООД; имот N 036048 – лозе на „Дон агрикола” ЕООД и имот N 036059 – полски път на Община гр.Никопол.

2. НИВА с площ от 2.999 дка., находяща се в землището на с.Въбел в м. „ ФИРКОВА КРУША”, четвърта категория, имот N 077009 по плана земеразделяне, при съседи: имот N 000140 – път втори клас на държавата; имот N 077008 – нива на Н.С.Т.; имот N 077056 нива на „Агро Финанс” АДСИЦ и имот N0077010 нива на „Серес” АД. 

3. ЛОЗЕ с площ от 0.518 дка., находящо се в землището на с.Муселиево, в м. „ ДОЛНИ БОСТАНИ ”, четвърта категория, имот N 012211, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 012210 лозе на н-ците на Т.М.В.; имот N 000212 дере на Община гр.Никопол; имот N 012212 – лозе на Т.М.Д. и имот N 012322 – лозе на Р.Ц.К..

4. НИВА  с площ от 3.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ДОЛНИ ВЪРБИ ”, шеста  категория, имот N 016004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 016030 – нива на И.Б.В.; имот N 000119 полски път на Община гр.Никопол; имот N 016005 нива на В.С.Х., имот N 016006 нива на н-ците на Г.Т.И. и имот N 016027 нива на „Агроленд Гринбърг 2” КД.

5. НИВА с площ от 17.002 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034007 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034028 – нива на С. А.Н.; имот N 034027 нива на М.З. А.; имот N 034023 нива на н-ците на Г.Е. А., имот N 034006 нива на н-ците на П.Т.Г., имот N 000064 полски път на Община гр.Никопол и имот N 034009 нива на Б.И.А..

6. НИВА с площ от 21.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077020 – нива на Е.Д.В.; имот N 000270 полски път на Община гр.Никопол; имот N 077005 ва на н-ците на П.М.К., имот N 077008 нива на „Сортови семена Вардим” ЕАД и имот N 077009 нива на „Адван Терафонд” АДСИЦ.

7. НИВА с площ от 4.400 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ПОПОВА ЧЕШМА”, четвърта  категория, имот N 095001 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 095003 – нива на Г.Г.Д. и имот N 000403 пасище, мера на В.А.К..

8. НИВА с площ от 6.748 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ НАД ГЕРАНА”, шеста  категория, имот N 100034 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 000436 – дере, овраг, яма на Община гр.Никопол; имот N 300001 др.с.т. на н-ците на И.К.П., имот N 100035 нива на н-ците на К.П. А. и имот N 000455 полски път на Община гр.Никопол.

9. ЛИВАДА с площ от 2.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ЛИВАДИТЕ - ПРИПЕКА”, четвърта  категория, имот N 180011 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 180010 – ливада на н-ците на К.П.Д.; имот N 000356 полски път на Община гр.Никопол; имот N 180012 ливада на н-ците на Е.Р.С. и имот N 280006 др.с.т. нива на И.Н.П..

10. ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРОТОРИЯ с площ от 7.300 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ СЛАТИНСКИ ДОЛ”, четвърта  категория, имот N 296016 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 296015 – др.с.т. на н-ците на С.И.Т.; имот N 096015 нива на Г.И.Т.; имот N 296015 др.с.т. на В.В.Б., имот N 296054 - др.с.т. на н-ците на Р.Д.В., имот N 296053 др.с.т.на А.Д.Н. и имот N 296058 др.с.т.на Л.Е.В.., при  следните квоти:

- М. Н. Д. – 6/27 ид.ч. от имота.

- М.С.Б. – 2/27 ид.ч. от имота.

- С.М.К. – 2/27 ид.ч. от имота

- Д.М.П. – 2/27 ид.ч. от имота.

- Р.П.И. – 5/27 ид.ч. от имота.

- В.Г.Б. – 5/27 ид.ч. от имота.

- С. Г. П. – 5/27 ид.ч.от имотите.

Ответниците Р.П.И., В.Г.Б. и С. Г. П., чрез процесуалният си представител адв.В.Ф. от ПлАК са напавили възражение по делото по реда на  чл. 76 от ЗН, за относителна недействителност на извършеното с н.а. за покупко-продажба № 40, том 15, рег. № 5223, дело 1959/22.11.2013 г. на нотариус с рег.№ 232 Д.Д. с район на действие РС Никопол,  с който М.С.Б., С.М.К. и  Д.М.П. са прехвърлили собствеността върху 1/3 ид.ч.от наследствените си имоти оставени им по наследство от А.И.Т. б.ж.на с.МУСЕЛИЕВО поч.на 23.05.1956г.на  „ДОН АГРИКОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК: 17519112. и н.а. за покупко-продажба № 39, том 15, рег. № 5221, дело 1957/22.11.2013 г. на нотариус с рег.№ 232 Д.Д. с район на действие РС Никопол,  с който М. Н. Д. е прехвърлила собствеността върху 1/3 ид.ч.от наследствените си имоти оставени им по наследство от А.И.Т. б.ж.на с.МУСЕЛИЕВО поч.на 23.05.1956г.на  „ДОН АГРИКОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК: 17519112.

Преюдициално значение по въпроса за собствеността върху земите имат и направеното от ищеца възражение по  чл. 76 от ЗН.Характерът на този иск, надлежните страни по него и предпоставките за неговото предявяване, са подробно изяснени в т.1 от ТР № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК/. Актът на разпореждане на сънаследник, изцяло или отчасти, с отделна сънаследствена вещ /права върху вещи/ е относително недействителен. Без значение е дали сделката е възмездна или безвъзмездна. Касае се за относителна недействителността по  чл. 76 от ЗН, тъй като извършената сделка се заздравява с обратно действие – от момента на сключването й, ако настъпи условието, посочено в текста – ако вещта по акта на разпореждането при извършване на делба на наследството между сънаследниците, се падне в дял на прехвърлителя й.Това важи и в случаите, когато обект на сделката е била идеална част от сънаследствената вещ, а не само когато обект на сделката е била цялата обособена вещ, включена в наследството на наследодателя. За да настъпи евентуално заздравяване на относително недействителната сделка, необходимо е в процеса да участва наследникът-прехвърлител по заявения иск за делба, както и приобретателят по сделката, по отношение на която е направено възражението по  чл. 76 от ЗН. В изпълнение на това, по настоящото производство като страна по делото съдът конституира и приобретателя по сделката – ДОН АГРИКОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК: 17519112. Делбата се извършва при квоти, определени съобразно наследствените дяловете на съделителите без да се зачита извършената разпоредителна сделка с наследствен дял.От събраните по делото доказатеслтва става ясно, че съделите М.С.Б., С.М.К. и  Д.М.П. не притежават 1/3 ид.ч от всички имоти, а общо 2/9 ид.ч. от всички имоти или всеки един от тях по 2/27 ид.ч.и те биха могли да се разпоредят само с тези 2/9 идеални части, а не с 1/3 ид.ч. от всички имоти.А съделителката М. Н. Д. притежава също 2/9 или както са и определи от съда 6/27 ид.ч.от всички имоти, а не 1.3 ид.ч., които тя е прехвърлила на приобретателя ДОН АГРИКОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК: 17519112.

Предвид изложеното съдът счита, че следва да се уважи направеното възражение за прогласяване на относителна недействителност на сделките обективирани в н.а. за покупко-продажба № 40, том 15, рег. № 5223, дело 1959/22.11.2013 г. на нотариус с рег.№ 232 Д.Д. с район на действие РС Никопол,  с който М.С.Б., С.М.К. и  Д.М.П. са прехвърлили собствеността върху 1/3 ид.ч.от наследствените си имоти оставени им по наследство от А.И.Т. б.ж.на с.МУСЕЛИЕВО поч.на 23.05.1956г.на  „ДОН АГРИКОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК: 17519112. и н.а. за покупко-продажба № 39, том 15, рег. № 5221, дело 1957/22.11.2013 г. на нотариус с рег.№ 232 Д.Д. с район на действие РС Никопол,  с който М. Н. Д. е прехвърлила собствеността върху 1/3 ид.ч.от наследствените си имоти оставени им по наследство от А.И.Т. б.ж.на с.МУСЕЛИЕВО поч.на 23.05.1956г.на  „ДОН АГРИКОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК: 17519112, се явява основателен.

След влизане на Решението в сила следва да бъде назначена съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата и тяхната поделяемост и разпределянето между страните, съобразно наследствените им права, определени с решението. Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 250 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

Воден от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И  :

 

 

ДОПУСКА на основание чл. 344 от ГПК във връзка с чл. 69 ал. 1 от ЗН да се извърши съдебна делба между М. Н. Д., с ЕГН: **********; М.С.Б., с ЕГН: **********; С.М.К., с ЕГН: ********** и Д.М.П., с ЕГН: ********** всички от ***, Р.П.И., с ЕГН: ********** от ***; В.Г.Б.,*** и С. Г. П. ***  на следните недвижими имоти, находяща се в землището на с.Въбел и с.Муселиево:

1. ЛОЗЕ с площ от 1.600 дка., находящо се в землището на с.Въбел, в м. „ РУСКИ ГРОБ ”, четвърта категория, имот N 036047, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 036046 лозе на н-ците на Г.П.Ч.; имот N 036045 лозе на „ Геомар агротех” ЕООД; имот N 036048 – лозе на „Дон агрикола” ЕООД и имот N 036059 – полски път на Община гр.Никопол.

2. НИВА с площ от 2.999 дка., находяща се в землището на с.Въбел в м. „ ФИРКОВА КРУША”, четвърта категория, имот N 077009 по плана земеразделяне, при съседи: имот N 000140 – път втори клас на държавата; имот N 077008 – нива на Н.С.Т.; имот N 077056 нива на „Агро Финанс” АДСИЦ и имот N0077010 нива на „Серес” АД. 

3. ЛОЗЕ с площ от 0.518 дка., находящо се в землището на с.Муселиево, в м. „ ДОЛНИ БОСТАНИ ”, четвърта категория, имот N 012211, по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 012210 лозе на н-ците на Т.М.В.; имот N 000212 дере на Община гр.Никопол; имот N 012212 – лозе на Т.М.Д. и имот N 012322 – лозе на Р.Ц.К..

4. НИВА  с площ от 3.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ДОЛНИ ВЪРБИ ”, шеста  категория, имот N 016004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 016030 – нива на И.Б.В.; имот N 000119 полски път на Община гр.Никопол; имот N 016005 нива на В.С.Х., имот N 016006 нива на н-ците на Г.Т.И. и имот N 016027 нива на „Агроленд Гринбърг 2” КД.

5. НИВА с площ от 17.002 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ РАЗСОИТЕ ”, пета  категория, имот N 034007 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 034028 – нива на С. А.Н.; имот N 034027 нива на М.З. А.; имот N 034023 нива на н-ците на Г.Е. А., имот N 034006 нива на н-ците на П.Т.Г., имот N 000064 полски път на Община гр.Никопол и имот N 034009 нива на Б.И.А..

6. НИВА с площ от 21.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ КАЧИЦА”, пета  категория, имот N 077004 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 077020 – нива на Е.Д.В.; имот N 000270 полски път на Община гр.Никопол; имот N 077005 ва на н-ците на П.М.К., имот N 077008 нива на „Сортови семена Вардим” ЕАД и имот N 077009 нива на „Адван Терафонд” АДСИЦ.

7. НИВА с площ от 4.400 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ПОПОВА ЧЕШМА”, четвърта  категория, имот N 095001 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 095003 – нива на Г.Г.Д. и имот N 000403 пасище, мера на В.А.К..

8. НИВА с площ от 6.748 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ НАД ГЕРАНА”, шеста  категория, имот N 100034 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 000436 – дере, овраг, яма на Община гр.Никопол; имот N 300001 др.с.т. на н-ците на И.К.П., имот N 100035 нива на н-ците на К.П. А. и имот N 000455 полски път на Община гр.Никопол.

9. ЛИВАДА с площ от 2.000 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ ЛИВАДИТЕ - ПРИПЕКА”, четвърта  категория, имот N 180011 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 180010 – ливада на н-ците на К.П.Д.; имот N 000356 полски път на Община гр.Никопол; имот N 180012 ливада на н-ците на Е.Р.С. и имот N 280006 др.с.т. нива на И.Н.П..

10. ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРОТОРИЯ с площ от 7.300 дка., находяща се в землището на с.Муселиево, в м. „ СЛАТИНСКИ ДОЛ”, четвърта  категория, имот N 296016 по плана за земеразделяне, при съседи: имот N 296015 – др.с.т. на н-ците на С.И.Т.; имот N 096015 нива на Г.И.Т.; имот N 296015 др.с.т. на В.В.Б., имот N 296054 - др.с.т. на н-ците на Р.Д.В., имот N 296053 др.с.т.на А.Д.Н. и имот N 296058 др.с.т.на Л.Е.В.., при  следните квоти:

- М. Н. Д. – 6/27 ид.ч. от имота.

- М.С.Б. – 2/27 ид.ч. от имота.

- С.М.К. – 2/27 ид.ч. от имота

- Д.М.П. – 2/27 ид.ч. от имота.

- Р.П.И. – 5/27 ид.ч. от имота.

- В.Г.Б. – 5/27 ид.ч. от имота.

- С. Г. П. – 5/27 ид.ч.от имотите.

ИЗКЛЮЧВА от делбата М.Л.А., Л.Г.А. и И.Г.А..

ПРОГЛАСЯВА, на основание  чл. 76 от ЗН, ОТНОСИТЕЛНАТА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, спрямо ответниците Р.П.И., с ЕГН: ********** от ***; В.Г.Б.,*** и С. Г. П. ***  на актовете на разпореждане с наследствено имущество, извършен от М. Н. Д., с ЕГН: **********; М.С.Б., с ЕГН: **********; С.М.К., с ЕГН: ********** и Д.М.П., с ЕГН: ********** всички от *** в полза на „ДОН АГРИКОЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, с ЕИК: 17519112 с н.а. за покупко-продажба № 40, том 15, рег. № 5223, дело 1959/22.11.2013 г. на нотариус с рег.№ 232 Д.Д. с район на действие РС Никопол и н.а. за покупко-продажба № 39, том 15, рег. № 5221, дело 1957/22.11.2013 г. на нотариус с рег.№ 232 Д.Д. с район на действие РС Никопол.

НАЗНАЧАВА съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата и   тяхната поделяемост.

 Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 250 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                      Районен съдия :