Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 07.03.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря ТМ., като разгледа докладваното НАХД 378 по описа на съда за 2012г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление № 410/05.09.2012г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР гр.Плевен на М.М.Б. *** за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. за това, че жалбоподателят на 14.08.2012г.около 23.40ч. в гр.Гулянци, обл.Плевен управлявал колесен трактор  с ДКН N СТ 03589, без сключена застраховка гражданска отговорност към момента на проверката.

Недоволен от така наложените наказания е останал жпод.Б., който в подадената жалба твърди, че управлявания от него колесен трактор имал сключена застраховка гражданска отговорност, но към момент на проверката тя не била в него, а във фирмата собственик на трактора.

 Ответникът по жалбата  ОД на МВР гр.Плевен не изпраща представител и не изразява становище по същата.

Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице и жалбата е процесуално допустима.

На 14.08.2012г. около 23:40 часа в РУП гр.Гулянци се получоло сигнал за ПТП в с.Милковица.Когато служителите на РУП – Гулянци отишли на произшествието констатирали, че колесен трактор е ударил правилно паркирал лек автомобил.При проверката водача на колесния трактор не представил сключена застраховка „ ГО„. Бил му даден три дневен срок да представи така в полицията, но това не било сторено.След изтичането на тези три дни му бил съставен АУАН за нарушение на чл.315 от КЗ.След което било издадено и обжалваното НП.

По делото е представено копие от застрахователна полица, от която е видно, че за въпросния колесен трактор има сключена застраховка „ГО” от 05.05.2012г. и която е валидна до 4.05.2013г.Застраховката била сключена от собственика на трактора „АГРОЗЛАТЕКС” ООД гр.Стара Загора.

Горната фактическа обстановка се доказа от показанията на свидетелите и писмените доказателства по делото.

Процесното НП е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия.

От събраните доказателства, става ясно, че към датата на проверката за колесния трактор е имало сключена застраховка „ГО”, от неговия собственик.Също така по категоричен начин се доказа, че към момента на проверката застахователната полица не е била във водача – жпод.Б., а е била във фирмата собственик на трактора.

От така изложеното следва, че жпод.Б. не е извършил нарушението, за което е наказа с 410/05.09.2012г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР гр.Плевен. В действителност в случая има извършено нарушение но не на чл.315, ал.1 от КЗ, според който административно наказание глоба се налага на физическо лице, което не изпълни задълженията си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т.1 и т.2 КЗ, или което управлява МПС, във връзка с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е налице извършено нарушение на чл.100 ,ал.1, т.3 от ЗДвП, според който: водача на моторно превозно средство да носи в себе си документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява.

По изложените съображения, съдът счита обжалваното НП за незаконосъобразно и неправилно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

 

      ОТМЕНЯ наказателно постановление № 410/05.09.2012г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР грлевен на М.М.Б. *** за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. за това, че жалбоподателят на 14.08.2012г.около 23.40ч. в гр.Гулянци, обл.Плевен управлявал колесен трактор  с ДКН N СТ 03589, без сключена застраховка гражданска отговорност към момента на проверката, като неправилно и незаконосъобразно.

 Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: